Ubhc tØnh Thanh ho¸ Ban th­ ký v¨n x· ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 9.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.87 Kb.
#25131

UBHC tØnh Thanh ho¸

Ban th­ ký v¨n x·

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 739 TK/VX-Q§
Thanh Ho¸, ngµy 05 th¸ng 6n¨m 1959Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø S¾c lÖnh sè 63/SL ngµy 22/11/1945 vµ c¸c V¨n b¶n kÕ tiÕp Ên ®Þnh nguyªn t¾c tæ chøc chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 02 N§ cña Bé Gi¸o dôc vµ c¸c v¨n b¶n kÕ tiÕp quy ®Þnh thÓ lÖ më tr­êng T­ thôc.

- C¨n cø C«ng v¨n sè 91-CM/PT ngµy 22-01-1958 cña Khu Gi¸o dôc Liªn khu 4 vÒ chñ tr­¬ng chuyÓn c¸c Tr­êng T­ thôc sang D©n lËp.

- Theo ®¬n ®Ò nghÞ cña Uû ban Hµnh chÝnh vµ Uû ban MÆt trËn ThÞ x· Thanh Ho¸.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Ty tr­ëng Ty Gi¸o dôc tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay cho phÐp chuyÓn Tr­êng T­ thôc §µo §øc Th«ng sang d©n lËp lÊy tªn lµ Tr­êng d©n lËp cÊp 2 ThÞ x· Thanh Ho¸.

§iÒu 2: Trong khi chê ®îi b¶n quy chÕ Tr­êng d©n lËp cÊp 2, sÏ t¹m thêi ¸p dông Quy chÕ Tr­êng d©n lËp cÊp 1.

§iÒu 3: Uû ban Hµnh chÝnh vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ThÞ x· Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ qu¶n lý Nhµ tr­êng vÒ mäi mÆt.

§iÒu 4: Nh÷ng thÓ lÖ chi tiÕt vÒ gi¸o viªn vµ häc sinh sÏ do Ty Gi¸o dôc t¹m thêi quy ®Þnh cho hîp víi Quy chÕ Tr­êng phæ th«ng 10 n¨m cña Bé Gi¸o dôc.

§iÒu 5: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh Thanh Ho¸, Ty tr­ëng Ty Gi¸o dôc, Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh, Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ThÞ x· Thanh Ho¸, HiÖu tr­ëng Tr­êng d©n lËp cÊp 2 ThÞ x· Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Ty Gi¸o dôc

- Uû ban Hµnh chÝnh ThÞ x·.

- Uû ban MTTQ ThÞ x·

- Tr­êng DL cÊp 2 ThÞ x·

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương