UỶ ban nhân dân tỉnh yên báItải về 13.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.52 Kb.
#661

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 676/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 18 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyệnUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 123/TTr-SNV ngày 27 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện sau:

a) Huyện Mù Cang Chải;

b) Huyện Trạm Tấu;

c) Huyện Văn Yên;

d) Huyện Văn Chấn;

đ) Huyện Lục Yên;

e) Huyện Yên Bình;

g) Huyện Trấn Yên.Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Phòng Dân tộc có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức thực hiện theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; và các văn bản hướng dẫn khác của các bộ, ngành có liên quan.Điều 3. Về biên chế.

Số lượng biên chế từ 03 đến 05 người; căn cứ vào điều kiện thực tế, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện có trách nhiệm bố trí số lượng cán bộ, công chức sao cho phù hợp.

Biên chế của Phòng Dân tộc năm 2010 nằm trong tổng biên chế hành chính đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ngành chức năng có liên quan đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện triển khai thực hiện quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc theo quy định hiện hành và bổ trí đủ số cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng


tải về 13.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương