Uû ban Nhn dn tØnhtải về 16.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích16.31 Kb.
#23027

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 554 Q§/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1981


Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- §Ó tæ chøc hîp lý bé m¸y cña c¸c C«ng ty chuyªn doanh cña tØnh phôc vô thuËn lîi nhÊt cho qu¸ tr×nh l­u th«ng ph©n phèi hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp vµ «ngTr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay hîp nhÊt C«ng ty V¶i sîi may mÆc vµ C«ng ty b¸ch ho¸ thµnh C«ng ty C«ng nghÖ phÈm trùc thuéc Ty Th­¬ng nghiÖp qu¶n lý.

§iÒu 2 : C«ng ty c«ng nghÖ phÈm cã nhiÖm vô:

- Tæ chøc tiÕp nhËn dù tr÷, b¶o qu¶n hµng b¸ch ho¸, c«ng nghÖ phÈm cña Trung ­¬ng ph©n phèi cho tØnh ®Ó tiÕn hµnh b¸n bu«n cho c¸c ®¬n vÞ trong tØnh theo kÕ ho¹ch.

- Trùc tiÕp x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c cöa hµng b¸n lÎ hµng c«ng nghÖ phÈm, cöa hµng v¶i sîi may mÆc, cöa hµng may ®o, cöa hµng söa ch÷a dÞch vô ë thÞ x·, thÞ trÊn vµ nh÷ng n¬i c«ng nghiÖp tËp trung.

- Tæ chøc may ®o, may mÆc s½n vµ gia c«ng hµng may mÆc theo kÕ ho¹ch ®­îc giao.

- Tæ chøc thu mua, gia c«ng hµng b¸ch ho¸ c«ng nghÖ trong vµ ngoµi tØnh kÓ c¶ trong kÕ ho¹ch vµ ngoµi kÕ ho¹ch.

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, ph­¬ng thøc vµ c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh.§iÒu 3: Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty:

- C«ng ty cã chñ nhiÖm vµ cã 2 phã chñ nhiÖm gióp viÖc.

- C¸c phßng chøc n¨ng gåm cã:

1- Phßng thu mua gia c«ng.

2. Phßng kÕ ho¹ch, nghiÖp vô, gi¸ c¶.

3. Phßng kÕ to¸n tµi vô thèng kª.

4- Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng.

5- Phßng kho vËn kiÕn thiÕt.

6- Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ.

7- Ban Thanh tra.

Mçi phßng cã tr­ëng phßng vµ 1 phã phßng gióp viÖc cïng mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn. NhiÖm vô vµ biªn chÕ cô thÓ cña mçi phßng sÏ do «ng Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp quy ®Þnh.

Gi¸n tiÕp cña toµn C«ng ty tõ 10-12% so víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn.

- C«ng ty lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.

C¸c ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc C«ng ty:

1. Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm sè 2 thÞ x· Thanh Ho¸.

2. Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm sè 3 thÞ x·.

3. Cöa hµng may ®o thÞ x·.

4. Cöa hµng nhuém in hoa thÞ x·.

5. Cöa hµng söa ch÷a ®ång hå ViÖt §øc thÞ x·

6. Tr¹m gia c«ng thu mua hµng c«ng nghÖ phÈm thÞ x·

7. Cöa hµng v¶i sîi may mÆc thÞ x·

8. Tr¹m thu mua phÕ liÖu, phÕ phÈm thÞ x·

9. Tr¹m chiÕu cãi ThÞ x·

10. Tæng kho A thÞ x·

11. Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm thÞ trÊn BØm S¬n.

12. Cöa hµng may ®o thÞ trÊn BØm S¬n

13. Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm SÇm S¬n

14. Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm c«ng tr­êng 101

15. Tr¹m may ®o Ho»ng Ho¸.

16. Tr¹m may ®o Trung S¬n.

17. Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm Hµm Rång.

Mçi cöa hµng, kho, tr¹m cã cÊp tr­ëng vµ 1 cÊp phã gióp viÖc cïng 1 sè c¸n bé c«ng nh©n viªn do «ng Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp quy ®Þnh.

- C¸c cöa hµng, kho, tr¹m ghi ë §iÒu 3 lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé trùc thuéc C«ng ty c«ng nghÖ phÈm cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.

- ¤ng Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o viÖc hîp nhÊt 2 C«ng ty, bµn giao nhanh gän, ®¶m b¶o nguyªn t¾c thñ tôc Nhµ n­íc quy ®Þnh vµ trong qu¸ tr×nh bµn giao vÉn ho¹t ®éng b×nh th­êng.

- Nh÷ng QuyÕt ®Þnh tr­íc ®Êy tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

§iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Thanh Ho¸, Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch tØnh, Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

tm. UBND tØnh Thanh Ho¸

k/t chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 16.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương