Uû ban Nhn dntải về 205.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích205.14 Kb.
#3626

Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND


ThÞ trÊn BØm S¬nChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/TTg ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND ThÞ trÊn BØm S¬n kú häp thø nhÊt ngµy 20 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

 1. ¤ng Lª Do·n Toµn Chñ tÞch

 2. ¤ng D­¬ng Phóc Th¸i Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng NguyÔn Xu©n Do·n Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng Hoµng §×nh Kh«n Uû viªn th­ ký

 5. ¤ng Mai Xu©n §iÖt Uû viªn

 6. ¤ng §oµn V¨n TuyÕt Uû viªn

 7. Bµ Vò ThÞ T«n Uû viªn

 8. ¤ng Hµ §øc Thä Uû viªn

 9. ¤ng Lª Phó Do·n Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND ThÞ trÊn BØm S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;;

- Tæ chøc TØnh uû;;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n BanUû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn Qu¶ng X­¬ngChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn Qu¶ng X­¬ng kú häp thø nhÊt ngµy 18 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bµu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

 1. ¤ng Hoµng Dùc Chñ tÞch

 2. ¤ng NguyÔn Tu Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng NguyÔn §øc Dòng Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng T« Hoµi Ch­¬ng Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng §ç §×nh øng Uû viªn Th­ ký

 6. ¤ng §oµn V¨n §øc Uû viªn

 7. ¤ng TrÇn ThÞ Sö Uû viªn

 8. ¤ng Lª V¨n TÝnh Uû viªn

 9. ¤ng NguyÔn Minh Thù Uû viªn

 10. ¤ng NguyÔn ThÕ Nho Uû viªn

 11. ¤ng Cao V¨n T×nh Uû viªn

 12. ¤ng TrÇn TÊt Sü Uû viªn

 13. ¤ng Lª Xu©n Héi Uû viªn

 14. Lª Ngäc Viªn Uû viªn

 15. Bïi Sü Hinh Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn Qu¶ng X­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;;

- Tæ chøc TØnh uû;;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban
Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn Th­êng Xu©n
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn Th­êng Xu©n kú häp thø nhÊt ngµy 18 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng Lang §øc L¹i Chñ tÞch

2- ¤ng Vi V¨n M¨n Phã Chñ tÞch

3- ¤ng Lª Anh S¬n Phã Chñ tÞch

4- ¤ng L­¬ng V¨n Th×n Phã Chñ tÞch

5- ¤ng Hµ Ngäc Thiªm Uû viªn th­ ký

6- ¤ng Vi Thanh Chung Uû viªn

7- ¤ng L­¬ng Xu©n ChÊp Uû viªn

8- ¤ng Lª Minh ChÝnh Uû viªn

9- ¤ng CÇm B¸ Lôc Uû viªn

10- ¤ng NguyÔn V¨n Kh©m Uû viªn

11- ¤ng ThiÒu Quang XÕ Uû viªn

12- ¤ng Lª ChÝ Hïng Uû viªn

13- ¤ng NguyÔn V¨n XuÊt Uû viªn

14- ¤ng Vi C«ng Ho¸n Uû viªn

15- ¤ng Ph¹m Ngäc HiÕn Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn Th­êng Xu©n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn TÜnh GiaChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn TÜnh Gia kú häp thø nhÊt ngµy 20 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

 1. ¤ng NguyÔn V¨n Ho¹t Chñ tÞch

 2. ¤ng Lª Xu©n §¶m Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng §inh V¨n Cay Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng NguyÔn V¨n Hoµn Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng Lª Thanh L­u Uû viªn th­ ký

 6. Bµ Lª ThÞ Th¾c Uû viªn

 7. ¤ng Ph¹m ThÞ Th¬m Uû viªn

 8. ¤ng Hå Xu©n H¶i Uû viªn

 9. ¤ng Lª V¨n HiÕn Uû viªn

 10. ¤ng Lª Xu©n Liªn Uû viªn

 11. ¤ng Mai Huy HiÕt Uû viªn

 12. ¤ng NguyÔn §øc Kh¸nh Uû viªn

 13. ¤ng NguyÔn Xu©n Phó Uû viªn

 14. ¤ng Lª V¨n T­êng Uû viªn

 15. ¤ng NguyÔn V¨n Th¬ Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn TÜnh Gia chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn ThiÖu Yªn
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn ThiÖu Yªn kú häp thø nhÊt ngµy 21 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

 1. ¤ng Ng« V¨n S¶o Chñ tÞch

 2. ¤ng Vò C«ng Xem Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng Lª V¨n CËn Phã Chñ tÞch

 4. ¤ngNguyÔn Hå Nam Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng Lª Ngäc §¾c Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng NguyÔn Minh KÝnh Uû viªn

 7. ¤ng TrÞnh Xu©n NÖnh Uû viªn

 8. ¤ng NguyÔn V¨n Minh Uû viªn

 9. ¤ng §ç V¨n Nghinh Uû viªn

 10. ¤ng NguyÔn V¨n Khanh Uû viªn

 11. Bµ Lª ThÞ V¨n Uû viªn

 12. ¤ng Lª V¨n DiÔn Uû viªn

 13. ¤ng TrÞnh §×nh §«ng Uû viªn

 14. ¤ng Hoµng V¨n L©m Uû viªn

 15. ¤ng Lª Xu©n Chuyªn Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn ThiÖu Yªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn Trung S¬n
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn Trung S¬n kú häp thø nhÊt ngµy 17 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

 1. ¤ng NguyÔn H÷u Vinh Chñ tÞch

 2. ¤ng Ph¹m V¨n DÞa Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng NguyÔn H÷u Êt Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng Ph¹m §¾c §¹t Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng Ph¹m H÷u DiÖp Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng D­¬ng Minh Ba Uû viªn

 7. ¤ng Mai Sü ¸i Uû viªn

 8. ¤ng NguyÔn V¨n Nhµn Uû viªn

 9. ¤ng Ph¹m Ngäc Ph¸ch Uû viªn

 10. ¤ng Hoµng ThÞ Chiªm Uû viªn

 11. ¤ng Vò Quang ThiÖp Uû viªn

 12. ¤ng Vò V¨n Hoµng Uû viªn

 13. ¤ng Mai ThÕ Ngät Uû viªn

 14. ¤ng Hoµng H÷u Dòng Uû viªn

 15. ¤ng Tèng Xu©n Tø Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn Trung S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n BanUû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn N«ng CèngChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn N«ng Cèng kú häp thø nhÊt ngµy 20 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

 1. ¤ng NguyÔn Ngäc Tham Chñ tÞch

 2. ¤ng Lª V¨n LuyÖn Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng NguyÔn Xu©n Tróc Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng Hoµng ThÞ TÝch Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng Lª Xu©n §¹m Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng NguyÔn V¨n T« Uû viªn

 7. ¤ng Ph¹m H÷u Tý Uû viªn

 8. ¤ng Lª Thanh Tý Uû viªn

 9. ¤ng KiÒu Minh Uû viªn

 10. Bµ Bïi ThÞ B×nh Uû viªn

 11. ¤ng NguyÔn Xu©n Hoµ Uû viªn

 12. ¤ng Ph¹m B×nh §Þnh Uû viªn

 13. ¤ng §ç TÊt Th×n Uû viªn

 14. ¤ng NguyÔn Duy H¸ch Uû viªn

 15. ¤ng §ång Kh¾c NguyÖn Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn N«ng Cèng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n BanUû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn HËu Léc
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn HËu Léc kú häp thø nhÊt ngµy 20 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

 1. ¤ng Mai C¸t V­îng Chñ tÞch

 2. ¤ng Ph¹m Hïng T­¬ng Phã Chñ tÞch

 3. Bµ Ph¹m ThÞ L­¬ng Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng Bïi Ngäc Oanh Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng Hoµng Xu©n LËp Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng NguyÔn V¨n Gi¶n Uû viªn

 7. ¤ng Ng« Quý C¸p Uû viªn

 8. ¤ng Vò V¨n Th¸ch Uû viªn

 9. ¤ng Lª V¨n §øc Uû viªn

 10. ¤ng Ph¹m §øc ViÖn Uû viªn

 11. ¤ng NguyÔn Th¾ng Uû viªn

 12. ¤ng NguyÔn Xu©n C­êng Uû viªn

 13. ¤ng Vò Tù C­êng Uû viªn

 14. ¤ng NguyÔn V¨n Quý Uû viªn

 15. ¤ng Bïi §×nh Th¬ Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn HËu Léc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n BanUû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn VÜnh Th¹ch
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn VÜnh Th¹ch kú häp thø nhÊt ngµy 12 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

 1. ¤ng Mai Xu©n Minh Chñ tÞch

 2. ¤ng Cao Ngäc Kh«i Phã Chñ tÞch

 3. ¤ng L­u V¨n Tù Phã Chñ tÞch

 4. ¤ng Hµ Xu©n MÉn Phã Chñ tÞch

 5. ¤ng Bïi Ngäc Tuyªn Uû viªn th­ ký

 6. ¤ng NguyÔn Ngäc DËu Uû viªn

 7. ¤ng Vò H÷u To¶ Uû viªn

 8. ¤ng TrÞnh V¨n HiÕn Uû viªn

 9. ¤ng Hoµng Huyªnh Uû viªn

 10. ¤ng §inh Xu©n Dín Uû viªn

 11. ¤ng Lª Minh TiÕt Uû viªn

 12. ¤ng TrÞnh H÷u ThuÇn Uû viªn

 13. ¤ng NguyÔn Thanh B×nh Uû viªn

 14. ¤ng §ç Xu©n Sinh Uû viªn

 15. ¤ng NguyÔn Quang San Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn VÜnh Th¹ch chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn §«ng ThiÖu
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn §«ng ThiÖu kú häp thø nhÊt ngµy 19 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng NguyÔn §×nh §oµi Chñ tÞch

2- ¤ngNguyÔn H÷u Giai Phã Chñ tÞch

3- ¤ngPh¹m H÷u L¹i Phã Chñ tÞch

4- ¤ngNguyÔn Huy T« Phã Chñ tÞch

5- ¤ng NguyÔn H÷u H»ng Uû viªn th­ ký

6- ¤ng Phïng B¸ Minh Uû viªn

7- ¤ngLª V¨n Hïng Uû viªn

8- ¤ng§µm ThÞ Hµ Uû viªn

9- ¤ng Lª TuÕ Uû viªn

10- ¤ngLª ThÞ Xoan Uû viªn

11- ¤ng LªV¨n Sü Uû viªn

12- ¤ng NguyÔn §¨ng Th¸m Uû viªn

13- ¤ng Lª §×nh Nh­ Uû viªn

14- ¤ng NguyÔn V¨n ChÝnh Uû viªn

15- ¤ngBïi V¨n Chinh Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn §«ng ThiÖu chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn Quan Ho¸
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn Quan Ho¸ kú häp thø nhÊt ngµy 20 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng Hµ V¨n NguyÕn Chñ tÞch

2- Bµ Hµ ThÞ La Phã Chñ tÞch

3- ¤ng L÷ V¨n Sîi Phã Chñ tÞch

4- ¤ng Hµ §¨ng Th«ng Phã Chñ tÞch

5- ¤ng L­¬ng V¨n Phó Phã Chñ tÞch

6- ¤ng Ph¹m Quang ThÈm Uû viªn th­ ký

7- ¤ng Lß V¨n Quyn Uû viªn

8- ¤ng Hµ V¨n Trøng Uû viªn

9- ¤ng T«n B¸ Quý Uû viªn

10- ¤ng Cao Ngäc BÝch Uû viªn

11- Bµ L­¬ng ThÞ B¾c Uû viªn

12- ¤ng Lôc V¨n Phó Uû viªn

13- ¤ng Hå L·o Tó Uû viªn

14- ¤ng Hµ C«ng TÊc Uû viªn

15- ¤ng Hµ V¨n VÜnh Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn Quan Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn L­¬ng Ngäc
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn L­¬ng Ngäc kú häp thø nhÊt ngµy 21 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng Hoµng Thi Chñ tÞch

2- ¤ng Ph¹m V¨n TÝch Phã Chñ tÞch

3- ¤ng Qu¸ch Minh H¶i Phã Chñ tÞch

4- ¤ng Bïi Quang Thµnh Phã Chñ tÞch

5- ¤ng Lª V¨n Réng Uû viªn th­ ký

6- ¤ng §inh V¨n Nh­îng Uû viªn

7- ¤ng Ph¹m Minh H¶i Uû viªn

8- ¤ng Ph¹m B¸ Nh¹c Uû viªn

9- ¤ng Ph¹m §øc TÊn Uû viªn

10- ¤ng Ph¹m V¨n C¶nh Uû viªn

11- ¤ng Lª V¨n M¹nh Uû viªn

12- ¤ng Ph¹m V¨n CÈn Uû viªn

13- ¤ng Ph¹m V¨n ChÝnh Uû viªn

14- ¤ng Ph¹m V¨n Réng Uû viªn

15- ¤ng Lª V¨n Nh×nh Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn L­¬ng Ngäc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n BanUû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn Thä Xu©nChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn Thä Xu©n kú häp thø nhÊt ngµy 28 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng TrÞnh Xu©n M·o Chñ tÞch

2- ¤ng §Æng ThÕ T¸o Phã Chñ tÞch

3- Bµ Phïng ThÞ KhÝnh Phã Chñ tÞch

4- ¤ng NguyÔn Ngäc §ång Phã Chñ tÞch

5- ¤ng NguyÔn Anh TuÊn Uû viªn th­ ký

6- ¤ng L­¬ng B¸ Nh©m Uû viªn

7- ¤ng NguyÔn Xu©n Thanh Uû viªn

8- ¤ng TrÞnh §×nh Tô Uû viªn

9- ¤ng TrÞnh Ch­¬ng Uû viªn

10- ¤ng Lª §×nh Phïng Uû viªn

11- ¤ng Hå Duy Don Uû viªn

12- ¤ng Lª Xu©n Kú Uû viªn

13- ¤ng Lª Trung Quang Uû viªn

14- ¤ng Hµ Duyªn Cµng Uû viªn

15- Bµ NguyÔn ThÞ Th­ Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn Thä Xu©n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981


quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND ThÞ trÊn SÇm S¬nChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn ThÞ trÊn SÇm S¬n kú häp thø nhÊt ngµy 21 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng Viªn §×nh D¹ng Chñ tÞch

2- ¤ng NguyÔn Ngäc So¹n Phã Chñ tÞch

3- Bµ Cao ThÞ §øc Phã Chñ tÞch

4- ¤ng TrÞnh Phæ Uû viªn th­ ký

5- ¤ng NguyÔn TiÕn H¸ch Uû viªn

6- ¤ng Lª Reo Uû viªn

7- ¤ng Lª §×nh Tþ Uû viªn

8- ¤ng NguyÔn H÷u Dinh Uû viªn

§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn ThÞ trÊn SÇm S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn ThÞ x· Thanh Ho¸Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND ThÞ x· Thanh Ho¸ kú häp thø nhÊt ngµy 18 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng TrÇn Quang Méc Chñ tÞch

2- ¤ng NguyÔn V¨n Huª Phã Chñ tÞch

3- ¤ng TrÇn V¨n L·m Phã Chñ tÞch

4- Bµ §µo ThÞ BÝch Phã Chñ tÞch

5- ¤ng TrÞnh V¨n Kú Uû viªn th­ ký

6- ¤ng NguyÔn Thµnh Uû viªn

7- ¤ng Tr­¬ng V¨n Thoa Uû viªn

8- ¤ng NguyÔn V¨n ThuÊn Uû viªn

9- Bµ NguyÔn ThÞ Nga Uû viªn

10- ¤ng Bïi H÷u Quúnh Uû viªn

11- ¤ng NguyÔn TiÕn LÉm Uû viªn

12- ¤ng Lª Xu©n §ång Uû viªn

13- ¤ng Hµ Huy Ph­¬ng Uû viªn

14- ¤ng TrÞnh §¨ng Chuyªn Uû viªn

15- ¤ng NguyÔn V¨n B¸u Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn ThÞ x· Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn TriÖu S¬nChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn TriÖu S¬n kú häp thø nhÊt ngµy 22 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng NguyÔn V¨n Ng¹ch Chñ tÞch

2- ¤ng Ph¹m C«ng Lôa Phã Chñ tÞch

3- ¤ng Ph¹m Ph­¬ng H¸t Phã Chñ tÞch

4- ¤ng NguyÔn KÕ Quang Phã Chñ tÞch

5- ¤ng §µo H÷u C¸ch Uû viªn th­ ký

6- ¤ng Hoµng Minh Söu Uû viªn

7- ¤ng §Æng V¨n DuyÖt Uû viªn

8- ¤ng LuyÖn Nh­ Quú Uû viªn

9- ¤ng Lª v¨n Th¾ng Uû viªn

10- ¤ngPh¹m Xu©n T»m Uû viªn

11- ¤ngNg« V¨n T©m Uû viªn

12- ¤ngTrÞnh Sü TuËn Uû viªn

13- ¤ngNguyÔn V¨n Bång Uû viªn

14- ¤ng NguyÔn V¨n Phan Uû viªn

15- Bµ NguyÔn ThÞ Bôc Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn TriÖu S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n BanUû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn B¸ Th­ícChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn B¸ Th­íc kú häp thø nhÊt ngµy 11 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng Lôc C«ng UÈn Chñ tÞch

2- ¤ng Ph¹m Duy Bay Phã Chñ tÞch

3- ¤ng Hµ Xu©n Cèt Phã Chñ tÞch

4- ¤ngNguyÔn V¨n Xu«ng Phã Chñ tÞch

5- ¤ngTr­êng V¨n Hoa Uû viªn th­ ký

6- ¤ng Ph¹m §øc ChÝ Uû viªn

7- Bµ Hµ ThÞ Kh¸ch Uû viªn

8- ¤ng Ph¹m Träng HiÖp Uû viªn

9- Bµ Ph¹m ThÞ Vinh Uû viªn

10- ¤ng Bïi §×nh ãt Uû viªn

11- ¤ng Ph¹m Y Söu Uû viªn

12- ¤ng Vi V¨n ­ng Uû viªn

13- ¤ng Hµ V¨n Hoa Uû viªn

14- ¤ng Tr­¬ng V¨n ThuËn Uû viªn

15- ¤ng Hµ V¨n Cét Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn B¸ Th­íc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn Nh­ Xu©nChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn Nh­ Xu©n kú häp thø nhÊt ngµy 20 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng Bïi V¨n C«ng Chñ tÞch

2- ¤ng Lª Nh©n Thanh Phã Chñ tÞch

3- ¤ng TrÞnh §×nh Dùng Phã Chñ tÞch

4- ¤ng Qu¸ch V¨n L©m Phã Chñ tÞch

5- ¤ng Lª Xu©n KÌ Uû viªn th­ ký

6- ¤ng Lª Ngäc Hång Uû viªn

7- ¤ng Tr­¬ng C«ng Tø Uû viªn

8- ¤ng Lª B¹t Qu¶ng Uû viªn

9- ¤ng Lª §øc Ho¸ Uû viªn

10- Bµ §Æng ThÞ ThÞnh Uû viªn

11- ¤ng Lª V¨n H­¬ng Uû viªn

12- ¤ng §inh Nh­ May Uû viªn

13- ¤ng Lôc V¨n Tho¸i Uû viªn

14- ¤ng Lª Ngäc Ho»ng Uû viªn

15- ¤ng Lª Ngäc Ng©n Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn Nh­ Xu©n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn Ho»ng Ho¸Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn Ho»ng Ho¸ kú häp thø nhÊt ngµy 20 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng Lª Do·n Ch÷ Chñ tÞch

2- ¤ng NguyÔn Ngäc T­íc Phã Chñ tÞch

3- ¤ng Lª Phó Thi Phã Chñ tÞch

4- ¤ng Lª §øc Ky Phã Chñ tÞch

5- ¤ng NguyÔn ThÕ Be Uû viªn th­ ký

6- ¤ng Lª ViÕt PhiÕn Uû viªn

7- ¤ng L­¬ng Xu©n Thanh Uû viªn

8- ¤ng NguyÔn H÷u Võa Uû viªn

9- ¤ng Hïa V¨n NghÜa Uû viªn

10- ¤ng L­¬ng T¨ng ThiÖn Uû viªn

11- ¤ng Lª §×nh DÉy Uû viªn

12- ¤ng NguyÔn V¨n S©m Uû viªn

13- ¤ng NguyÔn Th­ ViÖn Uû viªn

14- ¤ng Tr­¬ng Thanh Vùng Uû viªn

15- Bµ NguyÔn ThÞ LÞch Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1096 TC/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn Biªn b¶n bÇu cö UBND huyÖn CÈm Thuû
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 43 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 249/CP ngµy 28/12/1976 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, h­íng dÉn vÒ bÇu cö vµ tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp.

- Theo b¸o c¸o cña Uû ban Nh©n d©n huyÖn.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª chuÈn Biªn b¶n ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1981 cña H§ND huyÖn CÈm Thuû kú häp thø nhÊt ngµy 19 th¸ng 12 n¸m 1981 vÒ viÖc bÇu cö UBND huyÖn nhiÖm kú 1981 - 1983 gåm thµnh viªn sau ®©y:

1- ¤ng Cao Ngäc ThÞnh Chñ tÞch

2- ¤ng NguyÔn Khang Phã Chñ tÞch

3- ¤ng Tr­¬ng V¨n Huy Phã Chñ tÞch

4- ¤ng Ph¹m §¨ng Kû Phã Chñ tÞch

5- ¤ng Phan V¨n Chóc Uû viªn th­ ký

6- ¤ng Ph¹m Hång Qu©n Uû viªn

7- ¤ng Cao Hång Sù Uû viªn

8- ¤ng Cao Ngäc Dông Uû viªn

9- ¤ng NguyÔn §×nh TiÕn Uû viªn

10- ¤ng Lª Träng TÝnh Uû viªn

11- Bµ Qu¸ch ThÞ Ngäc Uû viªn

12- ¤ng Cao ViÕt KÒnh Uû viªn

13- ¤ng Vò H÷u Nh½ng Uû viªn

14- ¤ng Ph¹m Kim Ký Uû viªn

15- ¤ng Bïi Xu©n Hµ Uû viªn§iÒu 2: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, vµ UBND huyÖn CÈm Thuû chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i NhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- Tæ chøc TØnh uû;

- L­u


TM. Uû ban Nh©n D©n tØnh Thanh Ho¸

k/T chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 205.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương