Ubhc tØnh Thanh ho¸ Ban th­ kÝ v¨n x· ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 8.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích8.73 Kb.
#14434

UBHC tØnh Thanh ho¸

Ban th­ kÝ v¨n x·

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 2034 TK/VX
Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 1957Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- ChiÐu S¾c lÖnh sè 63/SL ngµy 22/11/1945 vµ c¸c v¨n b¶n kÕ tiÕp Ên ®Þnh nguyªn t¾c tæ chøc chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n.

- ChiÕu NghÞ ®Þnh sè 596/N§ cña Bé Gi¸o dôc ngµy 18-6-1956 vÒ Quy chÕ tr­êng Phæ th«ng 10 n¨m.

- ChiÕu Th«ng t­ sè 744 N§ ngµy 03-08-57 cña Bé Gi¸o dôc ban hµnh Quy chÕ Tr­êng D©n lËp

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Ty Tr­ëng ty Gi¸o dôc Thanh Ho¸quyÕt nghÞ

Kho¶n 1: C¨n cø vµo nhu cÇu häc tËp cña con em nh©n d©n.

C¨n cø vµo tinh thÇn tù nguyÖn tõ gi¸c cña nh©n d©n vµ phô huynh häc sinh.

C¨n cø vµo sù ®Ò nghÞ cña UBHC cïng c¸c ®oµn thÓ ®Þa ph­¬ng x· vµ huyÖn §«ng S¬n nªn:

- ChuyÓn 2 líp 1 Quèc lËp ë nh÷ng Tr­êng: §«ng Giang vµ §«ng Thanh sang d©n lËp.

- Më thªm ..2.. líp 1 d©n lËp cho c¸c Tr­êng: §«ng Giang vµ §«ng Thanh

- Më..0. líp 1 T©n d©n lËp ë nh÷ng x·: ch­a cã Tr­êng Quèc lËpKho¶n 2: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Ty Tr­ëng Ty Gi¸o dôc, Chñ tÞch UBHC huyÖn §«ng S¬n chiÕu QuyÕt nghÞ thi hµnh./.

N¬i nhËn:

- Ty Gi¸o dôc Thanh Ho¸

- UBHC huyÖn §«ng S¬n

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

§ç Xu©n Tr¹c

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương