Uû ban Nhn dn tØnhtải về 12.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.53 Kb.
#23969

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 627 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 8 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v thµnh lËp Tr¹i c¸ gièng Trung S¬n trùc thuéc

UBND huyÖn Trung S¬nUû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- §Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ c¸ gièng phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i c¸ cña c¸c HTX vµ nh©n d©n trong huyÖn.

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn Trung S¬n vµ «ng Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh,

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay thµnh lËp Tr¹i c¸ gièng huyÖn Trung S¬n trªn c¬ së tËn dông kh¶ n¨ng hiÖn cã t¹i x· Nga Yªn - Tr¹i c¸ gièng chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp vµ toµn diÖn c¶u UBND huyÖn; ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ kü thuËt nghiÖp vô cña Ty N«ng nghiÖp (trùc tiÕp lµ C«ng ty nu«i c¸ n­íc ngät).

§iÒu 2 : Chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña Tr¹i c¸ giång lµ: S¶n xuÊt c¸c lo¹i gièng c¸ n­íc ngät ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ ch¨n nu«i c¸ trªn ®Þa bµn cña huyÖn, tr¹i ®­îc phÐp ch¨n nu«i lîn ®Ó cã thøc ¨n nu«i c¸ vµ ®­îc b¸n thÞt theo gi¸ kinh doanh cho Nhµ n­íc.

§iÒu 3: Tæ chøc bé m¸y cña tr¹i.

+ Tr¹i cã tr¹i tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm chung, ®ång thêi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch, tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng.

- Mét tr¹i phã gióp viÖc tr¹i tr­ëng phô tr¸ch vÒ kü thuËt, hµnh chÝnh, qu¶n trÞ.

- Mét kÕ to¸n tr­ëng.

C¸c tæ s¶n xuÊt:

- Tæ ch¨n nu«i C¸.

- Tæ ch¨n nu«i lîn.

VÒ chØ tiªu lao ®éng cña tr¹i do UBND huyÖn c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ khèi l­îng c«ng viÖc mµ qui ®Þnh vµ ®iÒu chØnh ë c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, sù nghiÖp thuéc huyÖn cho tr¹i, kh«ng ®­îc tuyÓn dông ng­êi ngoµi x· héi.§iÒu 4: Tr¹i c¸ gièng huyÖn Trung S¬n lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc sö dông con dÊu vµ më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng ®Ó giao dÞch.

§iÒu 5: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Chñ nhiÖm Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n­íc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Tr­ëng ty L­¬ng thùc, Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp, Tr­ëng ty C«ng an, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh, UBND huyÖn Trung S¬n vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 5 Q§- L­u

UBND tØnh Thanh Ho¸

Kt. chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương