Ubhc tØnh Thanh ho¸ Ban tk v¨n x·- tµi chÝnh ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 9.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.04 Kb.
#9299

UBHC tØnh Thanh ho¸

Ban TK v¨n x·- tµi chÝnh

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1589 VX/TC/TK
Thanh Ho¸, ngµy 06 th¸ng 8 n¨m 1957Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø Chñ tr­¬ng b¶o tån di tÝch lÞch sö vµ b¶o qu¶n tµi s¶n Quãc gia cña ChÝnh phñ n­íc ViÖt nam D©n chñ C«ng hoµ.

- C¨n cø B¸o c¸o cña Ty V¨n ho¸ vÒ viÖc 1 sè nh©n d©n ®· t×m thÊy vµ ®µo ®­îc mét c¸i am ¬ x· TriÖu Läc huyÖn HËu Léc, trong ®ã cã nh÷ng ®å vËt thuéc di tÝch lÞch sö vµ tµi s¶n cña Quèc gia.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty V¨n ho¸.

QuyÕt nghÞ

Kho¶n 1: Nay thµnh lËp 1 Héi ®ång KiÓm kª vµ b¶o qu¶n tµi s¶n Quèc gia gåm cã:

- 1 ®¹i diÖn Ty Tµi chÝnh lµm Chñ tÞch Héi ®ång.

- 1 ®¹i diÖn Ty V¨n ho¸ lµm Héi viªn.

- 1 ®¹i diÖn Ty C«ng an lµm Héi viªn.

- 1 ®¹i diÖn Chi nh¸nh Ng©n hµng lµm Héi viªn

- 1 ®¹i diÖn UBHC HuyÖn HËu Léc lµm Héi viªn

- 1 ®¹i diÖn UBHC x· TriÖu Léc lµm Héi viªn

Kho¶n 2: Héi ®ång cã tr¸ch nhiÖm vÒ tËn n¬i n¾m v÷ng t×nh h×nh vµ ®¹t kÕ ho¹ch b¶o vÖ, ®ång thêi vËn ®éng thu hèi nh÷ng thø ®· bÞ ph©n t¸n.

Kho¶n 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, «ng Ty tr­ëng Ty Tµi chÝnh, «ng Ty tr­ëng Ty V¨n Ho¸, «ng Ty tr­ëng Ty C«ng an, «ng Tr­ëng Ng©n hµng, «ng Chñ tÞch UBHC huyÖn HËu Léc, ¤ng Chñ tÞch UBHC x· TriÖu Léc chiÕu QuyÕt nghÞ thi hµnh./.

N¬i nhËn:

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

§ç Xu©n Tr¹c

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương