Uû ban Nhn dn tØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 7.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.88 Kb.
#3594

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1092 GDCN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1981


chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø qui chÕ thi tèt nghiÖp vµ xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp cho häc sinh hÖ tËp trung trong c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp (ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 2052/Q§, ngµy 19/9/1979 cña Bé §¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp).

- XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c «ng Tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp UBND tØnh, Tr­ëng ty V¨n ho¸ vµ th«ng tin tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay c«ng nhËn tèt nghiÖp trung häc cho 17 häc sinh líp nh¹c kho¸ 5, 13 häc sinh líp ho¹ kho¸ 3 vµ 39 häc sinh líp th­ viÖn (hÖ tËp thÓ) kho¸ 6 (cã danh s¸ch kÌm theo) ®µo t¹o t¹i Tr­êng Trung häc v¨n ho¸ nghÖ thuËt tØnh Thanh Ho¸.

§iÒu 2 : ¤ng HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc v¨n ho¸ nghÖ thuËt Thanh Ho¸ cÊp b»ng tèt nghiÖp cho sè häc sinh tróng tuyÓn theo quy ®Þnh cña Bé §¹i häc vµ THCN.

§iÒu 3: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, Tr­ëng ty V¨n ho¸ vµ th«ng tin, HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc v¨n ho¸ nghÖ thuËt vµ nh÷ng häc sinh tróng tuyÓn cã tªn trong §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 7.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương