UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hoátải về 39.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích39.29 Kb.
#7635

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨCSố: 1428/QĐ-ĐHHĐ

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác đánh giá chất lượng

đề cương chi tiết học phần Đào tạo theo hệ thống tín chỉ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

Căn cứ Kế hoạch 133/KH-ĐHHĐ, ngày 15/8/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2012-2013;

Xét đề nghị của ông trưởng phòng ĐBCL&KT,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần đào tạo theo học chế tín chỉ năm học 2012-2013 của trường Đại học Hồng Đức gồm các ông (bà) (có danh sách kèm theo):

Điều 2. Ban chỉ đạo, Tổ công tác đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần đào tạo theo học chế tín chỉ năm học 2012-2013 của trường Đại học Hồng Đức có nhiệm vụ triển khai đúng tiến độ kế hoạch đánh giá đề cương chi tiết học phần năm học 2012-2013; được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, P. ĐBCL&KT.Nguyễn Mạnh AnUỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


DANH SÁCH

Ban chỉ đạo đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần

đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Hồng Đức

(Ban hành kèm theo Quyết định 1428/QĐ-ĐHHĐ, ngày 10 tháng 9 năm 2012của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)


TT

Họ và tên

Chức vụ/ĐV công tác

Chức danh

1.

Ông Hoàng Nam

Phó hiệu trưởng

Trưởng Ban

2.

Ông Nguyễn Đình Mai

PTP. ĐBCL&KT

Phó trưởng ban

3.

Ông Hoàng Văn Thi

TP. Đào tạo

Ban viên

4.

Ông Nguyễn Hữu Tân

PTP. ĐBCL&KT

Ban viên

5.

Bà Lê Thị Quỳnh Nga

CV. P. ĐBCL&KT

Ban viên-Thư ký

(Ấn định danh sách gồm 5 thành viên)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
DANH SÁCH

Tổ công tác đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần

đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Hồng Đức

(Ban hành kèm theo Quyết định 1428/QĐ-ĐHHĐ, ngày 10 tháng 9 năm 2012của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)


TT

Họ và tên

Chức vụ/ĐV công tác

Chức danh

1.

Ông Nguyễn Đình Mai

PTP. ĐBCL&KT

Tổ trưởng

2.

Ông Nguyễn Hữu Tân

PTP. ĐBCL&KT

Phó tổ trưởng

3.

Ông Nguyễn Văn Đông

PTP. Đào tạo

Ủy viên

4.

Ông Đậu Bá Thìn

PTP. Đào tạo

Ủy viên

5.

Ông Nguyễn Ngọc Đỉnh

CV. P. ĐBCL&KT

Ủy viên

6.

Ông Trương Thế Chuyên

GV. Khoa CNTT&TT

Ủy viên

7.

Bà Tô Thị Phượng

GV. Khoa NLNN

Ủy viên

8.

Bà Nguyễn Thị Phi

GV. BM. TLGD

Ủy viên

9.

Bà Lê Thị Quỳnh Nga

CV. P. ĐBCL&KT

Ủy viên – Thư kí


(Ấn định danh sách gồm 9 thành viên)
Каталог: NewsImages -> file
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc khoa khoa học xã HỘI ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
file -> 284/kh đHHĐ KẾ hoạch đánh giá chương trình giáo dục của trường Đại học Hồng Đức
file -> TIỂu thuyết thứ NĂM
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 581/QĐ-ttg
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ct ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức

tải về 39.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương