UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 40.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích40.51 Kb.
#12223
UûBaN nh©n D©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

----*---. -----------------Sè: 1874 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2004.

QuyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


V/v cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt

Cho ®iÓm B­u ®iÖn - V¨n ho¸ x· t¹i huyÖn Ngäc LÆcUû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi bæ sung n¨m 1998 vµ n¨m 2001).

- C¨n cø Th«ng t­ 1990/2001/TT-TC§C ngµy 30/11/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn ®¨ng ký ®Êt ®ai, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

- C¨n cø c«ng v¨n sè 1407/TC§C-PC ngµy 29/8/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ viÖc giao ®Êt x©y dùng ®iÓm B­u ®iÖn – V¨n ho¸ x·.

- XÐt ®Ò nghÞ cña B­u ®iÖn tØnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè 23/B§T ngµy 16/4/2004 vÒ viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông cho c¸c ®iÓm B­u ®iÖn – V¨n ho¸ x· t¹i huyÖn Ngäc LÆc thuéc B­u ®iÖn tØnh qu¶n lý, sö dông.

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng t¹i C«ng v¨n sè 764 /TN.MT- §KTK ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2003.
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1: CÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c ®iÓm B­u ®iÖn – V¨n ho¸ x· t¹i huyÖn Ngäc LÆc thuéc B­u ®iÖn tØnh Thanh Ho¸ qu¶n lý, sö dông gåm 12 khu ®Êt.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt: 2947.7 m2 .

- §Þa ®iÓm, diÖn tÝch ®Êt sö dông cña tõng khu ®Êt, vÞ trÝ trªn b¶n ®å (299) cã danh môc kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy.

- Môc ®Ých sö dông ®Êt: X©y dùng ®iÓm B­u ®iÖn – V¨n ho¸ x·.

- Thêi h¹n sö dông ®Êt: L©u dµi.

§iÒu 2: Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng cã tr¸ch nhiÖm vµo sæ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chØ ®¹o c¸c chñ sö dông ®Êt chÊp hµnh nghiªm c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 3: Gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh vµ c¸c chñ sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm:

- Sö dông ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ, ®óng ranh giíi vµ ®óng môc ®Ých.

- ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ khi x©y dùng míi hoÆc s÷a ch÷a ph¶i chÊp hµnh theo Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng.

- Kh«ng cã quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt.

- §¨ng ký sö dông ®Êt vµo sæ ®Þa chÝnh UBND c¸c x· cã tªn ë ®iÒu 1.

§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Tµi chÝnh, Côc thuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Ngäc LÆc, Chñ tÞch UBND c¸c x· cã tªn ë §iÒu 1, Gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh vµ c¸c chñ sö dông ®Êt chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: TM/ UBND tØnh Thanh HO¸

- Nh­ ®iÒu 4 Q§ K/T chñ tÞch- L­u VP (xb-gcnb®vhxnl 12) Phã chñ tÞch

Mai V¨n Ninh(§· ký)

VÞ trÝ, diÖn tÝch ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt


(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1874 /Q§-UB ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2004)


T.T

Tªn chñ sö dông ®Êt

§Þa chØ khu ®Êt

Tê b¶n ®å (299) sè

Thöa sè

DiÖn tÝch (m2)

1

B­u ®iÖn VH n«ng tr­êng S«ng ¢m

NguyÖt ¢n

05

117

350

2

B­u ®iÖn VHX Ngäc Trung

Th«n Thä Phó

06

45

188

3

B­u ®iÖn VHX Ngäc Liªn

Th«n 7

04

352

170

4

B­u ®iÖn VHX Th¹ch LËp

Th«n T©n LËp

01

114

250

5

B­u ®iÖn VHX Ngäc S¬n

Thanh S¬n

05

410

269,7

6

B­u ®iÖn VHX Phïng Gi¸o

Lµng Chuèi

04

169

240

7

B­u ®iÖn VHX Léc ThÞnh

Cß ChÌ

04

39

230

8

B­u ®iÖn VHX V©n Am

Lµng Am

04

01

250

9

B­u ®iÖn VHX Phïng Minh

Lµng Cèc

01

191

250

10

B­u ®iÖn VHX Cao Ngäc

Lµng Con

01

263

250

11

B­u ®iÖn VHX Phóc ThÞnh

Cß Mãt

05

146

250

12

B­u ®iÖn VHX Quang Trung

Quang B¸i

08

126

250
Tæng diÖn tÝch


2947.7Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 40.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương