UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hóA  Số: 825/2005/QĐ-ubtải về 260.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích260.59 Kb.
#26214


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

--


Số: 825/2005/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bac 120. bThanh Hóa, ngày 28 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

Về việc ban hành danh sách tên miền, địa chỉ IP của các cơ quan hành chính trong tỉnh tham gia hệ thống mạng ThanhhoaNet, CPNet và Internet
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003;

- Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg, ngày 25/7/2001 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005;

- Căn cứ vào Quyết định số 1711/2002/QĐ-UB ngày 28/5/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2002-2005;

- Thực hiện Công văn hướng dẫn số 309/CV-BĐH112, ngày 13/9/2004 của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về việc qui định địa chỉ IP và tên miền dùng cho Đề án 112;

- Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 87/TTr-VP, ngày 24 tháng 3 năm 2005 về việc xin phê duyệt danh sách tên miền, địa chỉ IP của các cơ quan hành chính trong tỉnh tham gia hệ thống mạng ThanhHoaNet, CPNet và Internet;


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách tên miền, địa chỉ IP của các cơ quan hành chính trong tỉnh tham gia kết nối hệ thống mạng ThanhHoaNet, CPNet và Internet.

§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận: T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 • Như điều 2 QĐ CHỦ TỊCH

 • TTr Tỉnh uỷ (để B/C);

 • TTr HĐND tinh (để B/C);

 • Ban ĐH Đề án 112 CP (để B/C);

 • TTr UBND tỉnh;

 • Lưu VPNguyễn Văn Lợi

DANH SÁCH TÊN MIỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

THAM GIA HỆ THỐNG THÔNG TIN DIỆN RỘNG – THANHHOANET
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 825/2005 /QÐ-UB, ngày 28 tháng 3 năm 2005

của UBND tỉnh Thanh Hóa)


STT

Tên cơ quan hành chính

Tên miềnSở Kế hoạch và đầu tư

skhdt.thanhhoa.egov.vnSở Tài chính

stc.thanhhoa.egov.vnSở Khoa học Công nghệ

skhcn.thanhhoa.egov.vnSở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

snnptnt.thanhhoa.egov.vnSở Thương mại

stm.thanhhoa.egov.vnSở Lao động Thương binh & xã hội

sldtbxh.thanhhoa.egov.vnSở Tài nguyên Môi trường

stnmt.thanhhoa.egov.vnSở Công nghiệp

scn.thanhhoa.egov.vnSở Giáo dục – Đào tạo

sgddt.thanhhoa.egov.vnSở Y tế

syt.thanhhoa.egov.vnSở Tư pháp

stp.thanhhoa.egov.vnSở Văn hóa Thông tin

svhtt.thanhhoa.egov.vnSở Thể dục Thể thao

stdtt.thanhhoa.egov.vnSở Giao thông Vận tải

sgtvt.thanhhoa.egov.vnSở Xây dựng

sxd.thanhhoa.egov.vnSở Du lịch

sdl.thanhhoa.egov.vnSở Nội vụ

snv.thanhhoa.egov.vnBan Tôn giáo

btg.thanhhoa.egov.vnBan Quản lý dự án các khu Công nghiệp

bqlkcn.thanhhoa.egov.vnBan Dân tộc

bdt.thanhhoa.egov.vnCục Thống kê

ctk.thanhhoa.egov.vnChi cục Kiểm lâm

cckl.thanhhoa.egov.vnCục thuế

cucthue.thanhhoa.egov.vnKho bạc Nhà nước

khobac.thanhhoa.egov.vnThanh tra tỉnh

thanhtra.thanhhoa.egov.vnCông an tỉnh

congan.thanhhoa.egov.vnBộ chỉ huy quân sự tỉnh

bchqs.thanhhoa.egov.vnBộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng

bchbdbp.thanhhoa.egov.vnToà án nhân dân tỉnh

toaan.thanhhoa.egov.vnViện kiểm sát nhân dân tỉnh

vksnd.thanhhoa.egov.vnĐài phát thanh Truyền hình tỉnh

dptth.thanhhoa.egov.vnChi cục Định canh Định cư và KTM

ccdcdckt.thanhhoa.egov.vnSở Bưu chính Viễn thông

sbcvt.thanhhoa.egov.vnVăn phòng Tỉnh uỷ

vptu.thanhhoa.egov.vnNgân hàng Nhà nước

nganhang.thanhhoa.egov.vnUBND Thành phố Thanh Hóa

tpthanhhoa.thanhhoa.egov.vnUBND thị xã Sầm Sơn

txsamson.thanhhoa.egov.vnUBND thị xã Bỉm Sơn

txbimson.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Hà Trung

hatrung.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Nga Sơn

ngason.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Hậu Lộc

hauloc.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Hoằng Hóa

hoanghoa.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Quảng Xương

quangxuong.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Tĩnh Gia

tinhgia.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Đông Sơn

dongson.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Triệu Sơn

trieuson.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Nông Cống

nongcong.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Thọ Xuân

thoxuan.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Thiệu Hóa

thieuhoa.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Yên Định

yendinh.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Vĩnh Lộc

vinhloc.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Như Xuân

nhuxuan.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Như Thanh

nhuthanh.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Thường Xuân

thuongxuan.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Thạch Thành

thachthanh.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Lang Chánh

langchanh.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Cẩm Thuỷ

camthuy.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Ngọc Lặc

ngoclac.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Bá Thước

bathuoc.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Quan Hóa

quanhoa.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Quan Sơn

quanson.thanhhoa.egov.vnUBND huyện Mường Lát

muonglat.thanhhoa.egov.vnBan Quản lý dự án đầu tư KĐT Nghi Sơn

bqldtxdns.thanhhoa.egov.vnUB Dân số, Gia đình và Trẻ em

ubdsgdte.thanhhoa.egov.vnBan Quản lý Xây dựng cơ bản tỉnh

bqlxdcb.thanhhoa.egov.vnBan quản lý dự án KDT lịch sử Lam Kinh

bqllamkinh.thanhhoa.egov.vnCục Hải quan tỉnh

cuchaiquan.thanhhoa.egov.vnVăn phòng UBND tỉnh

ubnd.thanhhoa.egov.vn


DANH SÁCH TÊN MIỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

THAM GIA HỆ THỐNG THÔNG TIN DIỆN RỘNG – INTERNET
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 825 /2005/QÐ-UB, ngày 28 tháng 3 năm 2005

của UBND tỉnh Thanh Hóa)STT

Tên cơ quan hành chính

Tên miềnSở Kế hoạch và đầu tư

skhdt.thanhhoa.gov.vnSở Tài chính

stc.thanhhoa.gov.vnSở Khoa học Công nghệ

skhcn.thanhhoa.gov.vnSở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

snnptnt.thanhhoa.gov.vnSở Thương mại

stm.thanhhoa.gov.vnSở Lao động Thương binh & xã hội

sldtbxh.thanhhoa.gov.vnSở Tài nguyên môi trường

stnmt.thanhhoa.gov.vnSở Công nghiệp

scn.thanhhoa.gov.vnSở Giáo dục – Đào tạo

sgddt.thanhhoa.gov.vnSở Y tế

syt.thanhhoa.gov.vnSở Tư pháp

stp.thanhhoa.gov.vnSở Văn hóa Thông tin

svhtt.thanhhoa.gov.vnSở Thể dục Thể thao

stdtt.thanhhoa.gov.vnSở Giao thông Vận tải

sgtvt.thanhhoa.gov.vnSở Xây dựng

sxd.thanhhoa.gov.vnSở Du lịch

sdl.thanhhoa.gov.vnSở Nội vụ

snv.thanhhoa.gov.vnBan Tôn giáo

btg.thanhhoa.gov.vnBan Quản lý dự án các khu Công nghiệp

bqlkcn.thanhhoa.gov.vnBan Dân tộc

bdt.thanhhoa.gov.vnCục Thống kê

ctk.thanhhoa.gov.vnChi cục Kiểm lâm

cckl.thanhhoa.gov.vnCục thuế

cucthue.thanhhoa.gov.vnKho bạc Nhà nước

khobac.thanhhoa.gov.vnThanh tra tỉnh

thanhtra.thanhhoa.gov.vnCông an tỉnh

congan.thanhhoa.gov.vnBộ chỉ huy quân sự tỉnh

bchqs.thanhhoa.gov.vnBộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng

bchbdbp.thanhhoa.gov.vnToà án nhân dân tỉnh

toaan.thanhhoa.gov.vnViện kiểm sát nhân dân tỉnh

vksnd.thanhhoa.gov.vnĐài phát thanh Truyền hình tỉnh

dptth.thanhhoa.gov.vnChi cục Định canh Định cư và KTM

ccdcdckt.thanhhoa.gov.vnSở Bưu chính Viễn thông

sbcvt.thanhhoa.gov.vnVăn phòng Tỉnh uỷ

vptu.thanhhoa.gov.vnNgân hàng Nhà nước

nganhang.thanhhoa.gov.vnUBND Thành phố Thanh Hóa

tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vnUBND thị xã Sầm Sơn

samson.thanhhoa.gov.vnUBND thị xã Bỉm Sơn

bimson.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Hà Trung

hatrung.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Nga Sơn

ngason.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Hậu Lộc

hauloc.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Hoằng Hóa

hoanghoa.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Quảng Xương

quangxuong.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Tĩnh Gia

tinhgia.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Đông Sơn

dongson.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Triệu Sơn

trieuson.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Nông Cống

nongcong.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Thọ Xuân

thoxuan.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Thiệu Hóa

thieuhoa.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Yên Định

yendinh.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Vĩnh Lộc

vinhloc.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Như Xuân

nhuxuan.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Như Thanh

nhuthanh.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Thường Xuân

thuongxuan.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Thạch Thành

thachthanh.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Lang Chánh

langchanh.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Cẩm Thuỷ

camthuy.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Ngọc Lặc

ngoclac.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Bá Thước

bathuoc.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Quan Hóa

quanhoa.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Quan Sơn

quanson.thanhhoa.gov.vnUBND huyện Mường Lát

muonglat.thanhhoa.gov.vnBan Quản lý ĐTXD khu đô thị Nghi Sơn

bqldtxdns.thanhhoa.gov.vnUB Dân số gia đình và Trẻ em

ubdsgdte.thanhhoa.gov.vnBan Quản lý Xây dựng cơ bản tỉnh

bqlxdcb.thanhhoa.gov.vnBan quản lý dự án KDT lịch sử Lam Kinh

lamkinh.thanhhoa.gov.vnCục Hải quan tỉnh

cuchaiquan.thanhhoa.gov.vnVăn phòng UBND tỉnh

ubnd.thanhhoa.gov.vn


QUY ĐỊNH

PHÂN BỐ ĐỊA CHỈ IP CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DIỆN RỘNG - THANHHOANET

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 825/2005/QÐ-UB, ngày 28 tháng 3 năm 2005của UBND tỉnh Thanh Hóa)


 1. Địa chỉ IP cho gateway: 10.136.x.1

 2. Địa chỉ IP cho các thiết bị mạng: Từ 10.136.x.2 đến 10.136.x.15

 3. Địa chỉ IP cho các thiết bị máy trạm:

  • Từ 10.136.x.16 đến 10.136.x.254

  • Không sử dụng 2 địa chỉ: 10.136.x.0 và 10.136.x.255

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ IP CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

THAM GIA HỆ THỐNG THÔNG TIN DIỆN RỘNG –THANHHOANET


STT

Tên cơ quan

Địa chỉ Subnet

Địa chỉ

Subnet Mask

Dãy địa chỉ IP
Sở Kế hoạch và đầu tư

10.136.1.0

255.255.255.0

10.136.1.1 to 10.136.2.254Sở Tài chính

10.136.3.0

255.255.255.0

10.136.3.1 to 10.136.4.254Sở Khoa học Công nghệ

10.136.5.0

255.255.255.0

10.136.5.1 to 10.136.6.254Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

10.136.7.0

255.255.255.0

10.136.7.1 to 10.136.10.254Sở Thương mại

10.136.11.0

255.255.255.0

10.136.11.1 to 10.136.14.254Sở Lao động Thương binh & xã hội

10.136.15.0

255.255.255.0

10.136.15.1 to 10.136.18.254Sở Tài nguyên Môi trường

10.136.19.0

255.255.255.0

10.136.19.1 to 10.136.20.254Sở Công nghiệp

10.136.21.0

255.255.255.0

10.136.21.1 to 10.136.22.254Sở Giáo dục – Đào tạo

10.136.23.0

255.255.255.0

10.136.23.1 to 10.136.28.254Sở Y tế

10.136.29.0

255.255.255.0

10.136.29.1 to 10.136.34.254Sở Tư pháp

10.136.35.0

255.255.255.0

10.136.35.1 to 10.136.36.254Sở Văn hóa Thông tin

10.136.37.0

255.255.255.0

10.136.37.1 to 10.136.38.254Sở Thể dục Thể thao

10.136.39.0

255.255.255.0

10.136.39.1 to 10.136.40.254Sở Giao thông Vận tải

10.136.41.0

255.255.255.0

10.136.41.1 to 10.136.42.254Sở Xây dựng

10.136.43.0

255.255.255.0

10.136.43.1 to 10.136.44.254Sở Du lịch

10.136.45.0

255.255.255.0

10.136.45.1 to 10.136.46.254Sở Nội vụ

10.136.47.0

255.255.255.0

10.136.47.1 to 10.136.48.254Ban Tôn giáo

10.136.49.0

255.255.255.0

10.136.49.1 to 10.136.49.254Ban Quản lý dự án các Khu công nghiệp

10.136.50.0

255.255.255.0

10.136.50.1 to 10.136.50.254Ban Dân tộc

10.136.51.0

255.255.255.0

10.136.51.1 to 10.136.52.254Cục Thống kê

10.136.53.0

255.255.255.0

10.136.53.1 to 10.136.55.254Chi cục Kiểm lâm

10.136.56.0

255.255.565.0

10.136.56.1 to 10.136.58.254Cục thuế

10.136.59.0

255.255.255.0

10.136.59.1 to 10.136.61.254Kho bạc Nhà nước

10.136.62.0

255.255.255.0

10.136.62.1 to 10.136.65.254Thanh tra tỉnh

10.136.66.0

255.255.255.0

10.136.66.1 to 10.136.67.254Công an tỉnh

10.136.68.0

255.255.255.0

10.136.68.1 to 10.136.71.254Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

10.136.72.0

255.255.255.0

10.136.72.1 to 10.136.75.254Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng

10.136.76.0

255.255.255.0

10.136.76.1 to 10.136.78.254Toà án nhân dân tỉnh

10.136.79.0

255.255.255.0

10.136.79.1 to 10.136.80.254Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

10.136.81.0

255.255.255.0

10.136.81.1 to 10.136.82.254Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

10.136.83.0

255.255.255.0

10.136.83.1 to 10.136.85.254Chi cục Định canh Định cư và KTM

10.136.86.0

255.255.255.0

10.136.86.1 to 10.136.87.254Sở Bưu chính Viễn thông

10.136.88.0

255.255.255.0

10.136.88.1 to 10.136.89.254Ngân hàng Nhà nước

10.136.90.0

255.255.255.0

10.136.90.1 to 10.136.92.254UBND Thành phố Thanh Hóa

10.136.93.0

255.255.255.0

10.136.93.1 to 10.136.96.254UBND thị xã Sầm Sơn

10.136.97.0

255.255.255.0

10.136.97.1 to 10.136.99.254UBND thị xã Bỉm Sơn

10.136.100.0

255.255.255.0

10.136.100.1 to 10.136.102.254UBND huyện Hà Trung

10.136.103.0

255.255.255.0

10.136.103.1 to 10.136.105.254UBND huyện Nga Sơn

10.136.106.0

255.255.255.0

10.136.106.1 to 10.136.108.254UBND huyện Hậu Lộc

10.136.109.0

255.255.255.0

10.136.109.1 to 10.136.111.254UBND huyện Hoằng Hóa

10.136.112.0

255.255.255.0

10.136.112.1 to 10.136.114.254UBND huyện Quảng Xương

10.136.115.0

255.255.255.0

10.136.115.1 to 10.136.117.254UBND huyện Tĩnh Gia

10.136.118.0

255.255.255.0

10.136.118.1 to 10.136.120.254UBND huyện Đông Sơn

10.136.121.0

255.255.255.0

10.136.121.1 to 10.136.123.254UBND huyện Triệu Sơn

10.136.124.0

255.255.255.0

10.136.124.1 to 10.136.126.254UBND huyện Nông Cống

10.136.127.0

255.255.255.0

10.136.127.1 to 10.136.129.254UBND huyện Thọ Xuân

10.136.130.0

255.255.255.0

10.136.130.1 to 10.136.132.254UBND huyện Thiệu Hóa

10.136.133.0

255.255.255.0

10.136.133.1 to 10.136.135.254UBND huyện Yên Định

10.136.136.0

255.255.255.0

10.136.136.1 to 10.136.138.254UBND huyện Vĩnh Lộc

10.136.139.0

255.255.255.0

10.136.139.1 to 10.136.141.254UBND huyện Như Xuân

10.136.142.0

255.255.255.0

10.136.142.1 to 10.136.144.254UBND huyện Như Thanh

10.136.145.0

255.255.255.0

10.136.145.1 to 10.136.147.254UBND huyện Thường Xuân

10.136.148.0

255.255.255.0

10.136.148.1 to 10.136.150.254UBND huyện Thạch Thành

10.136.151.0

255.255.255.0

10.136.151.1 to 10.136.153.254UBND huyện Lang Chánh

10.136.154.0

255.255.255.0

10.136.154.1 to 10.136.156.254UBND huyện Cẩm Thuỷ

10.136.157.0

255.255.255.0

10.136.157.1 to 10.136.159.254UBND huyện Ngọc Lặc

10.136.160.0

255.255.255.0

10.136.160.1 to 10.136.162.254UBND huyện Bá Thước

10.136.163.0

255.255.255.0

10.136.163.1 to 10.136.165.254UBND huyện Quan Hóa

10.136.166.0

255.255.255.0

10.136.166.1 to 10.136.168.254UBND huyện Quan Sơn

10.136.169.0

255.255.255.0

10.136.169.1 to 10.136.171.254UBND huyện Mường Lát

10.136.172.0

255.255.255.0

10.136.172.1 to 10.136.174.254Ban Quản lý ĐTXD khu đô thị Nghi Sơn

10.136.175.0

255.255.255.0

10.136.175.1 to 10.136.176.254UB Dân số gia đình và Trẻ em

10.136.177.0

255.255.255.0

10.136.177.1 to 10.136.178.254Ban Quản lý Xây dựng cơ bản tỉnh

10.136.179.0

255.255.255.0

10.136.179.1 to 10.136.180.254Ban quản lý dự án KDT lịch sử Lam Kinh

10.136.181.0

255.255.255.0

10.136.181.1 to 10.136.181.254Cục Hải quan tỉnh

10.136.182.0

255.255.255.0

10.136.182.1 to 10.136.184.254Văn phòng UBND tỉnh

10.136.185.0

255.255.255.0

10.136.185.1 to 10.136.199.254Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 260.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương