Uû ban Nhn dn tØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 13.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.13 Kb.
#3622

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1095 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v chuyÓn Tr¹m cung øng vËt t­ x©y dùng thµnh XÝ nghiÖp


cung øng vËt t­ thiÕt bÞ x©y dùngUû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- C¨n cø Th«ng b¸o sè 1097/BXD ngµy 4/9/`981 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc giao nhiÖm vô cung øng xi m¨ng cho c¸c ®¬n vÞ ®Þa ph­¬ng do Ty X©y dùng ®¶m nhiÖm.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ty X©y dùng vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc cña UBND tØnh.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay chuyÓn tr¹m cung øng vËt t­ x©y dùng thµnh XÝ nghiÖp cung øng vËt t­ thiÕt bÞ x©y dùng trùc thuéc Ty X©y dùng Thanh Ho¸.

§iÒu 2 : Chøc n¨ng nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp:

- Hîp ®ång, tiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ cung øng vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn dïng (trõ vËt liÖu ®i¹ ph­¬ng) cung øng xi m¨ng cho c¸c ®¬n vÞ trong tØnh theo chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m.

- XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.

§iÒu 3: Tæ chøc bé m¸y cña XÝ nghiÖp :

- XÝ nghiÖp cã Gi¸m ®èc vµ cã tõ 1 - 2 Phã Gi¸m ®èc gióp viÖc.

- C¸c phßng chuyªn m«n nghiÖp vô gåm cã:

1- Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh.

2- Phßng kÕ to¸n thèng kª.

3- Phßng kÕ ho¹ch ph©n phèi.

4- Phßng vËt t­ (bao gåm vËt t­ xe m¸y vµ söa ch÷a)

Mçi phßng cã 1 tr­ëng phßng, nÕu cÇn thiÕt cã phã phßng gióp viÖc.

- Tû lÖ gi¸n tiÕp cña XÝ nghiÖp kh«ng qu¸ 10% tæng sè CBCNV trong XÝ nghiÖp.

§iÒu 4: §ång chÝ Tr­ëng ty X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm lµm viÖc víi Bé X©y dùng vÒ viÖc tiÕp nhËn nhiÖm vô vµ tµi s¶n c¬ së vËt chÊt hiÖn cã ®Ó giao cho XÝ nghiÖp cung øng vËt t­ thiÕt bÞ x©y dùng qu¶n lý.

§iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký, c¸c QuyÕt ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

§iÒu 6: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ty X©y dùng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Chñ nhiÖm Uû ban kÕ ho¹ch, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Thanh Ho¸, Tr¹m tr­ëng Tr¹m cung øng vËt t­ x©y dùng vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 6 Q§

- Ban TC TØnh uû

- L­u


tm. UBND tØnh Thanh Ho¸

k/t chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 13.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương