UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNHtải về 12.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.62 Kb.
#2815

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số :1023 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

HàTĩnh, ngày 19 tháng9 năm 1992QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ TĨNH


V/v bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư

XDCB năm 1992 của một số công

rình thuộc nguồn vốn ngân sách

Trung ương trợ cấp.

…………..


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH


- Căn cứ vào quyết định số 80 - CT ngày 15 tháng 5 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng và quyết định số 86UB/TH ngày 01/6/1992, Thông báo số 1005UB/TH ngày 08/8/1992 và bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1992;

- Xét đề nghị của ông Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch tỉnh Hà Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. - Nay giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 1992 là: 3030 triệu đồng cho các công trình ( có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. - Giao cho UBKH tỉnh căn cứ vào chỉ tiêu được bổ sung nói trên và rà soát các hồ sơ thủ tục để thông báo chi tiết các hạng mục xây dựng trong năm 1992.

- Sở Tài chính - Vật giá căn cứ vào chỉ tiêu được thông báo và khối lượng hoàn thành của các công trình để tiến hành cấp phát thanh toán.

- Các chủ đầu tư và Ban quản lý công trình được bổ sung trong kế hoạch năm 1992 có trách nhiệm lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục DXCB theo tinh thần của Nghị định số 385/ HĐBT mới được tiến hành xây dựng theo chỉ tiêu kế hoạch được Uỷ ban kế hoạch thông báo.

Điều 3 - Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch , Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá , sở xây dựng, Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo chưca năng của tỉnh./.

Nơi nhận

- Như điều 3

- Thường trực HĐND - UBND

- Chánh văn phòng UBND tỉnh

- Lưu VP-UB


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH


Nguyễn Ký


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG

( Chỉ tiêu vốn xây dựng cơ bản năm 1992)

…………………..
( Kèm theo quyết định số: 1023 QĐ/UB ngày 19 tháng 9 năm 1992)

Tổng số: 3.030 triệu đồng

1/ Công trình thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 1992 được Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban kế hoạch Nhà nước giao tại quyết định số 80CT ngày 25/5/1992, và 86UB/TH ngày 01/6/1992 là: 130 triệu đồng.


Gồm: - Trụ sở làm việc của Ban tổ chức chính quyền tỉnh: 100 triệu đồng

- Chương trình thực nghiệm khoa học trồng bạch

đàn xuất khẩu 30 triệu đồng
2/ Công trình được bổ sung theo thông báo số 1005UB/TH ngày 08/8/1992:

Gồm: - Cầu Đò Hà: 2.900 triệu đồng

- Đường Nguyễn Du thị xã Hà Tĩnh: 2.000 triệu đồng

( bao gồm cả một số đường khu dâncư cắt đường Nguyễn Du): 600 triệu đồng

- Nhà khách của tỉnh: 300 triệu đồng
Каталог: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH

tải về 12.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương