Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸tải về 19.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích19.3 Kb.
#8750
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-------------- --------------------

Sè: 1532 /Q§ - UB Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2004

QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh ho¸


V/v thu håi ®Êt t¹i x· Ho»ng H¶i, huyÖn Ho»ng Ho¸

giao cho C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang.

Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/2000/ N§-CP vÒ thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 66/2001/N§-CP vÒ Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 2074/2001/TT-TC§C ngµy 14/12/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh h­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 163/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ VÒ viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt L©m nghiÖp cho tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh, l©u dµi vµo môc ®Ých l©m nghiÖp.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 1314 Q§-CT ngµy 21/4/2004 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ v/v Phª duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu du lÞch sinh th¸i BiÓn H¶i TiÕn huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

- C¨n cø C«ng v¨n sè 1083/UB-DN ngµy 26/3/2004 v/v ®Çu t­ x©y dùng khu du lÞch sinh th¸i, nghØ d­ìng biÓn t¹i Ho»ng Ho¸. UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ ®· thèng nhÊt ®Þa ®iÓm quy m« vµ h×nh thøc ®Çu t­ cña dù ¸n.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ t¹i V¨n b¶n sè: 352/ TT-UB ngµy 26/4/2004 vµ §¬n xin thuª ®Êt ngµy 05/01/2004 cña C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 663/TN&MT-QHKH ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2004.

quyÕt ®Þnh

§iÒu1: Thu håi ®Êt t¹i x· Ho»ng H¶i, huyÖn Ho»ng Ho¸ giao cho C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang (®Þa chØ: sè 13 NguyÔn Th­îng HiÒn-QuËn Hai Bµ Tr­ng-Thµnh phè Hµ Néi).

1/ Tæng diÖn tÝch ®Êt thu håi: 83237 m2, trong ®ã:

a/ DiÖn tÝch ®Êt cho thuª: 43660m2, ®Ó sö dông vµo môc ®Ých:

+ X©y dùng nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, khu dÞch vô, vui ch¬i gi¶i trÝ: 33540 m2;

+ Trång vµ b¶o vÖ rõng phßng hé: 10120 m2;

+ Thêi h¹n thuª ®Êt: 50 n¨m, tÝnh tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh.

b/ Giao ®Êt cã thu tiÒn:

+ DiÖn tÝch ®Êt: 12000 m2;

+ Môc ®Ých sö dông ®Êt: X©y dùng biÖt thù ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt.

c/ DiÖn tÝch ®Êt t¹m giao: 27577m2, (®¬n vÞ kh«ng ®­îc x©y dùng c«ng tr×nh, khi Nhµ n­íc cã nhu cÇu sö dông ph¶i bµn giao l¹i kÞp thêi, kh«ng ®­îc båi th­êng), bao gåm:

+ §Êt c«ng viªn, c©y xanh: 15180 m2;

+ §Êt giao th«ng c«ng céng: 12397 m2.

2/ VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· Ho»ng H¶i tû lÖ 1/2000: t¹i tê sè: 9 vµ tê sè 10 (cã thèng kª diÖn tÝch, lo¹i ®Êt tõng thöa kÌm theo).

§iÒu 2: UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Thu håi ®Êt, thu håi hoÆc ®iÒu chØnh diÖn tÝch trªn giÊy CNQSD ®Êt cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ®Êt bÞ thu håi.

- ChØ ®¹o x· Ho»ng H¶i vµ chñ ®Çu t­ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, lËp khu t¸i ®Þnh c­ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- Phèi hîp víi c¸c ngµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña Chñ ®Çu t­.§iÒu 3: Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm: Trong thêi h¹n 20 ngµy (kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh nµy), chñ tr× x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh ph¸p luËt.

§iÒu 4: Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Chñ tr×, phèi hîp víi UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ tæ chøc bµn giao mèc giíi khu ®Êt, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña chñ ®Çu t­.

- Ký hîp ®ång cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Phèi hîp víi Côc ThuÕ chØ ®¹o viÖc nép tiÒn thuª ®Êt vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc.

- Tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh cÊp GCNQSD§ cho doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 5: C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang cã tr¸ch nhiÖm:

- Båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt

- Sö dông ®Êt ®óng vÞ trÝ, ®óng môc ®Ých, ®óng diÖn tÝch vµ ®óng thêi h¹n ®­îc giao vµ thuª.

- X©y dùng c«ng tr×nh trªn ®Êt ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Quýªt ®Þnh sè 1315/Q§-CT ngµy 21/4/2004 vµ c¸c quy ®Þnh vÒ Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng hiÖn hµnh.

- Ký hîp ®ång thuª ®Êt víi Së Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng Thanh Ho¸ vµ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång thuª ®Êt.

- Thùc hiÖn nghÜa vô cña ng­êi sö dông theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

- X¸c ®Þnh vÞ trÝ, ranh giíi giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt vµ ®Êt thuª, ®Ó ®­îc quyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt trong thêi h¹n 45 ngµy kÓ tõ ngµy UBND tØnh cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt.

- §¨ng ký sö dông ®Êt t¹i UBND x· Ho»ng H¶i.

- ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.§iÒu 6: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c së: Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y Dùng, Tµi chÝnh, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Ho»ng Ho¸, Chñ tÞch UBND x· Ho»ng H¶i vµ Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: TM. UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 6 Q§. KT. chñ tÞch- L­u VP.(T-phuongtrang) Phã chñ tÞch

L«i Xu©n Len(§· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 19.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương