UỶ ban thưỜng vụ quốc hộItải về 46.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích46.78 Kb.
#3136

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
--------------

Số: 1054/KH-UBTVQH13CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------


Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2016


KẾ HOẠCH

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
------------------

Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Phân công số 04/PC-HĐBCQG ngày 15/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:I. NỘI DUNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA

1. Việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan:

- Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử;

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương;

- Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

- Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Việc thực hiện các văn bản do các cấp ban hành để phục vụ bầu cử

- Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan thuộc Chính phủ về bầu cử;

- Các văn bản do các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ban hành;

- Các văn bản hướng dẫn về bầu cử của các cơ quan hữu quan.

3. Việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử, bao gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

- Việc chuẩn bị phương tiện thông tin liên lạc, các điều kiện vật chất chuẩn bị cho cuộc bầu cử

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử

- Tổ chức Hội nghị hiệp thương

- Công bố danh sách những người ứng cử

- Lập danh sách cử tri

- Bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử

- Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử

- Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử

- Công bố kết quả bầu cử

Ngoài những nội dung về công tác bầu cử nêu trên, tùy tình hình cụ thể các Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia có thể kết hợp giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương.

II. HÌNH THỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

1. Nghe và cho ý kiến về công tác bầu cử

Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ nghe đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo việc chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2016. Cụ thể như sau:a) Tại phiên họp tháng 3 năm 2016

- Nghe và cho ý kiến về việc giám sát việc thực hiện ban hành các văn bản hướng dẫn bầu cử

- Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

- Tình hình tổ chức và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

- Công tác tuyên truyền bầu cử;

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử.

- Phân bổ kinh phí bầu cử.

- Nghe báo cáo về kết quả giám sát đợt I của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia.b) Tại phiên họp tháng 4 năm 2016

- Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và lần thứ 3;

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử;

- Việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử;

- Nghe báo cáo kết quả giám sát đợt II của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia; công tác đảm bảo an ninh, công tác tuyên truyền.c) Tại phiên họp tháng 5 năm 2016

- Nghe và cho ý kiến về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghe báo cáo kết quả giám sát đợt III của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử

Trên cơ sở những nội dung giám sát, kiểm tra nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn.

Dự kiến chia thành ba đợt, mỗi đoàn đi giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể như sau:

a)    Đợt I: Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2016

Nội dung giám sát:

- Việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã.

- Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các địa phương đã tiến hành thành lập Ban bầu cử)

- Việc kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tình hình triển khai giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

- Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử)

- Việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ở địa phương.

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử;

- Nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương.

b)    Đợt II: Từ ngày 7 tháng 4 đến 19 tháng 4 năm 2016

Nội dung giám sát:

- Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.

- Việc thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cứ trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ

- Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri

- Việc chia khu vực bỏ phiếu

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử

- Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử

- Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.c) Đợt III: từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2016

Nội dung giám sát:

- Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử

- Việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử

- Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.(Riêng đợt 2 và đợt 3, trên cơ sở nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ điều chỉnh nhân sự cụ thể tham gia đoàn giám sát cụ thể sau).

III. CÔNG TÁC PHỤC VỤ

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức phục vụ các Đoàn giám sát.

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổng hợp báo cáo chung trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia vào cuối mỗi đợt giám sát.


Nơi nhận:

- Đ/c CTQH, các đ/c PCTQH;

- Đ/c CTHĐBCQG, các đ/c PCTHĐBCQG;

- Các đ/c Ủy viên UBTVQH, Ủy viên HĐBCQG;

- TTHĐDT, các UB của QH,

- Các cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH;

- Các Tiểu ban của HĐBCQG, VPHĐBCQG;

- Ủy ban TWMTTQVN, Chính phủ;

- VPTW, VPCP, VPCTN, Ban TCTW, UBKTTW;

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ TTTT, Bộ CA, Bộ QP;

- Các vụ, đơn vị thuộc VPQH;

- Thành viên các Tổ giúp việc của VPHĐBCQG;

- Lưu HC, VPHĐBCQG.

- Số e-Pas: 14033T.M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Huỳnh Ngọc Sơn

Каталог: system -> files
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
files -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CHÍnh phủ Số: 18
files -> Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Trình tự thực hiện
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Nghị ĐỊnh số: 149/2007/NĐ-cp ngàY 09 tháng 10 NĂM 2007 VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực du lịCH
files -> THỦ TỤc cấp giấy phép phổ biến phim
files -> BÁo cáo hiện trạng môi trưỜng tỉnh lạng sơn giai đOẠN 2011 2015 MỤc lụC

tải về 46.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương