Ubhc tØnh Thanh ho¸ Phßng tæ chøc c¸n bé ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 14.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.03 Kb.
#23295

UBHC tØnh Thanh ho¸

Phßng tæ chøc c¸n bé

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 580 TCCB
Thanh Ho¸, ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1959Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø S¾c luËt sè 004-SL ngµy 20/7/1957 vÒ bÇu cö H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 432-TTg ngµy 25/9/1957 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh S¾c luËt vÒ bÇu cö H§ND vµ UBHC c¸c cÊp nãi trªn.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 191 /VP ngµy 15/01/1959 cña UBHC tØnh Thanh Ho¸ Ên ®Þnh ngµy bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n x·, thÞ x·.

- XÐt c¸c Biªn b¶n kiÓm phiÕu, s¬ kÕt vµ tæng kÕt bÇu cö cña c¸c Tæ bÇu cö c¸c Ban bÇu cö vµ Héi ®ång bÇu cö x·, ThÞ x· Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay x¸c nhËn cuéc bÇu cö H§ND x·, ThÞ x· Thanh Ho¸ ngµy 29/3/1959 ®· tiÕn hµnh hîp lÖ vµ chÝnh thøc tuyªn bè tróng cö ®¹i biÓu H§ND ThÞ x· Thanh Ho¸ c¸c «ng vµ bµ cã tªn sau ®©y:

- T¹i ®¬n vÞ bÇu cö 1 Khu phè 1 - T¹i ®¬n vÞ bÇu cö 3 Khu phè 3

1- ¤ng Ng« Quang Hµn 1- ¤ng TrÇn V¨n §­êng

2- ¤ng Lª Tranh BiÖn 2- ¤ng NguyÔn Ngäc Nhu

3- ¤ng Cao V¨n Th©n 3- ¤ng Ph¹m §¾c Tóc

4- ¤ng §Æng Quang V¨n 4- Bµ Lª ThÞ NguyÖt Minh

5- Bµ NguyÔn ThÞ Kim D­ 5- Bµ TrÇn ThÞ Vßng

6- ¤ng NguyÔn V¨n KÝnh 6- ¤ng NguyÔn Ngäc DiÖp

7- ¤ng ThiÒu Quang Méc 7- ¤ng Tµo Hùu- T¹i ®¬n vÞ bÇu cö 2 Khu phè 2 - T¹i ®¬n vÞ bÇu cö 4 Khu phè 4

1- ¤ng Hoµng V¨n Gi¸n 1- ¤ng §Æng V¨n B«i

2- ¤ng NguyÔn V¨n Ty 2- ¤ng TrÇn Chiªm

3- ¤ng §ç V¨n B×nh 3- ¤ng Høa ViÕt BËt

4- Bµ Lª ThÞ UyÓn 4- ¤ng NguyÔn Kim Khuª

5- ¤ng NguyÔn V¨n L­îng 5- Bµ TrÇn ThÞ Bèn

6- ¤ng Hµ V¨n Hµn 6- ¤ng NguyÔn V¨n TiÕn

7- ¤ng Tr­¬ng Tµi 7- ¤ng Ng« V¨n Thanh- T¹i ®¬n vÞ bÇu cö 5 Khu phè 5 - T¹i ®¬n vÞ bÇu cö 6 Khu phè 6

1- ¤ng Vò H÷u Chiªn 1- ¤ng TrÇn V¨n An

2- ¤ng NguyÔn V¨n Thíi 2- ¤ng NguyÔn H÷u Mçi

3- ¤ng NguyÔn V¨n Du 3- ¤ng Lª Träng Thø

4- ¤ng Bïi V¨n TiÕn 4- Bµ Tr©n ThÞ Thanh T©m

5- Bµ NguyÔn ThÞ Kim 5- ¤ng Ph¹m Xu©n Khang

6- Bµ NguyÔn ThÞ V©n 6- ¤ng TrÞnh Hoµng Ng÷

7- ¤ng §Æng V¨n ViÖt 7- ¤ng §oµn V¨n Quang

8- ¤ng Lª V¨n Tinh

9- ¤ng Bïi V¨n V­îng- T¹i ®¬n vÞ bÇu cö 7 Khu phè 7

1- ¤ng NguyÔn H÷u Bµi

2- ¤ng L¹i Kh¸i HiÖp

3- ¤ng §iÒm Thanh Tr×nh

4- Bµ Lª ThÞ Hång

§iÒu 2: UBHC x·, ThÞ x· Thanh Ho¸, Tr­ëng phßng Tæ chøc c¸n bé vµ Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- UBHC ThÞ x· Thanh Ho¸.

- Phßng Tæ chøc c¸n bé

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

Vâ NhÊt QuyÕt

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 14.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương