UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNHtải về 6.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích6.9 Kb.
#3361

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1071 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

HàTĩnh, ngày 21 tháng 8 năm 1993


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc đồng ý cho Sở Giao thông vận tải sử dụng

15 triệu đồng phạt vi phạm luật lệ giao thông

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh tại công văn số 83 ngày 31 tháng 7 năm 1993 về việc xin sử dụng tiền phạt vi phạm luật lệ giao thông vào việc chi phí gia dịch cho các đoàn cán bộ cơ quan TW vào thực địa và nghiên cứu hồ sơ công trình Cầu Hộ Độ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay trích 15 triệu đồng ( mười lăm triệu) trong nguồn tiền phạt vi phạm luật lệ giao thông để sử dụng và các chi phí giao dịch, chuẩn bị lập hồ sơ công trình cầu Hộ độ..

Điều 2. - Giám đốc Sở Giao thông vận tải phải lập kế hoạch chi cụ thể và quyết toán với Sở Tài chính - Vật giá theo chế độ hiện hành.

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận

- Như điều 3

- Lưu VP/CN


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT/ CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Ban

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH

tải về 6.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương