UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1021/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích16.25 Kb.
#2799

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 24 tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển và nâng cao

chất lượng giáo dục toàn diện tỉnh Yên Bái
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 53/TTr-SGD&ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tỉnh Yên Bái gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Hoàng Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Quý - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phó trưởng ban.

3. Bà Nông Thị Bích Hà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên.

4. Ông Lê Kim Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Uỷ viên.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Huy Thượng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Uỷ viên.

7. Ông Nguyễn Công Vạng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Uỷ viên.

8. Ông Phạm Văn Đoàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: UV.

9. Ông Bùi Xuân Đinh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ: UV.

10. Ông Lầu A Páo - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu: Uỷ viên.

11. Ông Triệu Đức Hùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình: UV.

12. Bà Phạm Thị Thanh Điệp - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái: Uỷ viên.

13. Ông Sa Công Phụng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn: UV.

14. Ông Nguyễn Khánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên: UV.

15. Bà Vừ Thị Pàng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải: UV.

16. Ông Hoàng Văn Vui - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên: UV.

17. Bà Nguyễn Thị Mùi - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên: UV.Điều 2. Ban chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh có nhiệm vụ:

- Xây dựng đề cương chi tiết để tiến hành tổng rà soát, đánh giá đúng thực trạng về công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục, công tác xây dựng trường chuẩn, tình hình đội ngũ giáo viên và các vấn đề có liên quan đến chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh;

- Nghiên cứu, phân tích kết quả tổng rà soát, xác định rõ nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại, bất cập để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển giáo dục toàn diện về qui mô, chất lượng, đội ngũ giáo viên, trong đó, bao gồm các kế hoạch cụ thể ở từng nội dung. Trong các kế hoạch cụ thể phải xác định rõ lộ trình thực hiện, có tính khả thi và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới;

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức thực hiện các kế hoạch về phát triển giáo dục toàn diện sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Lộc


tải về 16.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương