Uû ban Nhn dn tØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 8.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.56 Kb.
#3605

Uû ban Nh©n d©n

tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1093 GDCN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1981chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø tinh thÇn Th«ng t­ 45/TT, ngµy 29/10/1979 cña Bé Gi¸o dôc h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 164 TTg ngµy 21/3/1978 cña Phñ Thñ t­íng nay lµ Héi ®ång Bé tr­ëng.

- XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c «ng: Tr­ëng ban Gi¸o dôc Chuyªn nghiÖp Uû ban tØnh, Tr­ëng ty Gi¸o dôc, HiÖu tr­ëng Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Uû quyÒn cho Ty Gi¸o dôc Thanh Ho¸ chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n t¹i Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Thanh Ho¸.

§iÒu 2: Mèi quan hÖ gi÷a Tr­êng cao ®¼ng S­ ph¹m vµ Ty Gi¸o dôc lµ mét cÊp trong hÖ thèng bé m¸y qu¶n lý cña ngµnh gi¸o dôc ë ®Þa ph­¬ng.

- Ty Gi¸o dôc võa lµ c¬ quan tham m­u võa lµ ®Çu mèi cã nhiÖm vô gióp UBND tØnh qu¶n lý c«ng t¸c chuyªn m«n t¹i Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Thanh Ho¸.

- Gi÷a Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m vµ ty Gi¸o dôc cã quan hÖ chÆt chÏ vµ bµn b¹c thèng nhÊt víi nhau trong c«ng t¸c chuyªn m«n. NÕu cã nh÷ng vÊn ®Ò ch­a nhÊt trÝ th× ®«i bªn cïng ®Ò nghÞ UBND tØnh xÐt, QuyÕt ®Þnh hoÆc xin ý kiÕn Bé Gi¸o dôc gi¶i quyÕt.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp Uû ban tØnh, Tr­ëng ty Gi¸o dôc, HiÖu tr­ëng Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§;- L­u

kt. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương