Uû Ban Nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸tải về 8.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích8.79 Kb.
#18810

Uû Ban Nh©n D©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 3504 /UBND-NN Thanh Ho¸, ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2010


V/v Giao xin ý kiÕn vÒ xö

ph¹t vµ chuyÓn giao 02 c¸

thÓ gÊu nu«i nhèt tr¸i phÐp.

KÝnh göi:

- Chi côc KiÓm l©m;

- ¤ng Vò V¨n Hîi.


UBND tØnh nhËn ®­îc C«ng v¨n sè: 328/KL-TTrPL ngµy 21/6/2010 cña Chi côc KiÓm l©m b¸o c¸o vÒ viÖc nu«i nhèt 02 c¸ thÓ gÊu tr¸i phÐp t¹i gia ®×nh «ng Vò V¨n Hîi, tró t¹i sè nhµ 22/61 ®­êng Tèng Duy T©n, ph­êng Lam S¬n, thµnh phè Thanh Ho¸.

Phã Chñ tÞch UBND tØnh TrÞnh V¨n ChiÕn cã ý kiÕn chØ ®¹o nh­ sau:


Giao Chi côc KiÓm l©m qu¶n lý, b¶o vÖ 02 c¸ thÓ gÊu nu«i nhèt tr¸i phÐp nªu trªn, nghiªm cÊm mua b¸n, vËn chuyÓn, cÊt giÊu tr¸i quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®ång thêi b¸o c¸o Côc KiÓm l©m, xin ý kiÕn vÒ h×nh thøc xö ph¹t vµ chuyÓn giao 02 c¸ thÓ gÊu ®Ó ch¨m sãc, b¶o tån; b¸o c¸o UBND tØnh.

V¨n phßng UBND tØnh th«ng b¸o ý kiÕn chØ ®¹o cña Phã Chñ tÞch UBND tØnh TrÞnh V¨n ChiÕn ®Ó Chi côc KiÓm l©m vµ «ng Vò V¨n Hîi thùc hiÖn./.N¬i nhËn: TL. Chñ tÞch

- Nh­ trªn; KT. Ch¸nh v¨n phßng

- Chñ tÞch UBND tØnh (®Ó b¸o c¸o); phã Ch¸nh v¨n phßng

- L­u: VT, NN ( Nm ).


NguyÔn §øc H¹nh (®· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 8.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương