UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 10.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.04 Kb.
#5537


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 806 /UBND-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2015


V/v thực hiện Văn bản số

1258/LĐTBXH-LĐTL của

Bộ lao động - TB và Xã hội
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 1258/LĐTBXH-LĐTL ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách lao động tiền lương, tiền thưởng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dương Thái có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo theo nội dung đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1258/LĐTBXH-LĐTL ngày 10 tháng 4 năm 2015 (sao gửi kèm), báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Phó CVP UBND tỉnh: Ô. Khuyến;

- Lưu: VP, Thụy.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký

Nguyễn Đình Khuyến

Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 10.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương