Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 12.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.56 Kb.
#2793

Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TØnh Thanh Hãa

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 1020 TC/ UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 1995QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh

V/v thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n ®Þnh canh, ®Þnh c­

cña huyÖn Quan Ho¸.

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 52 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 05-7-1994

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 701 NN/UBTH ngµy 6/3/1995 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc tæ chøc, chØ ®¹o vµ s¾p xÕp l¹i mét sè c¸c dù ¸n thuéc ch­¬ng tr×nh 327/CT.

- XÐt ®Ò nghÞ sè 164 NN/UBKH ngµy 18/4/1995 cña chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc ®Ò nghÞ thµnh lap¹ Ban qu¶n lý dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c­ cña c¸c huyÖn miÒn nói.

- Theo ®Ò nghÞ cña tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c­ thuéc ch­¬ng tr×nh 327-CT cña huyÖn Quan Ho¸.

Bao gåm cã :

1- Ph¹m V¨n Th­ Phã chñ tÞch UBND huyÖn Quan Ho¸ lµm tr­ëng ban (kiªm nhiÖm).

2- T¹ Hång H¶i, tr­ëng Ban ®Þnh canh ®Þnh c­ cña huyÖn lµm Phã ban trùc (kiªm nhiÖm).

3- Ph¹m Quý Trùc - Phã ban §Þnh canh ®Þnh c­ lµm Phã ban (chuyªn tr¸ch).

4- §ç Minh L©n, KÕ to¸n §Þnh canh ®Þnh c­ lµm kÕ to¸n (kiªm nhiÖm).

- C¸c thµnh viªn kh¸c cña Ban cã c¸n bé ®Þnh canh ®Þnh c­ cña Ban MiÒn nói vµ d©n téc ®ang c«ng t¸c trªn ®Þa bµn c¸c huyÖn.

- Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban vµ c¸c kho¶n phô cÊp nÕu cã lÊy trong tæng sè vèn dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c­ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.

- Ban cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®­îc sö dông con dÊu ®Ó giao dÞch vµ ®¨ng ký tµi kho¶n tiÒn göi t¹i kho b¹c Nhµ n­íc.

§iÒu 2 : NhiÖm vô cña Ban qu¶n lý dù ¸n :

- Tæ chøc viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c­ theo Th«ng t­ sè 10 NLN cña Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n­íc h­íng dÉn vµ luËn chøng kinh tÕ, kü thuËt ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt cho dù ¸n.

- Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®­îc giao theo h­íng dÉn sè 2426 TC/§T ngµy 30/10/1993 cña Bé Tµi chÝnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý sö dông vèn ®Çu t­.

- ChÊp hµnh viÖc b¸o c¸o vµ kiÓm tra cña Ban chØ ®o¹ ®iÒu hµnh 327 cña tØnh, Ban miÒn nói vµ d©n téc, c¸c ngµnh chøc n¨ng cã liªn quan.§iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Uû ban kÕ ho¹ch tØnh, Ban MiÒn nói vµ D©n téc, c¸c ngµnh chøc n¨ng cã liªn quan, Chñ tÞch UBND huyÖn Quan Ho¸ vµ «ng bµ cã tªn ë ®iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: kt/. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 3 Q§ Phã chñ tÞch- L­u.

§· ký


NguyÔn V¨n Th¸t
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 12.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương