Uû ban Nhn dn tØnhtải về 9.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.42 Kb.
#22783

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 534 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 1982QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v giao ruéng ®Êt cña Tr¹i gièng lóa cÊp I Thä Xu©n

cho x· Xu©n Phong, Nam Giang huyÖn Thä Xu©n qu¶n lý sö dông
Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÓm 01, 04 NghÞ quyÕt 125 CP ngµy 28/6/1971 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vµ viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 643 TC/UBTH ngµy 12-4-1976 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thµnh lËp Tr¹i gièng lóa cÊp I Thä Xu©n.

- C¨n cø Biªn b¶n giao ruéng ®Êt gi÷a tr¹i lóa víi x· Xu©n Phong, Nam Giang, UBND huyÖn Thä Xu©n ngµy 05/6/1982

- Theo ®Ò nghÞ cña Ty N«ng nghiÖp Thanh Ho¸, c«ng v¨n sè 95 KH/TNN ngµy 17/5/1982.

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay giao cho Tr¹i gièng lóa cÊp I Thä Xu©n qu¶n lý sö dông 63,37 ha ruéng 2 vô lóa. Trong tæng sè 95,1 ha mµ tr¹i ®· sö dông tõ 1976 ®Õn nay. Cßn l¹i 31,73 ha ruéng 2 vô lóa, tr¹i giao l¹i cho 2 x· : Xu©n Phong, Nam Giang 10,58 ha.

§iÒu 2 : Tr¹i gièng lóa cÊp I Thä xu©n, UBND x· Xu©n phong, Nam giang huyÖn Thä Xu©n ph¶i sö dông sè diÖn tÝch ghi trªn ®óng môc ®Ých. PhÊn ®Êu t¨ng ®é mÇu mì vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ruéng ®Êt, ph¶i lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô Nhµ n­íc quy ®Þnh.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Ty N«ng nghiÖp, UBND huyÖn Thä Xu©n, x· Xu©n Phong, Nam Giang vµ Tr¹i gièng lóa cÊp I Thä Xu©n thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

- QuyÕt ®Þnh nµy thay cho QuyÕt ®Þnh sè 632 NN/UBTH ngµy 02/6/1977./.N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

Lª B¹ch Lan

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương