Uû ban Nhn dn Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 11.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích11.3 Kb.
#12071

Uû ban Nh©n d©n

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1857 XD/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1976


quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v duyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh: Nhµ nghØ m¸t


ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt NamChñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng.

- XÐt tê tr×nh xin ®Þa ®iÓm x©y dùng sè 92 ngµy 15/6/1976 cña C«ng ®oµn ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty X©y dùng trong Tê tr×nh sè: 1166 ngµy 7/8/1976 vµ Chñ nhiÖm Uû ban n«ng nghiÖp tØnh, vµ ý kiÕn cña Tæng C«ng ®oµn ViÖt Nam trong C«ng v¨n sè 592 HC3a, ngµy 28/6/1976.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : DuyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh: Nhµ nghØ m¸t C«ng ®oµn ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam trªn khu ®Êt thuéc thÞ trÊn SÇm S¬n tØnh Thanh Ho¸.

Trong ®Þa giíi:

- §«ng gi¸p nhµ ¨n bÕp khu ®Êt B Tæng C«ng ®oµn.

- T©y gi¸p hµng rµo.

- Nam gi¸p hµng rµo gi¸p nhµ nghØ cña Tæng côc ®­êng s¾t.

- B¾c gi¸p nhµ nghØ 4 tÇng khu B.

Ghi chó: N»m trong ®Þa phËn khu B cña Nhµ nghØ cña Tæng C«ng ®oµn ViÖt Nam t¹i SÇm S¬n yªu cÇu x©y dùng míi cao.

§iÒu 2 : §­îc phÐp tiÕn hµnh kh¶o s¸t th¨m dß, lËp nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh, tr×nh UBND tØnh duyÖt (nÕu lµ c«ng tr×nh ®Þa ph­¬ng) vµ tham gia ý kiÕn (nÕu lµ c«ng tr×nh TW) míi ®­îc cÊp ®Êt vµ ®­îc phÐp khëi c«ng x©y dùng.

§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ty X©y dùng, Chñ nhiÖm Uû ban n«ng nghiÖp tØnh, chñ nhiÖm Uû ban kÕ ho¹ch tØnh, Tr­ëng chi hµng kiÕn thiÕt, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÇn TiÕn Qu©n

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 11.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương