UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 10.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.93 Kb.
#5810UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2660 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

V/v Thu hồi Quyết định số: 3032/QĐ-UBND

ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh.CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 487/STNMT - QLĐĐ ngày 07 tháng 11 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Quyết định số: 3032/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh về việc “ Thu hồi và giao đất cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam để xây dựng trụ sở chi nhánh tại Hải Dương”. Giao 1.717,6m2 đất tại Quyết định này cho UBND thành phố Hải Dương quản lý, sử dụng theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số: 1283/UBND-VP ngày 23 tháng 7 năm 2013.
Điều 2. UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm: Quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số: 1283/UBND-VP ngày 23 tháng 7 năm 2013 và quy định của pháp luật
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Chủ tịch UBND phường Tân Bình, thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan; Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở: KH&ĐT; Tài chính;

- Cục thuế, Kho bạc tỉnh;

- Ông Hùng (P.KH-TH); Đã ký- Lưu VP. Ô.Huy (12b).

Nguyễn Anh Cương


Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 10.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương