Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸tải về 9.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.96 Kb.
#4760

Uû ban nh©n d©n

tØnh thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1190 Q§/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 1983


uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 95 - CP cña Héi ®ång Bé tr­ëng ngµy 27/3/1980.

- Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña tØnh uû vµ UBND tØnh vÒ c«ng t¸c ph©n bæ lao ®éng vµ d©n c­ nh»m khai th¸c cã liªn quan, ®Êt ®ai, lao ®éng thuéc ®Þa bµn cña tõng huyÖn.

- XÐt B¸o c¸o cña Ban khai hoang kinh tÕ míi vµ Chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng tØnh, UBND huyÖn HËu Léc vÒ t×nh h×nh thùc tÕ hai vïng ®Êt ë c¸nh ®ång La m¸t vµ Hµ m¸t gÇn 300 ha thuéc c¸c x· Tuy Léc, Thµnh Léc, CÇu Léc, Léc S¬n, léc T©n, V¨n Léc, Mü Léc, ThÞnh Léc, Xu©n Léc ch­a ®­îc khai ph¸, cßn hoang ho¸ nhiÒu.

§Ó cã lao ®éng khai th¸c, tËn dông nh÷ng vïng ®Êt trªn.

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ .QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: HuyÖn HËu Léc ®­îc chuyÓn 600 hé, 3000 nh©n khÈu, 1500 Lao ®éng c¸c x· Minh Léc, Thµnh Léc, Phó Léc, ThuËn léc ra x©y dùng míi t¹i vïng La m¸t vµ Hµ m¸t, tr­íc tiªn ®­a 300 hé, 1.500 nh©n khÈu, 750 lao ®éng trong quý 4 n¨m 1983.

§iÒu 2: Ban khai hoang kinh tÕ míi tØnh gióp huyÖn quy ho¹ch x©y dùng ®Þa bµn, x©y dùng lµng míi, x©y dùng ®ång ruéng vËn dông QuyÕt ®Þnh sè 95- CP víi ph­¬ng ch©m Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm.

Chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng tØnh gióp huyÖn di chuyÓn lao ®éng vµ d©n c­ nh»m nhanh chãng æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n trªn vïng ®Êt míi, c¸c ngµnh cã liªn quan nh­ giao th«ng, thuû lîi, n«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp, y tÕ, gi¸o dôc... t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp huyÖn hoµn thµnh nhiÖm vô.§iÒu 3: UBND huyÖn HËu Léc cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh kÓ tõ ngµy ký vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ UBND tØnh./.

N¬i nhËn:

- UBND huyÖn HËu Léc

- C¸c ngµnh cã liªn quan

- L­u


kt. chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª Ngäc §ång


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương