Uû ban nhn dn tØnh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 247.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích247.34 Kb.
#4212

Uû ban nh©n d©n tØnh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Thanh Ho¸

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

--------

Bg 37b

Sè: 1136/Q§-CT

Thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 04 n¨m 2004

QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc giao kÕ ho¹ch trî gi¸, trî c­íc vËn chuyÓn c¸c mÆt hµng

chÝnh s¸ch phôc vô ®ång bµo miÒn nói n¨m 2004.

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 10/12/2003;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 20/1998/ N§ - CP ngµy 31/3/1998 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc; NghÞ ®Þnh: 02/2002/ N§ - CP ngµy 02/01/2002 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 20/1998/N§ - CP ngµy 31/3/1998 cña ChÝnh phñ;

- C¨n cø Th«ng t­ sè 07/2002/TTLT/BTM - UBDTMN - BTC - BKH§T ngµy 12/8/2002 cña Liªn Bé: Th­¬ng m¹i - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vÒ h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh 20/1998/N§ - CP vµ NghÞ ®Þnh 02 /2002/ N§ - CP cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 149/2003/Q§-BKH ngµy 27/11/2003 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, vÒ viÖc giao kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi n¨m 2004 cho tØnh Thanh Ho¸.

- Theo ®Ò nghÞ cña Liªn ngµnh: Ban D©n téc vµ MiÒn nói, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Së Tµi chÝnh, Së Th­¬ng m¹i t¹i tê tr×nh sè 61/LN ngµy 15/3/2004 vÒ kÕ ho¹ch trî gi¸, trî c­íc mÆt hµng chÝnh s¸ch phôc vô miÒn nói n¨m 2004
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Giao kÕ ho¹ch trî gi¸, trî c­íc vËn chuyÓn ®èi víi mét sè mÆt hµng chÝnh s¸ch phôc vô miÒn nói n¨m 2004 vµ giao c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cung øng c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch theo danh môc kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy; cô thÓ nh­ sau: ( Cã biÓu chi tiÕt kÌm theo ).

- Tæng kinh phÝ: 12.137.000.000 ®ång

( B»ng ch÷: M­êi hai tû, mét tr¨m ba b¶y triÖu ®ång )

- Nguån kinh phÝ: Kinh phÝ trî gi¸, trî c­íc c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch trong kÕ ho¹ch Trung ­¬ng giao n¨m 2004: 12.107 triÖu ®ång; kinh phÝ tõ nguån chi kh¸c cña Ng©n s¸ch tØnh cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, chØ ®¹o, kiÓm tra thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh: 30 triÖu ®ång.§iÒu 2: §èi víi kinh phÝ hç trî ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c tr¹m ph¸t thanh, truyÒn thanh x·, côm d©n c­ giao Ban D©n téc vµ MiÒn nói tØnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan x©y dùng ph­¬ng ¸n riªng tr×nh UBND tØnh.

§èi víi mÆt hµng muèi I èt, C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ph¸t triÓn MiÒn nói ®­îc lùa chän mua muèi cña C«ng ty cæ phÇn muèi Thanh Ho¸, hoÆc mua muèi cña doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty Muèi theo nguyªn t¾c gi¸ muèi cña doanh nghiÖp ®ã giao t¹i thµnh phè Thanh Ho¸ ph¶i thÊp h¬n gi¸ muèi cña C«ng ty cæ phÇn muèi Thanh Ho¸.§iÒu 3: - C¨n cø kÕ ho¹ch giao t¹i §iÒu 1, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c huyÖn, c¸c ngµnh cã liªn quan vµ c¸c ®¬n vÞ cung øng thùc hiÖn.

- Ban D©n téc vµ MiÒn nói h­íng dÉn chi tiÕt viÖc triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch tíi c¸c huyÖn vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, Th­¬ng m¹i, Y tÕ theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ®¶m b¶o chÝnh s¸ch ®Õn ®­îc víi ®ång bµo.

- Së Tµi chÝnh ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ cung øng theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n.

- Së Th­¬ng m¹i chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan kiÓm tra hÖ thèng mµng l­íi kinh doanh vµ gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ cung øng ®¶m b¶o theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc; ®ång thêi gióp c¸c ®¬n vÞ cã ph­¬ng ¸n cñng cè, ph¸t triÓn hÖ thèng mµng l­íi kinh doanh.

- Së Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t chÊt l­îng muèi i èt cña c¸c ®¬n vÞ cung øng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.

Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch cã ph¸t sinh v­íng m¾c v­ît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, xö lý cña tõng ngµnh yªu cÇu b¸o c¸o vÒ UBND tØnh ®Ó ®­îc xem xÐt gi¶i quyÕt.§iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng Ban D©n téc vµ MiÒn nói, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Së Th­¬ng m¹i, Gi¸m ®èc Së Y tÕ, Gi¸m ®èc c¸c Së, Ngµnh cã liªn quan, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn vµ c¸c ®¬n vÞ ®­îc giao nhiÖm vô cung øng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu III Q§.

- TT TØnh uû, H§ND tØnh ( ®Ó B/c¸o ).

- Chñ tÞch, c¸c PCT UBND tØnh ( ®Ó B/c¸o )

- Uû ban D©n téc

- L­u VP.

- BgQD0406


Ph¹m Minh §oan (§· ký)

Tæng hîp kÕ ho¹ch trî gi¸, trî c­íc c¸c mÆt hµng

chÝnh s¸ch phôc vô miÒn nói n¨m 2004

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1136/Q§ - CT ngµy 09 / 04 /2004

cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ )
KÕ ho¹ch n¨m 2004
TT

MÆt hµng

L­îng

Kinh phÝ

Ghi chó(tÊn)

(Tr.®)


Tæng sè

12.137
1

Muèi Ièt

5.160

4370
2

DÇu ho¶

2.020

900
3

Gièng c©y l­¬ng thùc

803

2.730
4

Ph©n bãn

9.691

2.507
5

HµngNS TMV/C xuèng

1.811

900
6

XD tr¹m truyÒn thanh
700

Cã P/A riªng

7

Kinh phÝ tuyªn truyÒn chØ ®¹o kiÓm tra
30

Ban D©n téc vµ MiÒn nói

Ghi chó: Tæng kinh phÝ lµ 12.137 triÖu ®ång

Trong ®ã :- Kinh phÝ TW cÊp : 12.107 triÖu ®ång

- Kinh phÝ ®Þa ph­¬ng : 30 triÖu ®ång

Tæng hîp kÕ ho¹ch trî gi¸, trî c­íc c¸c mÆt hµng

phôc vô miÒn nói vµ c¸c ®¬n vÞ cung øng n¨m 2004

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1136 /Q§ - CT ngµy 09 / 04 /2004

cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ )
TT


MÆt hµng


KÕ ho¹ch n¨m 2004

Ghi chó


( §.vÞ thùc hiÖn )

L­îng ( tÊn )Kinh phÝ

Tr.®ång

Tæng sè
12.137
I/

Hµng vËn chuyÓn lªn
11.207

1

Muèi I èt

5.160

4.370
- C«ng trén muèi

5.160

765

C«ng ty Muèi TH

- Tói PE

5.160

433

hoÆc c¸c ®¬n vÞ

- C­íc vËn chuyÓn tõ ®ång muèi vÒ n¬i s¶n xuÊt

5.160

491

thuéc Tæng c«ng ty Muèi

- CÊp kh«ng thu tiÒn 15 x· biªn giíi vµ x· M­êng Lý, huyÖn M­êng L¸t

301

586


CT TM&§T ph¸t triÓn MiÒn nói

- C­íc vËn chuyÓn tõ kho vËn chuyÓn ®Õn trung t©m côm x·

4.859

2.095


CT TM&§T ph¸t triÓn MiÒn nói


2


DÇu ho¶


2.020


900

CT TM&§T ph¸t triÓn MiÒn nói3

Gièng c©y trång L. thùc

809

2.730

C«ng ty Cæ phÇn Gièng c©y trång Thanh Ho¸Tr. ®ã: - Gièng lai

482

2.588

- Gièng thuÇn

327

142


4

Ph©n bãn

9.691

2.507
- C«ng ty TM§TPTMN

5.797

1.506

C.ty TM§TPTMN

- C«ng ty CP vËt t­ NN

3.894

1.001

C.ty CP vËt t­ NN

5

XD tr¹m truyÒn thanh
700

Cã Ph­¬ng ¸n riªng


II/

Hµng n«ng s¶n thu mua vËn chuyÓn xuèng

1.811

900

CT TM&§T ph¸t triÓn MiÒn nói

III/

Kinh phÝ tuyªn truyÒn, chØ ®¹o, kiÓm tra

30

Ban d©n téc MiÒn nói

kÕ ho¹ch thu mua hµng n«ng s¶n n¨m 2004

cña c¸c x· khu vùc III

§¬n vÞ thu mua: C«ng ty TM & §TPT MiÒn nói

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1136 /Q§ - CT ngµy 09 / 04 /2004

cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ )


TT

HuyÖn

L­îng

Kinh phÝ

Ghi chó(tÊn)

(Tr.®)Tæng sè

1.811

900
1

M­êng L¸t

260

188
2

Quan Ho¸

350

177
3

Quan S¬n

260

163
4

B¸ Th­íc

450

179
5

Lang Ch¸nh

100

38
6

Th­êng Xu©n

100

33
7

Nh­ Xu©n

291

122


Ghi chó : hµng n«ng s¶n thu mua vËn chuyÓn xuèng bao gåm: S¾n, Ng«, L¹c, §Ëu c¸c lo¹i

kÕ ho¹ch cung øng mÆt hµng

muèi ièt n¨m 2004 cho c¸c huyÖn miÒn nói

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1136 /Q§ - CT ngµy 09 / 04 /2004cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ )
§¬n vÞ cung øng: C«ng ty th­¬ng m¹i - ®tpt miÒn nói

KÕ ho¹ch n¨m

Trong ®ã

TT

HuyÖn

2004

CÊp cho hé nghÌo

B¸n trî c­íc V/CL­îng

Kinh phÝ

L­îng

Kinh phÝ

L­îng

Kinh phÝ(tÊn)

( Tr.®)

(tÊn)

( Tr.®)

(tÊn)

( Tr.®)
Tæng sè

5.160

2.681

301

586

4.859

2.095

1

M­êng L¸t

162

322

149

309

13

13

2

Quan Ho¸

219

157

18

29

201

128

3

Quan S¬n

168

235

94

181

74

54

4

B¸ Th­íc

518

264

-

-

518

264

5

Lang Ch¸nh

224

133

23

36

201

97

6

Ngäc LÆc

672

269

-

-

672

269

7

Th­êng Xu©n

457

235

17

31

440

204

8

Nh­ Xu©n

295

146295

146

9

Nh­ Thanh

421

182421

182

10

CÈm Thuû

572

232572

232

11

Th¹ch Thµnh

720

289720

289

12

Thä Xu©n

171

59171

59

13

TriÖu S¬n

106

33106

33

14

TÝnh Gia

120

35120

35

15

VÜnh Léc

178

50178

50

16

Hµ Trung

100

26100

26

17

Yªn §Þnh

27

727

7

18

BØm S¬n

30

730

7

KÕ ho¹ch cung øng mÆt hµng dÇu ho¶

n¨m 2004 cho c¸c huyÖn miÒn nói

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1136 /Q§ - CT ngµy 09 / 04 /2004cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ )
§¬n vÞ cung øng: c«ng ty th­¬ng m¹i - §TPT miÒn nóiTT

HuyÖn

L­îng

Kinh phÝ

Ghi chó(tÊn)

(Tr.®)


Tæng sè


2.020

900
1

M­êng L¸t

96

84
2

Quan Ho¸

124

69
3

Quan S¬n

120

68
4

B¸ Th­íc

281

127
5

Lang Ch¸nh

146

70
6

Ngäc LÆc

281

100
7

Th­êng Xu©n

259

109
8

Nh­ Xu©n

169

75
9

Nh­ Thanh

169

69
10

CÈm Thuû

169

62
11

Th¹ch Thµnh

169

58
12

TÜnh Gia

30

7
13

TriÖu S¬n

7

2
kÕ ho¹ch cung øng mÆt hµng

gièng c©y l­¬ng thùc n¨m 2004 cho c¸c huyÖn miÒn nói

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1136 /Q§ - CT ngµy 09 / 04 /2004cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ )
§¬n vÞ cung øng: c«ng ty CP gièng c©y trång thanh ho¸

Tæng Sè

Trong ®ã

T

HuyÖn
Gièng lai

Gièng ThuÇn

T
L­îng

K. PhÝ

L­îng

K. PhÝ

L­îng

K. PhÝ(tÊn)

(Tr.®)

(tÊn)

(Tr.®)

(tÊn)

(Tr.®)
Tæng sè

803

2.730

480

2.590

323

140

1

M­êng L¸t

14

34

4

24

10

10

2

Quan Ho¸

20

47

7

39

13

8

3

Quan S¬n

16

40

6

34

10

6

4

B¸ Th­íc

87

302

52

285

35

17

5

Lang Ch¸nh

40

118

20

109

20

9

6

Ngäc LÆc

122

406

72

387

50

19

7

Th­êng Xu©n

50

168

30

161

20

7

8

Nh­ Xu©n

85

304

53

289

32

15

9

Nh­ Thanh

75

240

42

227

33

13

10

CÈm Thuû

120

391

70

374

50

17

11

Th¹ch Thµnh

125

422

75

403

50

19

12

VÜnh léc

10

53

10

53

-

-

13

Thä Xu©n

10

53

10

53

-

-

14

Yªn §Þnh

8

42

8

42

-

-

15

TÜnh Gia

8

42

8

42

-

-

16

TriÖu S¬n

5

26

5

26

-

-

17

Hµ Trung

8

42

8

42


tæng hîp kÕ ho¹ch cung øng mÆt hµng

ph©n bãn n¨m 2004 cho c¸c huyÖn miÒn nói
( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1136 /Q§ - CT ngµy 09 / 04 /2004

cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ )

TT


HuyÖn


Tæng sè

§¬n vÞ cung øng
Cty VTNN

Cty TM&§TPT MN

L­îng

K. PhÝ

L­îng

K. PhÝ

L­îng

K. PhÝ

(tÊn)

(Tr.®)

(tÊn)

(Tr.®)

(tÊn)

(Tr.®)
Tæng sè

9.691

2.507

3.894

1.001

5.797

1.506

1

M­êng L¸t

10

9

-

-

10

9

2

Quan S¬n

40

17

-

-

40

17

3

Quan Ho¸

115

72

45

28

70

44

4

B¸ Th­íc

787

318

387

156

400

162

5

Lang Ch¸nh

320

121

-

-

320

121

6

Ngäc LÆc

1.826

404

755

167

1.071

237

7

Th­êng Xu©n

620

195

210

66

410

129

8

Nh­ xu©n

550

185

250

84

300

101

9

Nh­ Thanh

1.088

370

500

170

588

200

10

CÈm Thuû

1.887

386

797

163

1.090

223

11

Th¹ch Thµnh

2.198

386

950

167

1.248

219

12

TÜnh Gia

200

35200

35

13

TriÖu S¬n

50

950

9

kÕ ho¹ch s¶n xuÊt muèi ièt ®Ó cung øngcho c¸c huyÖn miÒn nói 2004

®¬n vÞ s¶n xuÊt: c«ng ty muèi thanh ho¸


TT

Danh môc

L­îng

Kinh phÝ

Ghi chó(tÊn)

(Tr.®)Tæng sè

5.160

1.689Trong ®ã:


1

- C«ng trén muçi I èt

5.160

765
2

- Tói P.E (1000 tói)

5.160

433
3

- C­íc V/C muèi tr¾ng tõ ®ång muèi vÒ X/N ®Ó s¶n xuÊt

5.160

491


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 247.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương