UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI ­­­­­­­­­tải về 15.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.01 Kb.
#3225

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

­­­­­­­­­

Số: 1060/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 23 tháng 7 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt khoản viện trợ của tổ chức

Nucleo a assi s tenza a do a zione e afido (N.A.A.A) Italia


cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái tháng 4 và 5/2009CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số: 04/2001/TT-BKH ngày 05/6/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ bản Thoả thuận ngày 07/07/2008 giữa Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái với tổ chức Nucleo a assi s tenza a do a zione e afido (N.A.A.A) về chương trình hoạt động nhân đạo, từ thiện và việc xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 112/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 7 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt khoản viện trợ của tổ chức Nucleo a assi s tenza a do a zione e afido (N.A.A.A) Italia cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái trong 2 tháng: 4 và 5/2009, trị giá 3.200 USD tương đương 56.896.000 đồng (tại thời điểm được quy đổi: 1USD = 17.780 đồng) để chi các khoản sau:

- Chi hỗ trợ tiền ăn phục vụ đối tượng: 4.000.000 đồng

- Chi hỗ trợ đời sống cán bộ viên chức và ăn trưa: 3.800.000 đồng

- Chi tiền công cho nhân viên hợp đồng phục vụ đối tượng:8.000.000 đồng.

- Chi hỗ trợ ăn trưa cho nhân viên hợp đồng: 1.400.000 đồng

- Chi mua sữa phục vụ đối tượng trẻ sơ sinh: 3.600.000 đồng

- Chi hỗ trợ công tác phí cán bộ viên chức đi điều tra xác minh đối tượng: 1.000.000 đồng

- Chi xăng dầu cho công tác đưa đón, phục vụ đối tượng: 500.000 đồng

- Chi mua sắm bàn, ghế, tủ phục vụ bộ máy: 2.500.000 đồng

- Chi phí văn phòng phẩm: 500.000 đồng

- Chi thẩm tra, xác minh nguồn gốc trẻ bỏ rơi, khen thưởng nhân viên hợp đồng: 1.000.000 đồng

- Chi hỗ trợ điện thoại, điện sáng phục vụ đối tượng: 500.000 đồng

- Chi khác phục vụ đối tượng: 1.648.000 đồng

Tổng: 28.448.000 đồngTổng cộng 2 tháng: 28.448.000 đồng x 2 = 56.896.000 đồng

(Năm mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Nucleo a assi s tenza a do a zione e afido (N.A.A.A) Italia trong quá trình triển khai dự án.

- Báo cáo các hoạt động của dự án với Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thực hiện đúng các văn bản quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Cườngtải về 15.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương