UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúCtải về 19.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích19.28 Kb.
#15451

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC
Số: /QĐĐC-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH


Về việc đính chính Quyết định số 2195/QĐ-CT ngày 16/8/2013

của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT và

Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Sân, vườn, đường nội bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.


Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1631/SKHĐT-TĐ ngày 28/10/2013, do trong quá trình soạn thảo, thẩm định, trình ký văn bản có sự sai sót về một số nội dung; thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đính chính Quyết định số 2195/QĐ-CT ngày 16/8/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT và Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Sân, vườn, đường nội bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, như sau:Tại điểm b, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 2195/QĐ-CT ngày 16/8/2013 đã ghi:

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 14.844.994.000 đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:

11.463.980.964

đồng

+ Chi phí QLDA:

218.207.746

đồng

+ Chi phí tư vấn ĐTXD:

525.300.039

đồng

+ Chi phí khác:

95.016.570

đồng

+ Chi phí dự phòng:

2.542.488.681

đồng


Nay được ghi lại là:

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 14.844.994.000 đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:

11.463.980.964

đồng

+ Chi phí QLDA:

218.207.746

đồng

+ Chi phí tư vấn ĐTXD:

580.008.039

đồng

+ Chi phí khác:

95.016.570

đồng

+ Chi phí dự phòng:

2.487.780.681

đồng

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 2195/QĐ-CT ngày 16/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CPCT, CPVP;

- Sở: KH&ĐT, TC, XD, GD&ĐT,

Kho bạc NN tỉnh;

- Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc;

- Lưu: VT, TH1

TUQ. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Tiến HạnhКаталог: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 19.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương