UỶ ban nhân dân tỉnh yên báItải về 16.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích16.85 Kb.
#2673

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1009/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 14 tháng 7 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái; xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 23)CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2007 của Bộ tr­ưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2455/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2008; Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt điều chỉnh giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 572/TTr–STC ngày 25 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái; xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 23), với những nội dung sau:

1. Dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: Kinh phí bồi thường điều chỉnh, bổ sung của 11 hộ gia đình thuộc xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái và xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái:

- Tổng kinh phí phê duyệt sau điều chỉnh của 11 hộ: 3.302.047.000 đồng

Trong đó:

+ Kinh phí đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt của 11 hộ tại các đợt 7, 13, 15, 19 và 20: 3.430.292.000 đồng;

+ Kinh phí điều chỉnh giảm đợt này là 128.245.000 đồng.(Một trăm hai mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Như vậy tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phê duyệt đến nay (23 đợt) là: 118.800.744.000 đồng.Điều 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí thẩm định được thanh toán bằng vốn đầu tư của dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sở Giao thông vận tải, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai của huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai của huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và các hộ gia đình có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình


tải về 16.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương