Uû ban Nhn dn tØnhtải về 12.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.63 Kb.
#23967

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 627 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 1983quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v hîp nhÊt Tr­êng c¬ khÝ n«ng nghiÖp vµ

Tr­êng c«ng nh©n kü thuËt giao th«ng thµnh Tr­êng

c«ng nh©n kü thuËt c¬ giíi Thanh Ho¸
Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ban hµnh ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 1983.

- C¨n cø tinh thÇn NghÞ quyÕt 16 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ viÖc tinh gi¶n biªn chÕ hµnh chÝnh;

- XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c ngµnh häp ngµy 28/6/1983.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay hîp nhÊt Tr­êng c¬ khÝ n«ng nghiÖp Së N«ng nghiÖp vµ Tr­êng c«ng nh©n kü thuËt giao th«ng thuéc Së Giao th«ng VËn t¶i thµnh Tr­êng C«ng nh©n kü thuËt c¬ giíi Thanh Ho¸ trùc thuéc Së N«ng nghiÖp qu¶n lý.

§iÒu 2 : Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Tr­êng C«ng nh©n kû thuËt c¬ giíi Thanh Ho¸; ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt c¬ giíi, båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ, bæ tóc bËc thî cho hai ngµnh n«ng nghiÖp vµ giao th«ng vËn t¶i trong tØnh gåm hai khu vùc Nhµ n­íc vµ tËp thÓ theo chØ tiªu kÕ ho¹ch tØnh giao.

§iÒu 3: Tæ chøc bé m¸y Tr­êng c«ng nh©n kü thuËt c¬ giíi Thanh Ho¸.

- Tr­êng cã HiÖu tr­ëng vµ cã tõ 1 ®Õn 2 phã hiÖu tr­ëng gióp viÖc.

- C¸c phßng chuyªn m«n nghiÖp vô gåm:

1- Phßng tæ chøc c¸n bé.

2- Phßng Gi¸o vô.

3- Phßng hµnh chÝnh, qu¶n trÞ.

4- X­ëng thùc hµnh (x­ëng tr­êng).

- Ngoµi ra phßng nãi trªn tr­êng cã Héi ®ång khoa häc do hiÖu tr­ëng lµm chñ tÞch.

- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi phßng, x­ëng thùc hµnh do HiÖu tr­ëng quy ®Þnh, mçi phßng cã tr­ëng phßng, 1 phã tr­ëng phßng, x­ëng tr­êng cã qu¶n ®èc vµ phã qu¶n ®èc.

§iÒu 4: Tr­êng lµ mét ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.

§iÒu 5: Ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp cïng víi Së N«ng nghiÖp, Së Giao th«ng VËn t¶i, Së Tµi chÝnh, Uû ban kÕ ho¹ch vµ Ban Tæ chøc UBND tØnh chØ ®¹o viÖc tiÕn hµnh hîp nhÊt hai tr­êng nãi trªn, ®óng nguyªn t¾c chÕ ®é Nhµ n­íc qui ®Þnh kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña hai tr­êng, kh«ng g©y l¶ng phÝ, theo nguyªn t¾c nguyªn canh (nÕu cã sù thay ®æi vÒ c¸n bé ph¶i ®­îc hai ngµnh chñ qu¶n tho¶ thuËn vµ xong tr­íc ngµy 30/7/1983).

§iÒu 6: C¸c ®/c Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc, Tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp UBND tØnh, Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch, Gi¸m ®èc c¸c së, Tµi chÝnh, Ng©n hµng, N«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i, HiÖu tr­ëng Tr­êng C«ng nh©n kû thuËt giao th«ng, HiÖu tr­ëng Tr­êng C¬ khÝ n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 6 Q§

- Ban Tæ chøc TU

- L­u VP-TCk/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

Ng« Ngäc C­

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương