Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 15.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích15.03 Kb.
#6858
uû ban nh©n d©n cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-------------- --------------------

Sè: 1360 /Q§ - CT Thanh Ho¸, ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2003

QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh Thanh ho¸


V/v cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho bµ §µo TuyÕt Mai

(C«ng ty TNHH ViÖt Nam An B×nh Mai )

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø §iÒu 52 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5/7/1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/2000/ N§-CP vÒ thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 66/2001/N§-CP ngµy28/9/2001 vÒ Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø th«ng t­ 1990/2001/TT-TC§C ngµy 30/11/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn thñ tôc ®¨ng ký ®Êt ®ai, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 141/Q§-CT ngµy 14/01/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc giao ®Êt cho C«ng ty TNHH ViÖt Nam An B×nh Mai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 142 /Q§-CT ngµy 14/01/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc cho C«ng ty TNHH ViÖt Nam An B×nh Mai thuª ®Êt.

- XÐt ®¬n ®Ò ngµy 12/3/2003 cña bµ §µo TuyÕt Mai (CMTND sè: 011223333, C«ng an thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 20/7/1987).

- Theo ®Ò nghÞ cña C«ng ty TNHH ViÖt Nam An B×nh Mai (c«ng v¨n sè 28 ngµy 18/02/2003, kÌm theo Biªn b¶n ®Ò ngµy 15/02/2003 cña c¸c thµnh viªn s¸ng lËp C«ng ty TNHH ViÖt Nam An B×nh Mai) v/v cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho bµ §µo TuyÕt Mai.

- Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 710 /UB-NN ngµy 10/3/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc ®ång ý Bµ §µo TuyÕt Mai ®øng tªn trong GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ Hîp ®ång thuª ®Êt.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 294 §C/QH-KH ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2003.quyÕt ®Þnh

§iÒu1: CÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®­îc giao theo QuyÕt ®Þnh sè 141 /Q§-CT vµ ®Êt ®­îc thuª theo QuyÕt ®Þnh 142/Q§-CT ngµy 14/01/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ cho bµ §µo TuyÕt Mai (C«ng ty TNHH ViÖt Nam An B×nh Mai), ®Ó x©y dùng Khu du lÞch V¹n Chµi, t¹i x· Qu¶ng C­, thÞ x· SÇm S¬n:

  1. §Êt ®­îc giao theo QuyÕt ®Þnh sè 141 /Q§-CT ngµy 14/01/2003:

- DiÖn tÝch: 9500 m2 .

- VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· Qu¶ng C­, tû lÖ 1/2000, tê b¶n ®å sè 29, gåm c¸c thöa sè: 298/980, 309/8520.

- Thêi h¹n sö dông ®Êt: L©u dµi.

2) §Êt ®­îc thuª theo QuyÕt ®Þnh sè 142 /Q§-CT ngµy 14/01/2003:

- DiÖn tÝch: 8100 m2 .


- VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· Qu¶ng C­, tû lÖ 1/2000, tê b¶n ®å sè 29, gåm c¸c thöa sè: 298/280, 309/1369 vµ ®Êt b·i c¸t kh«ng sè thöa: 6451 m2.

- Gi¸ tiÒn thuª ®Êt: 1313 ®ång / m2/n¨m.

- Thêi gian thuª ®Êt: 45 n¨m, tÝnh tõ ngµy 14/01/2003.

§iÒu 2: Bµ §µo TuyÕt Mai cã tr¸ch nhiÖm:

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ vµ ®óng môc ®Ých ®­îc giao ®Ó x©y dùng khu du lÞch V¹n Chµi, theo néi dung Dù ¸n ®Çu t­ C«ng ty TNHH ViÖt Nam An B×nh Mai ®· b¸o c¸o víi Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ ngµy 05/12/2002 vµ ®· ®­îc chÊp thuËn.

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n.

- X©y dùng c«ng tr×nh theo ®óng mÆt b»ng qui ho¹ch ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt sè 221 XD/UB ngµy 06/12/2002.

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

- §¨ng ký sö dông ®Êt t¹i UBND x· Qu¶ng C­, thÞ x· SÇm S¬n.§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: §Þa chÝnh, X©y dùng, Chñ tÞch UBND thÞ x· SÇm S¬n, Chñ tÞch UBND x· Qu¶ng C­, Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH ViÖt Nam An B×nh Mai vµ bµ §µo TuyÕt Mai chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y, nÕu tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy, ®Òu kh«ng cã hiÖu lùc./.N¬i nhËn: KT. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 6 Q§. Phã chñ tÞch- L­u VP.(qddc1360)

L«i Xu©n Len (®· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 15.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương