UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt namtải về 24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích24 Kb.
#11477

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 133/KH-MTTW-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2015
Phát huy kết quả đã đạt được của cuộc vận động “Vì người nghèo” trong những năm qua, truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo nâng cao cuộc sống. Thực hiện Chương trình thống nhất hành động năm 2015 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015). Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện Tháng cao điểm Vì người nghèo” (từ 17/10/2015 đến 18/11/2015) nhằm chăm lo cho người nghèo với trọng tâm vì người nghèo biên giới, hải đảo.

- Tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống, phối hợp thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và cả nước.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả của cuộc vận động “Vì người nghèo” trong thời gian qua, về chủ trương tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11/2015).

- Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động, tập trung nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình góp “Quỹ vì người nghèo” các cấp; động viên, biểu dương các địa phương có nhiều thành tích trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo.

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia cuộc vận động “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc từng địa phương tiếp tục tuyên truyền hiệu quả mà Cuộc vận động đã đạt được, những kinh nghiệm tốt và điển hình của địa phương trong việc thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, đến từng xã, phường, từng khu dân cư.

2. Công tác vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện an sinh xã hội

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp:

+ Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Tổng Công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân,... ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” các cấp và chương trình An sinh xã hội, có thể ủng hộ trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp.+ Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2015 nhằm tiếp tục vận động “Quỹ vì người nghèo”, tạo nhiều nguồn lực giúp đỡ người nghèo, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế thực hiện “Quỹ vì
người nghèo”.

Ở Trung ương: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tại cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến vào ngày 15/10/2015.

+ Những địa phương được hỗ trợ từ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương từ nguồn đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đợt phân bổ Quỹ Trung ương từ đầu năm 2015 cần khẩn trương triển khai xây dựng nhà theo kế hoạch và báo cáo tiến độ về Thường trực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương để chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2015.- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

+ Từng tổ chức thành viên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo” và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp và chính quyền địa phương để thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát cho các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương: Đề nghị tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương nhân dịp Tháng cao điểm.

- Các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài

Đề nghị Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp tổng hợp


kết quả ủng hộ người nghèo của các tổ chức Phi chính phủ năm 2015, tiếp tục vận động đăng ký ủng hộ giúp đỡ người nghèo năm 2016.

- Các lực lượng vũ trang:

Đề nghị Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực thuộc Bộ ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương nhân dịp Tháng cao điểm vì người nghèo”.III. CÔNG TÁC TỔNG HỢP, BÁO CÁO

- Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/8/2015 về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 30/9/2015 (qua Ban phong trào, Email: vinguoingheotq@yahoo.com.vn; số ĐT và Fax: 04.38256.327) để tổng hợp .

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao cho Ban Phong trào thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng cao điểm với Ban Thường trực, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương.

Nơi nhận:


- Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN (Báo cáo và
chỉ đạo);

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam (Chỉ đạo);

- Các thành viên Ban vận động “Ngày vì người nghèo” TW (Phối hợp chỉ đạo);

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (P/h thực hiện);

- Các tổ chức thành viên của MTTQ VN (P/h thực hiện);

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố (Thực hiện);

- Các đ/c thành viên Bộ phận Tham mưu giúp việc Ban vận động TW (Thực hiện);

- Lãnh đạo các Ban, đơn vị MTTW (Thực hiện);- Lưu VT, Ban Phong trào./.

TM.BAN THƯỜNG TRỰC


PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)
Vũ Trọng KimКаталог: home -> vanbanHD -> 2015
2015 -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1395
2015 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 14 /hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 125 NĂm ngày sinh chủ TỊch hồ chí minh
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 250 NĂm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thể giớI ĐẠi thi hào nguyễn du (1765 – 2015)
2015 -> Ban thưỜng trực số: 18/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương