Ubhc tØnh Thanh ho¸tải về 7.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích7.33 Kb.
#15967

UBHC tØnh Thanh ho¸


ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 233 QN ngµy 3-2- 51 thiÕt lËp c¸c tr­êng cÊp 1 ë tØnh Thanh Ho¸
Liªn khu 4, ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 1951


uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh liªn khu iv

ChiÕu S¾c lÖnh sè 63 ngµy 22-11-1945 tæ chøc ChÝnh quyÒn nh©n d©n

ChiÕu......................................................................................................

QuyÕt NghÞ


Kho¶n 1: - Nay cho phÐp c¸c Tr­êng phæ th«ng cÊp I t¹i tØnh Thanh Ho¸ cã tªn sau ®©y ®­îc chia lµm 2 tr­êng b¾t ®Çu tõ niªn kho¸ 50-51

- Tr­êng Qu¶ng X­¬ng ë Qu¶ng X­¬ng chia lµm 2 tr­êng vµ ®æi tªn lµ Tr­êng Qu¶ng H¶i A vµ Qu¶ng h¶i B.

- Tr­êng Qu¶ng Thi ë Thä Xu©n chia lµm 2 tr­êng vµ ®æi tªn lµ Tr­êng Thä Tr­êng A Thä Tr­êng B.

- Tr­êng VÜnh Ninh ë VÜnh Léc chia lµm 2 tr­êng vµ ®æi tªn lµ Tr­êng VÜnh Ninh A vµ VÜnh Ninh B.Kho¶n 2:- C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBKCHC Liªn khu 4, Chñ tÞch UBKCHC Thanh Ho¸ vµ Gi¸m ®èc Trung, TiÓu häc vô Liªn khu 4 chiÕu QuyÕt nghÞ thi hµnh.

N¬i nhËn:

- L­u


k/t chñ tÞch UBKCHC liªn khu 4

uû viªn

§· ký

Vâ Thi Thª

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 7.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương