UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích15.83 Kb.
#17414

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 284/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 8 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Điều chỉnh kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ

cấp tỉnh năm 2006

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 02/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Qui định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; Quyết định số 99/QĐ-UBND, ngày 22/03/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi điểm 3, Điều 6 Qui định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 02/02/2004;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 03 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 18/TT-SKHCN, ngày 28 tháng 7 năm 2006,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2006, cụ thể như sau:

- Dừng triển khai thực hiện Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý ngân sách khối hành chính văn xã - Sở Tài chính tỉnh Yên Bái, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ: Hỗ trợ nâng cao chất lượng công nghệ thông tin phục vụ quản lý tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính.

- Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ nêu trên là: 70.000.000 đồng, lấy từ nguồn kinh phí đã phê duyệt cho Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý ngân sách khối hành chính văn xã - Sở Tài chính tỉnh Yên Bái, tại Quyết định số 104/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 03 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Danh mục các đề tài, dự án và nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2006 khác giữ nguyên như danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 03 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2006.Điều 2. Việc quản lý, cấp phát kinh phí cho Sở Tài chính để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tại Điều 1 theo qui định tại Quyết định số 27/UBND, ngày 02/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; Quyết định số 99/QĐ-UBND, ngày 22/03/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm 3, Điều 6 Qui định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 02/02/2004.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Ngọctải về 15.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương