Uû ban nhn dn TØnh Thanh Hãatải về 9.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.71 Kb.
#5332

Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 1236 TC/UBTH

ViÖt nam d©n chñ céng hßa


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 1977

chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa

- C¨n cø LÖnh sè 51/LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ c«ng bè luËt tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- XÐt ®Ò nghÞ cña bµ Tr­ëng ban tæ chøc Uû ban nh©n d©n tØnh

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1. Nay thµnh lËp “ Bé phËn 228” trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh ®Ó gióp Th­êng trùc Uû ban theo dâi c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng, tiÕp tôc thi hµnh NghÞ quyÕt 226 cña Bé ChÝnh trÞ Trung ­¬ng §¶ng.

§iÒu 2. Bé phËn 228 do c¸c ®ång chÝ:

- NguyÔn §×nh Thao, phã tr­ëng Ty Tµi chÝnh ®­îc ®iÒu ®éng theo QuyÕt ®Þnh sè 1015 Q§/TU.

- D­¬ng Xu©n Vy, nguyªn c«ng t¸c trùc bé phËn 19 chÞu tr¸ch nhiÖm cung víi mét sè c¸n bé ®iÒu ®éng ë c¸c ngµnh C«ng an, ViÖn kiÓm s¸t.

- L­¬ng, phô cÊp cña c¸c c¸n bé trªn sÏ do c¸c ngµnh tiÕp tôc ®µi thä.§iÒu 3. V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ph­¬ng tiÖn, bè trÝ n¬i lµm viÖc vµ sinh ho¹t cho bé phËn 228.

§iÒu 4. C¸c «ng bµ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban tæ chøc chÝnh quyÒn, c¸c ngµnh cã liªn quan vµ c¸c ®ång chÝ cã tªn trªn ®©y chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i göi:

- C¸c ngµnh trong tØnh

- C¸c huyÖn

- L­uKT. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
(§· ký)
Lª V¨n Lôc

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyÕt ®Þnh Giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých xy dùng ®­êng ®iÖn 220 kv rþa Thanh Ho¸ Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸

tải về 9.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương