Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 11.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.84 Kb.
#3883
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

- * - ------------------------------------------------------

Sè: 1103 ./Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2000
QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh

V/V giao ®Êt cho Ban qu¶n lý khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu x©y dùng ph©n khu hµnh chÝnh


Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 05-7-1994.

- C¨n cø LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 447/Q§-UB ngµy 20/3/1999 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n x©y dùng khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu.

- C¨n cø mÆt b»ng x©y dùng vµ sö dông ®Êt : 188 XD/UB ngµy 15/12/1999 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ .

XÐt tê tr×nh sè: 01/TT-BQL ngµy 02/4/2000 cña Ban qu¶n lý khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu, vµ ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn Quan Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 67 TT/UBQH ngµy 04/4/2000.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê t×nh sè: 204/§C- KHTC ngµy 21/04/2000.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Thu håi ®Êt t¹i x· Håi Xu©n huyÖn Quan Ho¸ giao cho Ban qu¶n lý khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu. Sö dông vµo môc ®Ých : X©y dùng ph©n khu b¶o tån thiªn nhiªn.

Tæng diÖn tÝch : 13.742,2 m2 (§Êt l©m nghiÖp)

Trong ®ã :

- DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng v¨n phßng vµ ®­êng giao th«ng néi bé : 4035 m2.

- DiÖn tÝch ®Êt lµm v­ên thùc vËt, nu«i th¶ ®éng vËt lµ : 9.707,2 m2.

VÞ trÝ cô thÓ cã mÆt b»ng x©y dùng vµ sö dông ®Êt kÌm theo.§iÒu 2 : UBND huyÖn Quan Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm :

- QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¸c chñ ®ang sö dông vµ chØ ®¹o UBND x· Håi Xu©n bµn giao ®Êt cho Ban qu¶n lý khu b¶o tån Pï Hu sö dông.§iÒu 3 : Ban qu¶n lý khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu cã tr¸ch nhiÖm:

- §Òn bï thiÖt h¹i cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo NghÞ ®Þnh sè : 22/1998/N§-CP ngµy 24/4/1998 cña ChÝnh phñ.

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ, ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- C«ng tr×nh x©y dùng theo ®óng mÆt b»ng sè : 188 XD/UB ngµy 15/12/1999 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ .

- §­îc miÔn nép tiÒn sö dông ®Êt theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 22 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai ngµy 11/12/1998.

§iÒu 4 : ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c së : §Þa chÝnh, N«ng nghiÖp & ph¸t triÓn n«ng th«n, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Côc thuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Quan Ho¸, Chñ tÞch UBND x· Håi Xu©n, Chi côc tr­ëng Chi côc KiÓm L©m Thanh Ho¸ vµ Gi¸m ®èc Ban qu¶n lý khu bµo tån thiªn nhiªn Pï Hu chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: KT/chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 4 Q§. Phã chñ tÞch- L­u VP.
§· ký
L«i Xu©n Len
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 11.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương