UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 10.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.1 Kb.
#5920

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 594 /UBND-VP

V/v Báo cáo Dự án 513

theo yêu cầu của Bộ Nội vụ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương , ngày 31 tháng 3 năm 2015

Kính gửi:Sở Nội vụỦy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1293/BNV-CQĐP ngày 25/3/2015 của Bộ Nội vụ Về việc hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Dự án 513 (Công văn số 1293/BNV-CQĐP ngày 25/3/2015 của Bộ Nội vụ) (Gửi kèm).

Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Dự án 513 theo yêu cầu và đề cương đính kèm Công văn số 1293/BNV-CQĐP ngày 25/3/2015 của Bộ Nội vụ.

Thời gian hoàn thành và gửi về Bộ Nội vụ, UBND tỉnh trước ngày 15/4/2015./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở: Tài chính, KH&ĐT;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Khương,

Ô Khuyến;

- Lưu: VP, Thư (12b).


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Đình Khuyến
Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 10.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương