UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: /bc-ubnd (DỰ thảO)tải về 197.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích197.52 Kb.
#9263


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: /BC-UBND(DỰ THẢO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày tháng 9 năm 2013

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2013


I. Tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện 9 tháng năm 20131. Về phát triển kinh tế

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2013 ước tăng 7,0%, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 3,83%; nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 6,13%; nhóm dịch vụ ước tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 4,9% so với cùng kỳ. Có 20/38 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có 9 ngành tăng trên 15% như: sản xuất máy chuyên dụng (108,97%), sản xuất bê tông và sản phẩm từ xi măng (+112,2%), sản xuất sợi (+49,43%), sản xuất đồ điện dân dụng (+38,19%), sản xuất dây và cáp điện (+28,68%); 18/38 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó sản xuất sắt thép giảm 13,83%, đóng mới và sửa chữa tàu giảm 33,79%, sản xuất thiết bị điện giảm 28,54%.

Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây cả năm là 106,5 nghìn ha, bằng 98,3% năm 2012 (giảm 1.833,9 ha), năng suất lúa cả năm ước thực hiện 62,6 tạ/ha, đạt 99,47% kế hoạch và tăng 1,23% so với cùng kỳ. Chăn nuôi: tổng đàn trâu ước giảm 5,45%, đàn bò giảm 6,34%, đàn lợn tăng 0,81%, đàn gia cầm tăng 2,55% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước 2.283,4 tỷ đồng, tăng 3,73% so với cùng kỳ và bằng 69,6% kế hoạch năm. Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 15 tỷ đồng và bằng 62,3% kế hoạch năm. Thủy sản: tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ước tăng 4,78% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác tăng 10,38%, nuôi trồng thủy sản giảm 0,43%. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 946,2 tỷ đồng tăng 3,85% so với cùng kỳ và bằng 72,58% kế hoạch năm.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước tăng 12,82% so với cùng kỳ, đạt 68,3% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 so với tháng trước tăng 0,43%; so với tháng 12 năm trước tăng 8,1%; so với tháng cùng kỳ tăng 9,01%; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm 2013 tăng 8,74% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố 9 tháng ước tăng 14,27% so với cùng kỳ, đạt 69,1% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước tăng 14,89% so với cùng kỳ, đạt 67,6% kế hoạch năm.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn thành phố 9 tháng ước 37,79 triệu tấn, tăng 1,17% so với cùng kỳ, đạt 74,1% kế hoạch năm. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 9 tháng ước tăng 10,3% về tấn, tăng 9,85% về tấn km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 9 tháng ước tăng 5,24% về người và tăng 14,33% về người km so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 9 tháng ước đạt 31.147,7 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ, bằng 62,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó: thu nội địa 5.977,8 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ và bằng 63,8% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, thu hải quan 24.279,8 tỷ đồng tăng 15,2% và đạt 62,5% dự toán năm. Chi ngân sách địa phương 9 tháng ước 5.923,3 tỷ đồng tăng 3,5% so với cùng kỳ, bằng 66,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản giảm 0,5%, chi thường xuyên tăng 5,4%.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 9 ước tăng 30%, tổng dư nợ cho vay tăng 1% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 8/2013 dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 6.229 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa là 15.500 tỷ đồng; cho vay các đối tượng chính sách 1.672,92 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh cơ cấu lại nợ cho 6.064 khách hàng, trong đó có 315 khách hàng doanh nghiệp; miễn giảm lãi vay cho 2.087 khách hàng, trong đó có 519 khách hàng doanh nghiệp.

Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố 9 tháng ước 24.646,2 tỷ đồng, tăng 3,67% so với cùng kỳ, bằng 61,6% kế hoạch năm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 15/9/2013, tổng số vốn thu hút trên địa bàn đạt 1.940,68 triệu USD tăng 65,12% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: 22 dự án cấp mới với tổng vốn 1.837,72 triệu USD, 21 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn điều chỉnh tăng thêm 102,95 triệu USD. Số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 362 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 8.270,72 triệu USD. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư: 9 tháng đã phê duyệt 29 dự án đầu tư, trong đó: 14 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư là 5.358 tỷ đồng và 15 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng 360,2 tỷ đồng. Đăng kí kinh doanh: 9 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 1.380 doanh nghiệp, giảm 13,59% về số doanh nghiệp và giảm 26,52% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ; cấp đăng ký thành lập 146 chi nhánh, văn phòng đại diện. Làm thủ tục giải thể cho 60 doanh nghiệp và 48 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định.

2. Công tác quản lý tài nguyên môi trường

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Thông báo thu hồi 2.322 ha đất để phục vụ việc giao đất, cho thuê đất đối với 36 dự án đầu tư. Cấp 250 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đạt 20,5 kế hoạch năm; cấp 7.454 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, đạt 35% kế hoạch năm. Hoàn thành báo cáo sơ kết 05 năm (2008 - 2013) thực hiện Quyết định số 1584/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất; hoàn thiện Đề án thí điểm hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền. Tổ chức triển khai các hoạt động, phong trào hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2013 trên toàn địa bàn thành phố. Thực hiện 04 đợt quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh; quan trắc chất lượng nước sông Giá, Rế và Đa Độ. Triển khai đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

3. Văn hoá - Xã hội:

Công tác giáo dục và đào tạo: Hoàn thành tốt kế hoạch học kỳ 2 và nhiệm vụ năm học 2012 - 2013; tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2012 - 2013 với 46 học sinh, sinh viên. Triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học và thư viện; phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, việc thực hiện các khoản thu và dạy thêm, học thêm tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, đặc biệt các bệnh dịch mới nổi như cúm A (H5N1), cúm A (H7N9); không xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể. Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh toàn diện; đảm bảo 100% người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng chính sách khám, chữa bệnh theo đúng quy định. Tổ chức triển khai có hiệu quả các Đề án và mô hình về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục duy trì có hiệu quả Dự án điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, hiện đang điều trị cho 3.139 trường hợp tại 9/15 quận, huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, chấn chỉnh việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

Công tác văn hoá, thể thao: Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố trong 9 tháng, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2013 và Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 2. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thành phố giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ VII; tổ chức một số giải thể thao có quy mô quốc gia như: Giải vô địch thể dục Aerobic quốc gia, bóng chuyền bãi biển... Đã tham gia thi đấu 77 giải thể thao quốc gia và quốc tế, giành 302 huy chương các loại trong đó có 74 huy chương Vàng.

Công tác lao động thương binh và xã hội: Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố với tổng kinh phí 56.829 triệu đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng ước giải quyết việc làm cho 37.736 lượt lao động, tăng 0,68% so với cùng kỳ, đạt 73,99% kế hoạch năm; giải quyết cho 6.651 người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí trợ cấp trên 50,6 tỷ đồng, tăng 81,8% về người và tăng 107,7% về số tiền so với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố. Thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên cho 62.489 người tăng 27,56% so với cùng kỳ đảm bảo kịp thời, đầy đủ đúng chế độ chính sách. Tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề cấp thành phố; Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2013. Công tác chăm sóc người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được quan tâm, thực hiện. Duy trì quản lý tốt các đối tượng tại các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội. Tính đến ngày 15/9/2013 trên địa bàn thành phố xảy ra 07 cuộc đình công tăng 75% so với cùng kỳ; xảy ra 06 vụ tai nạn lao động làm chết 07 người.

Công tác thông tin và truyền thông: Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố trong 9 tháng đầu năm. Cơ bản hoàn thành Dự án đầu tư hệ thống truy nhập vô tuyến băng thông rộng tại Trung tâm Hội nghị thành phố, khu vực dải Trung tâm thành phố và khu du lịch Cát Bà. Thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử có chứng thư số qua hệ thống thư điện tử thành phố; tiến hành kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố năm 2013. Hoàn thành việc kiểm tra dịch vụ bưu chính công ích năm 2013; thanh tra diện rộng việc quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố. Tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 9 tháng ước đạt 122.000 thuê bao, thuê bao internet tăng thêm 8.750 thuê bao.

Bảo hiểm xã hội: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc 9 tháng ước đạt 2.595,9 tỷ đồng, bằng 77,7% kế hoạch giao. Chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho 2.862.988 lượt người với số tiền 4.187,9 tỷ đồng. Xét duyệt 71.453 hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; cấp mới 25.875 sổ bảo hiểm xã hội và 360.530 thẻ bảo hiểm y tế. Tổ chức các Hội nghị hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Triển khai công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

Khoa học và công nghệ: Xây dựng các Chương trình khoa học và công nghệ có mục tiêu, trọng điểm thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu 20 nhiệm vụ; kiểm tra tiến độ 31 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Thẩm định công nghệ 25 dự án đầu tư; cấp 19 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 37 cơ sở với 40 thiết bị. Triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ tư vấn xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 150 đơn vị trên địa bàn thành phố; trong 9 tháng đầu năm toàn thành phố có 240 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và 200 văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp được cấp. Triển khai đợt thanh tra diện rộng chuyên đề về tiêu chuẩn, chất lượng, sở hữu công nghiệp đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và buôn bán đồ chơi trẻ em.

4. Công tác nội chính

Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2013; Kế hoạch triển khai thực hiện, xác định chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2012 - 2015; Kế hoạch xây dựng Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2020. Hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của một số Sở, ngành, đơn vị; kiện toàn cán bộ, công chức lãnh đạo; hoàn thành công tác tuyển dụng công chức năm 2012. Hoàn thành việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng; chuẩn bị nội dung thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn. Hoạt động thi đua - khen thưởng: Báo cáo sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2013 Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố. Công tác tôn giáo: Xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản diễn ra ổn định.

Hoạt động đối ngoại và viện trợ phi chính phủ: Đón tiếp 215 đoàn khách quốc tế với 1.586 người đến làm việc, tìm hiểu, phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều mặt (giảm 8,9% số đoàn, giảm 12,7% số người so với cùng kỳ), trong đó đã đón tiếp và làm việc với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản - KEIDANREN về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đánh giá tiềm năng đầu tư kinh doanh trong giai đoạn tới giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và thành phố. Tổ chức 37 đoàn công tác của lãnh đạo thành phố với 177 người đi xúc tiến đầu tư phát triển quan hệ thương mại, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các nước (tăng 10,9% số đoàn, giảm 27,8% số người so với cùng kỳ). Tổ chức Hội nghị “Xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực từ người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015”. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối ngoại nhân dân, các hoạt động hòa bình, đoàn kết và hữu nghị tiếp tục được đẩy mạnh; công tác vận động viện trợ phi chính phủ được tăng cường.

Công tác tư pháp: Thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thành phố vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn và tiết kiệm chi phí. Tham gia ý kiến xây dựng 17 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương, 27 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; thẩm định 56 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Kế hoạch tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Công tác theo dõi và kiểm tra thi hành pháp luật được tăng cường. Tiếp nhận và trợ giúp pháp lý cho 620 trường hợp, tổ chức 26 đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho 341 trường hợp.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Thanh tra thành phố và các đơn vị thanh tra quận, huyện, sở, ngành đã tiến hành 566 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiếp 3.938 lượt với 6.271 người trong đó có 212 đoàn đông người; nhận và xử lý 3.414 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 41,5 tỷ đồng. Tập trung giải quyết dứt điểm 25 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2013.

Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố trong 9 tháng. Tăng cường kiểm tra, xử lý và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Liên tục mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự giảm 6,5% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 80,2%, không để xảy ra tội phạm giết người cướp tài sản trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Công tác phòng cháy chữa cháy: Tập trung bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của đất nước và thành phố. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và hội nghị tổng kết 10 năm (2003 - 2013) xây dựng và nhân rộng mô hình “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy”. Thực hiện tốt các quy trình về cấp phép, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; tổ chức các lớp tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. Tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cửa hàng xăng dầu, cửa hàng bán gas trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 15/8/2013 trên địa bàn thành phố xảy ra 40 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính là 10,8 tỷ đồng và 1,55 ha thực bì rừng.

Công tác quân sự địa phương: Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng vũ trang giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo huyện An Dương làm công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ; các quận, huyện tổ chức diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn năm 2013, đã có 45/47 xã hoàn thành. Tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; trong 9 tháng đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 5.611 lượt người. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2013 bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong 9 tháng đã tiếp nhận, xét duyệt 12.702 hồ sơ, chi trả 6.425 hồ sơ với tổng số tiền gần 26,5 tỷ đồng.

Công tác biên phòng: Tình hình chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố cơ bản ổn định giữ vững. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Mệnh lệnh công tác biên phòng năm 2013 và các Kế hoạch chuyên đề về công tác nắm tình hình trên biển. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xua đuổi, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý đối với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm, hoạt động trái phép trên vùng biển, hải cảng của thành phố. Tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

II. Kết quả thực hiện chủ đề năm “Du lịch và Đô thị”

1. Du lịch:

- Phối hợp tổ chức tốt vòng chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai 2013; triển lãm ảnh toàn quốc “Khám phá Văn minh sông Hồng” và triển lãm “Biển đảo quê hương”. Tổ chức thành công Hội nghị quốc tế thường niên về khoa học hệ thống lần thứ 57 - Hải Phòng năm 2013 với sự tham gia của 135 nhà khoa học có uy tín đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và tổ chức thành công Lễ hội này. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong chương trình Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013.

- Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch được đẩy nhanh tiến độ và kịp thời hoàn thành chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2013. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn tham gia chương trình kích cầu du lịch năm 2013. Hoàn thiện đề cương Đề án tổ chức các hoạt động quảng cáo, lễ hội văn hóa, vui chơi giải trí tại dải trung tâm thành phố.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai “Đề án hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới” với các nhiệm vụ cụ thể đến hết năm 2014; tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên trong tháng 9/2013. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đề cử quần đảo Cát Bà được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Triển khai xây dựng quy hoạch Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong 9 tháng ước đạt trên 3,89 triệu lượt tăng 7,81% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 428,83 nghìn lượt tăng 1,64% so với cùng kỳ. Doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ 9 tháng ước 1.565,3 tỷ đồng tăng 11,83% so với cùng kỳ.

2. Đô thị.

2.1. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị

- Phê duyệt 39 đồ án quy hoạch, trong đó tiêu biểu là các đồ án: điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn; quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2020; quy hoạch chi tiết hệ thống kho chứa vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, thẩm định 28 đồ án quy hoạch. Công tác quản lý quy hoạch được tăng cường và công khai rộng rãi, tổ chức công bố kịp thời các đồ án quy hoạch đã được duyệt và dự án được triển khai. Cấp chứng chỉ quy hoạch cho 50 hồ sơ với diện tích trên 967,8 ha; cấp giấy phép xây dựng cho 143 hồ sơ với diện tích trên 3,9 ha.

- Ban hành và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025. Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho các cán bộ chuyên môn các cấp trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đường, hè, công viên cây xanh và hệ thống chiếu sáng công cộng; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, tổ chức thu gom vận chuyển rác kịp thời. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị.2.2. Công tác giao thông

- Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; duy trì trật tự, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm trên các tuyến phố đã ổn định trật tự; đảm bảo an toàn giao thông, giải tỏa ách tắc giao thông tại một số điểm thường xuyên ùn tắc. Hoàn thành việc phân làn và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Linh; sơn kẻ vạch báo hiệu trên đường Trường Chinh. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải khách đường thủy nội địa Hải Phòng - Cát Bà.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2016; định hướng đến năm 2020. Quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không để xảy ra tình trạng tranh giành khách gây mất trật tự tại các bến xe, các điểm đón trả khách trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác quản lý, cấp giấy phép các loại theo quy định; việc cấp, đổi giấy phép lái xe bằng công nghệ mới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố. Tiến hành kiểm tra định kỳ các tuyến đường tỉnh, đường đô thị bị hư hỏng để sửa chữa, cải tạo nâng cấp.

- Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đã xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông làm chết 70 người, bị thương 50 người, so với cùng kỳ số vụ không tăng giảm, giảm 9 người chết (-11,39%), tăng 27 người bị thương (+117,4%).

III. Về sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố:

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong 9 tháng năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo vào một số công tác sau:Một là, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra ở mức cao nhất

Tổ chức cuộc họp rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2013 với các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố; xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong các tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013 ở mức cao nhất.

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh của thành phố. Chỉ đạo quyết liệt giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; từ ngày 09/7/2013 đến ngày 20/9/2013, thành phố đã xem xét kiến nghị của 62 doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp, ban hành 62 văn bản chỉ đạo giải quyết, trong đó có 17 kiến nghị đã được giải quyết triệt để, 45 kiến nghị đang tiếp tục được đôn đốc giải quyết. Chủ động, tích cực làm việc với các doanh nghiệp sản xuất lớn trên địa bàn, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, động viên và tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo, phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam tháo gỡ các vướng mắc xung quanh thủ tục rút vốn thương hiệu, sáp nhập, giải thể các doanh nghiệp không nằm trong mô hình mới của Tập đoàn trên địa bàn thành phố.

Tổ chức 20 khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các cán bộ chủ chốt tham gia quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố; phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức 02 khoá đào tạo cho các cán bộ, công chức thuộc các cơ quan thực hiện công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp của thành phố.

Triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Hai là, tích cực thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách các cấp trên địa bàn thành phố

Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút nguồn vốn FDI, đặc biệt là từ Nhật Bản, Hàn Quốc; tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử, kỹ thuật số công nghệ cao cho Công ty TNHH Electronics Việt Nam – Hải Phòng thuộc Tập đoàn LG Electronics INC (Hàn Quốc) vào khu công nghiệp Tràng Duệ với tổng số vốn đầu tư là 1,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, thành phố đã đón tiếp nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Cộng hòa Séc, Úc... đến tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư vào thành phố. Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn, mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn thành phố; giải quyết kịp thời những vướng mắc về thủ tục, về nguồn vốn đối ứng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA trên địa bàn và đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn nước ngoài. Tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tạm ứng vốn đối ứng các dự án ODA từ ngân sách Trung ương và vay vốn tín dụng ưu đãi cho các công trình hạ tầng nông thôn.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đấu giá đất các dự án, đấu giá đất xen kẹt, hợp pháp hóa quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ vào ngân sách. Tăng cường chỉ đạo thu nợ thuế, chống thất thu, thất thoát các nguồn thu; sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, ưu tiên cho chi lương, bảo đảm an sinh xã hội, giãn hoãn các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, thực hiện tiết kiệm chi ngân sách.

Ba là, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và chủ đề năm “Du lịch và Đô thị”

Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm; chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến điều trị.

Tập trung cao chỉ đạo, điều hành và phối hợp tốt với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động trong Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. Chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với UNESCO về công nhận quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới. Tiếp tục chỉnh trang, cải tạo đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố; nâng cấp hạ tầng thoát nước, cải tạo môi trường. Triển khai đồng bộ, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong quản lý và phát triển xây dựng theo quy hoạch. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông. Tổ chức kiểm tra thực hiện chủ đề năm “Du lịch và Đô thị” tại các quận và khu du lịch đảo Cát Bà.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu từ năm 2012 đến nay, gắn với kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013 tại 08 Sở, ngành, quận, huyện nhằm đẩy mạnh cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Triển khai việc gửi nhận văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố qua hệ thống thư điện tử; xác định chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2012 – 2015, xây dựng Đề án vị trí việc làm. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 25 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.Năm là, thực hiện tốt quy chế làm việc, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Duy trì thực hiện tốt các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tuần, hàng tháng; chuẩn bị tốt nội dung, tham gia đầy đủ các phiên họp do Chính phủ triệu tập; kiến nghị kịp thời với Chính phủ và các Bộ, ngành để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động, tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-TW của Bộ Chính trị. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuẩn bị tốt các Đề án, báo cáo trình Hội nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV; chất lượng chuẩn bị các báo cáo, đề án phục vụ cho kỳ họp từng bước được nâng cao, đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hàng tuần rà soát các nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị chưa hoàn thành đúng hạn để đôn đốc, nhắc nhở.IV. Đánh giá chung

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 9 tháng năm 2013 (có phụ lục chi tiết kèm theo).

1. Một số kết quả nổi bật:

Bám sát sự lãnh đạo của Chính phủ, Thành ủy và giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ động, tích cực thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình công tác đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả như sau:

- Kinh tế tiếp tục duy trì được sự phát triển, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng liên tục (GDP quý I: 4,77%; GDP 6 tháng: 5,7%; GDP 9 tháng: 7,0%); một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút khách du lịch, thu ngân sách. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ và đứng thứ 3 toàn quốc, tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Electronics Việt Nam – Hải Phòng, đây là dự án sản xuất công nghiệp FDI lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng với tổng số vốn đầu tư là 1,5 tỷ USD. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, năng suất lúa đạt khá cao. Dư nợ tín dụng bước đầu được cải thiện.

- Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Khởi công và triển khai xây dựng 02 công trình lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố là Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Dự án Hai bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

- Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả góp phần quan trọng ổn định tình hình kinh tế xã hội thành phố; công tác xã hội hóa được tăng cường. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm trong nước và chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tình trạng dạy thêm, học thêm, thu thêm sai quy định tiếp tục được quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh.

- Chủ đề năm “Du lịch và Đô thị” tiếp tục được triển khai, đạt kết quả tốt. Chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động trong Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước trong 9 tháng đầu năm. Công tác quản lý và phát triển đô thị, trật tự hè đường, cải tạo chỉnh trang đô thị tập trung vào dải trung tâm thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác quản lý hè đường.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, xây dựng và thực hiện các quy định, giải pháp mới có tính sáng tạo, đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Một số tồn tại, hạn chế.

- Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm qua, chất lượng, hiệu quả tăng trưởng chưa cao. Sản xuất công nghiệp đang có dấu hiệu chững lại và chưa ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng thấp; một số dự án lớn chưa phát huy được công suất theo kế hoạch đề ra, các phân ngành sản xuất công nghiệp lớn như sản xuất sắt thép, đóng mới và sửa chữa tàu tiếp tục giảm so với cùng kỳ, hạn chế sự phát triển chung của toàn ngành. Thị trường và sức mua có chuyển biến nhưng chậm, tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tuy được cải thiện nhưng còn thấp so với mục tiêu đề ra và là mức tăng thấp nhất trong 5 năm gần đây.

- Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn giảm cả về số lượng và số vốn đăng ký, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế vẫn ở mức cao. Các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tuy tăng khá so với cùng kỳ nhưng chưa đạt được tốc độ theo dự toán được giao; nguồn chi ngân sách nhà nước tiếp tục căng thẳng. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương còn nhiều bất cập; còn xảy ra một số vụ vi phạm liên quan đến đất đai chậm được giải quyết, gây bức xúc, khiếu kiện trong dân.

- Kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố còn hạn chế. Số lượng người đăng ký và được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tăng cao. Công tác an toàn lao động chưa được quan tâm đúng mức, nhất là công tác phòng chống cháy, nổ. Công tác tuyển sinh và triển khai nhiệm vụ năm học mới tuy có cải tiến song vẫn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, xử lý chưa kịp thời các trường hợp vi phạm. Các tệ nạn xã hội, tội phạm còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

Nguyên nhân khách quan là do những biến động về chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới; việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu đầu tư; thị trường bất động sản chưa được cải thiện; sức mua giảm mạnh, sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lớn.

Nguyên nhân chủ quan là do chỉ đạo, điều hành ở các cấp, ngành còn chưa chủ động và chậm trễ; chất lượng tham mưu và trách nhiệm của một số ngành còn chưa đạt yêu cầu, còn đùn đẩy trách nhiệm; tham mưu một số việc mới, việc khó còn lúng túng, chưa toàn diện. Sự phối kết hợp giữa các cấp, ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thiếu chủ động; việc nắm thông tin từ cơ sở, địa bàn đôi lúc chưa được kịp thời. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa tích cực, chủ động trong nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm chưa cao, thiếu sáng tạo; còn hạn chế trong tham mưu, đề xuất, đặc biệt là việc mới, việc khó.

V. Một số công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong quý IV năm 2013:

Để phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua ở mức cao nhất, trong 3 tháng cuối năm đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục kiên trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; trong đó cần tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, kiên quyết chống tư tưởng bi quan, buông xuôi, thụ động; tiếp tục kiên trì bám sát và thực sự chủ động, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt trong quá trình chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành. Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành cho các chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sản xuất lớn trên địa bàn hoạt động ổn định, phát huy công suất theo kế hoạch đề ra như: Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ, nhà máy Kyocera Mita Việt Nam, nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng; kịp thời nắm tình hình, hỗ trợ dự án sản xuất xuất máy in, máy photocopy đa chức năng Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng đi vào hoạt động để đóng góp cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong năm nay và các năm tiếp theo.

Tăng cường theo dõi, giám sát, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống người dân, đặc biệt là giải quyết cấp điện đối với các dự án trọng điểm, các doanh nghiệp sản xuất lớn trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai thực hiện Tháng khuyến mại năm 2013, tổ chức các hội chợ thương mại để kích cầu tiêu dùng. Tăng cường các biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 10397/BTC-QLG ngày 08/8/2013.

2. Quan tâm chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, triển khai sản xuất cây vụ Đông năm 2013 – 2014; bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi; phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi. Thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt II; tăng cường giám sát dịch bệnh ở các cơ sở chăn nuôi, đảm bảo phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng. Tăng cường hướng dẫn về mùa vụ, giống, kỹ thuật nuôi nhằm hạn chế rủi ro, nguy cơ dịch bệnh trong nuôi thuỷ sản; mở rộng diện nuôi vụ đông. Thực hiện đúng quy định, quy trình về đăng kiểm tầu cá và cấp phép hoạt động nghề cá; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, nông dân, ngư dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thủy sản; Kế hoạch hỗ trợ lãi suất vốn vay đóng mới, cải hoán tàu đánh cá vùng biển xa năm 2013 trên địa bàn thành phố. Làm tốt công tác phòng chống úng lụt, triển khai công tác phòng chống nhiễm mặn vụ đông xuân 2013 - 2014; thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Tập trung thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông thôn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, thuỷ sản.

3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 18/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2013 và năm 2014. Tập trung chỉ đạo rà soát lại tất cả các nguồn thu trên địa bàn, đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ thu 9 tháng, phân tích và dự báo sát nguồn thu những tháng cuối năm, những nhân tố tác động đến tăng, giảm nguồn thu, khai thác tăng thu để bù đắp các nguồn thu thiếu hụt, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2013. Tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ; rà soát lại toàn bộ các dự án đấu giá đất, dự án kinh doanh nhà còn nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc thu nộp vào ngân sách. Tập trung cao cho công tác thu hồi nợ thuế, phấn đấu đến thời điểm 31/12/2013 tổng số nợ đọng dưới 5% tổng số thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi, triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; giãn hoãn các khoản chi mua sắm, sửa chữa, các chương trình, đề án đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2013; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng của doanh nghiệp với ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, hỗ trợ duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Tập trung giải quyết tiếp những thủ tục hỗ trợ Tập đoàn LG Electronic, Hàn Quốc chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Tràng Duệ. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2013, nhất là những dự án quan trọng, cấp bách, những dự án có thể hoàn thành sớm và đưa vào sử dụng. Tiếp tục rà soát và tổng hợp và báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố. Tiếp tục rà soát các nguồn vốn để chi bổ sung cho các nhu cầu cấp bách của thành phố, đặc biệt là bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn nước ngoài.

5. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2013. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thẩm định của Đoàn công tác của Tổ chức Liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đối với hồ sơ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới. Triển khai tổ chức các hoạt động hữu nghị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý đô thị, bảo vệ kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo mới cho các đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố. Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu mối phương tiện đối với mô tô trên địa bàn thành phố; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe container trên địa bàn thành phố.

6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 14/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý hoạt động y tế trên địa bàn; quản lý và đánh giá chất lượng cơ sở khám chữa bệnh, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ ngành y tế của thành phố. Thực hiện công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, an toàn, đầy đủ, đúng đối tượng. Triển khai thực hiện 6 chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có mục tiêu và 5 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm thành phố đến năm 2020.

7. Ban hành Quy định trách nhiệm, cách thức xin lỗi công khai của công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; Quy định chuyển vị trí công tác đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ. Hoàn thiện, triển khai thực hiện Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2020; hoàn thành việc Kiểm tra cải cách hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu từ năm 2012 đến nay gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại các quận, huyện, sở, ngành. Rà soát, ban hành các Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ngành có sự thay đổi; xây dựng, ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung và thay thế các Quy định có liên quan đến việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Phối hợp xây dựng, trình Ban Thường vụ Thành ủy Đề án thi tuyển chức vụ phó giám đốc sở và tương đương trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Tiếp tục công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra các cuộc thanh tra đã có kết luận và có quyết định xử lý; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, khiếu kiện đông người vượt cấp đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Chỉ đạo thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện; tập trung vào việc thực hiện các quy định công khai minh bạch trên các lĩnh vực.

8. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến, điều phối giao thông; thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải.

Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo huyện An Dương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013. Triển khai, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt I/2014. Tăng cường công tác nắm tình hình trên biển, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của địch và các loại tội phạm; tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

9. Khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố nhằm sớm cụ thể hóa các văn bản này vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV và các Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ, Hội nghị Thành ủy. Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương đề xuất triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tập trung hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2014 - 2015 và năm 2014./.

Nơi nhận:

- VPCP, VPQH;

- TTTU, TTHĐND TP;

- Đ/c Bí thư TU;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các cấp, ngành trực thuộc;

- Các Ban của Đảng, các đoàn thể;

- Đoàn ĐBQH tại HP;

- Các Ban của HĐND TP, VP HĐND TP;

- C, PVP; các Phòng CV UBND TP;

- Cổng TTĐT TP;

- Lưu VP.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đan Đức Hiệp

Phụ lục: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 9 tháng năm 2013

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2013

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)


TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2013

ƯTH 9 tháng năm 2013

% So sánh

9 tháng/
cùng kỳ


9 tháng/
kế hoạch


1

Tổng sản phẩm trong nước GDP (giá so sánh 1994)

Tỷ đồng

31.264,14 - 31.408,29

20.056,9

107,00

64,15

- Nhóm nông lâm thủy sản

-

2.294,09 - 2.298,47

1.643,3

103,83

71,63

- Nhóm công nghiệp - xây dựng

-

11.939,31 - 12.006,89

8.484,8

106,13

71,07

- Nhóm dịch vụ

-

17.030,74 - 17.102,92

9.928,8

108,3

58,30

2

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

%

6,5 - 7,5

4,9

-

-

3

Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (giá CĐ 1994)

Tỷ đồng

4.607,30 - 4.615,95

3.244,6

103,68

70,42

- GTSX nông nghiệp

-

3.279,68 - 3.285,92

2.283,4

103,73

69,62

- GTSX lâm nghiệp

-

24,0

15,0

87,94

62,29

- GTSX thủy sản

-

1.303,63 - 1.306,03

946,2

103,85

72,58

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

≥ 40.000,0

24.646,2

103,67

61,62

5

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng

Triệu tấn

≥ 51,0

37,79

101,17

74,10

6

Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

3.019,24 - 3.046,02

2.086,7

114,27

69,11

7

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, trong đó:

Tỷ đồng

50.040,9

31.147,7

117,3

62,2

- Thu nội địa

Tỷ đồng

9.372,0

5.977,8

119,8

63,8

- Thu hải quan

Tỷ đồng

38.845,0

24.279,9

115,2

62,5

8

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

5.000,0

3.898,0

107,81

77,96

9

Giải quyết việc làm cho người lao động

Người

51.000

37.736

100,68

73,99
tải về 197.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương