Ubhc tØnh Thanh ho¸ Phßng tæ chøc c¸n bé ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 20.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích20.46 Kb.
#14389

UBHC tØnh Thanh ho¸

Phßng tæ chøc c¸n bé

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 2029 TCCB
Thanh Ho¸, ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1958Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø S¾c lÖnh sè 63/SL ngµy 22/11/1945 vµ c¸c V¨n b¶n kÕ tiÕp Ên ®Þnh nguyªn t¾c tæ chøc chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n.

- C¨n cø S¾c lÖnh sè 76 SL sngµy 20/5/1950, ban hµnh chÕ ®é c«ng chøc ViÖt nam.

- XÐt nhu cÇu c«ng t¸c.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Thuû lîi vµ KiÕn tróc Thanh Ho¸.
quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Nay Ty Thuû lîi vµ KiÕn tróc Thanh Ho¸ bµn giao §éi c«ng nh©n vÖ sinh trong ThÞ x· qua cho Uû ban hµnh chÝnh ThÞ x· Thanh Ho¸ qu¶n lý, thêi gian bµn giao tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh ®Õn ngµy 30/8/1958.

Danh s¸ch kÌm theo.TT

Hä vµ tªn

Tuæi

L­¬ng trong 1 th¸ng

Quª qu¸n

1

NguyÔn V¨n Ho¹t

42

36.000®

Khu phè 2 ThÞ x· Thanh Ho¸.

2

NguyÔn V¨n NhÊt

22

36.000®

Khu phè 2 ThÞ x· Thanh Ho¸.

3

NguyÔn V¨n Th­¬ng

26

36.000®

Khu phè 2 ThÞ x· Thanh Ho¸.

4

Hoµng V¨n Don

52

36.000®

Khu phè 2 ThÞ x· Thanh Ho¸.

5

§µo §øc Th«ng

34

41.900

Xãm Nam Thä Khu phè 2 "

6

NguyÔn V¨n Lai

41

36.000®

Khu phè I ThÞ x· Thanh Ho¸.

7

NguyÔn V¨n A
36.000®
8

NguyÔn V¨n NghÜa
36.000®
9

NguyÔn Kh¾c Bót

50

36.000®

Khu phè 3 ThÞ x· Thanh Ho¸.

§iÒu 2: L­¬ng bæng cña c¸c «ng trªn b¾t ®µu h­ëng l­¬ng t¹i Uû ban ThÞ x· tõ ngµy 01/9/1958, cßn c¸c chÕ ®é vµ hå s¬ do Ty Thuû lîi vµ KiÕn tróc bµn giao cho ThÞ x·.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh Thanh Ho¸, «ng Chñ tÞch UBHC ThÞ x· Thanh Ho¸, «ng Tr­ëng ty Thuû lîi vµ KiÕn tróc Thanh Ho¸, «ng Tr­ëng ty Tµi chÝnh Thanh Ho¸ vµ c¸c «ng cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 20.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương