Ubhc tØnh Thanh ho¸ Phßng tæ chøc c¸n bé ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 9.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.73 Kb.
#22835

UBHC tØnh Thanh ho¸

Phßng tæ chøc c¸n bé

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 539 Q§/TC
Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 1960Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø S¾c lÖnh sè 63/SL ngµy 22/11/1945 vµ c¸c V¨n b¶n kÕ tiÕp Ên ®Þnh nguyªn t¾c tæ chøc chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n.

- Thi hµnh chñ tr­¬ng c«ng t¸c kiÖn toµn tæ chøc ch©n chÝnh biªn chÕ ®iÒu chØnh c¸n bé.

- XÐt nhu cÇu c«ng t¸c cña ®Þa ph­¬ng, sau khi c¸c huyÖn tham gia ý kiÕn.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Trong khi chê ®îi QuyÕt ®Þnh chÝnh thøc cña Bé Néi vô, UBHC tØnh QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c tæ chøc trùc thuéc xung quanh UBHC huyÖn, ThÞ x· nh­ sau:

1- Phßng Thèng kª.

2- Bé phËn th­ ký Ban KÕ ho¹ch huyÖn.

3- Phßng Tµi chÝnh.

4- Phßng Tuyªn v¨n gi¸o.

5- Phßng N«ng l©m ng­ diªm nghiÖp.

6- Phßng C«ng th­¬ng.

7- Phßng Tæ chøc néi chÝnh.

8- V¨n Phßng UBHC huyÖn.

9- ViÖn C«ng tè huyÖn.§iÒu 2: Mçi Phßng, bé phËn (trõ ViÖn c«ng tè) ®Òu do 1 Uû viªn Uû ban phô tr¸ch trùc tiÕp lµm Tr­ëng phßng vµ 1 Phã phßng thay thÕ khi Tr­ëng phßng v¾ng mÆt ®èi víi nh÷ng phßng cÇn thiÕt, nhiÖm vô cô thÓ cña mçi phßng, bé phËn sÏ cã b¶n quy ®Þnh riªng.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, c¸c «ng Chñ tÞch UBHC c¸c huyÖn vµ thÞ x· cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- 21 huyÖn, thÞ x·

- Bé Néi vô (®Ó b¸o c¸o)

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

Vâ QuyÕt

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương