Uû ban nhn dntải về 10.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.04 Kb.
#2643

Uû ban nh©n d©n


tØnh thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1005 Q§/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 1980


QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh thanh ho¸

V/v chuyÓn Ban kiÕn thiÕt h¶i s¶n khu vùc L¹ch Híi ®ang trùc thuéc

UBND tØnh sang trùc thuéc Ty Thuû s¶n
Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 173 TC/UBTH ngµy 23/2/1979 cña UBND tØnh thµnh lËp Ban kiÕn thiÕt h¶i s¶n khu vùc L¹ch Híi.

- C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ vèn ®Çu t­ cho c«ng tr×nh x©y dùng khu vùc h¶i s¶n L¹ch Híi.

- XÐt ®Ò nghÞ «ng Tr­ëng ban Tæ chøc vµ «ng Tr­ëng ty Thuû s¶n Thanh Ho¸.QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay chuyÓn Ban kiÕn thiÕt h¶i s¶n khu vùc L¹ch Híi ®ang trùc thuéc UBND tØnh sang trùc thuéc Ty Thuû s¶n.

§iÒu 2: ¤ng Tr­ëng ty Thuû s¶n cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu chØnh biªn chÕ c¸n bé, nh©n viªn cña Ban kiÕn thiÕt nµy cho phï hîp víi qui ®Þnh cña Nhµ n­íc trªn c¬ së vèn ®Çu t­ ®­îc ph©n bæ.

§iÒu 3: C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quan hÖ cña Ban kiÕn thiÕt ®· ®­îc qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 173 TC/UBTH ngµy 23/2/1979 vÉn cßn gi¸ trÞ thùc hiÖn.

§iÒu 4: C¸c «ng bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc, Tr­ëng ty Thuû s¶n vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

kt. chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 10.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương