Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh ho¸tải về 6.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích6.69 Kb.
#14624
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TØnh Thanh ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


Sè: 5907 /UBND-CN Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009

V/v ¸p dông V¨n b¶n sè

2052/BXD-KTXD ngµy

25/9/2009 vÒ thanh to¸n vµ

bï gi¸ theo c¸c Th«ng t­

cña Bé X©y dùng

KÝnh göi:

- Së X©y dùng;

- Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­;

- Së Tµi chÝnh;

- Së Giao th«ng VËn t¶i.


T¹i V¨n b¶n sè 1504/SGTVT-T§ ngµy 04/11/2009, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng VËn t¶i ®Ò nghÞ cho ¸p dông V¨n b¶n s« 2052/BXD-KTXD ngµy 25/9/2009 cña Bé X©y dùng vÒ thanh to¸n vµ bï gi¸ theo c¸c th«ng t­ cña Bé X©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh giao th«ng do Së Giao th«ng VËn t¶i lµm chñ ®Çu t­ ( Cã v¨n b¶n ph« t« göi kÌm theo ); Chñ tÞch UBND tØnh cã ý kiÕn nh­ sau:

Giao Gi¸m ®èc Së X©y dùng chñ tr× cïng Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, Giao th«ng VËn t¶i c¨n cø c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ V¨n b¶n sè 2052/BXD-KTXD ngµy 25/9/2009 cña Bé X©y dùng nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, b¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh tr­íc ngµy 25/11/2009./.N¬i nhËn: kt. Chñ tÞch

- Nh­ trªn; phã chñ tÞch

- L­u: VT, CN ( 2b )

( V_Ap dung VB 2052.BXD_KTXD cua BXD )


Lª ThÕ B¾c (®· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 6.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương