Ubkchc liªn khu IVtải về 16.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích16.25 Kb.
#25075

UBKCHC Liªn khu IV


Phßng tæ chøc c¸n bé

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 733 NC/CB1
Liªn khu IV, ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 1952


Chñ tÞch UBKCHC Liªn Khu IV

- ChiÕu S¾c lÖnh sè 63 ngµy 22/11/1945.

- ChiÕu S¾c lÖnh sè sè 120 ngµy 20/1/1945

- ChiÕu S¾c lÖnh sè 254 ngµy 12/12/1948.

- ChiÕu S¾c lÖnh sè 76 ngµy 20/5/1950.

- ChiÕu S¾c lÖnh sè 94 SL ngµy 22/5/50 Ên ®Þnh l­¬ng chøc vô cho c¸c cÊp ®iÒu khiÓn.

ChiÕu ®Ò nghÞ cña UBKCHC Thanh Ho¸, NghÖ an, Hµ tÜnh, Qu¶ng trÞ vµ Thõa Thiªn.

Trong khi chê QuyÕt ®Þnh cña Bé Néi vô.

V× nhu cÇu c«ng vô.

quyÕt NghÞ

Kho¶n 1: Nay t¹m cö c¸c «ng cã tªn d­íi ®©y, gi÷ chøc Ch¸nh V¨n phßng vµ Tr­ëng phßng t¹i V¨n phßng UBKCHC c¸c tØnh sau nµy:

TØnh

Hä, tªn vµ ng¹ch bËc

Chøc vô míi

Thanh Ho¸

¤ng Lª Ngäc CÊn, nguyªn Phã V¨n phßng

Ch¸nh V¨n phßng kiªm Tr­ëng phßng V¨n th­ qu¶n trÞ.
¤ng Lª Nh­ XuyÕn, c¸n bé ®oµn thÓ tØnh

Tr­ëng phßng Tæ chøc vµ c¸n bé.

NghÖ An

¤ng Hoµng Träng D¬n

Ch¸nh V¨n phßng.

Hµ TÜnh

¤ng NguyÔn H©n, nguyªn Uû viªn huyÖn Kú Anh

Ch¸nh V¨n phßng.
¤ng §inh ViÕt Vþ, c¸n sù 13-B

Tr­ëng phßng Tæ chøc c¸n bé

Qu¶ng TrÞ

¤ng NguyÔn V¨n TriÖu, nguyªn Phã V¨n phßng

Ch¸nh V¨n phßng kiªm Tr­ëng phßng TCCB.

¤ng Hoµng §×nh HiÖt, c¸n sù 6B.

Tr­ëng phßng V¨n th­ qu¶n trÞ.

Thõa Thiªn

¤ng NguyÔn §×nh DÇu, nguyªn Uû viªn huyÖn Phó Vang

Ch¸nh V¨n phßng kiªm Tr­ëng phßng V¨n th­.

Kho¶n 2: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBKCHC Thanh Ho¸, NghÖ an, Hµ TÜnh, Qu¶ng TrÞ vµ Thõa Thiªn chiÕu QuyÕt nghÞ thi hµnh./.

N¬i nhËn:

- TØnh Thanh Ho¸.

- ¤ng Ng« Tr­êng Thä, th­ ký CDCC

- L­u


k/t chñ tÞch UBKCHC Liªn khu IV

Uû viªn

§· ký


Vâ ThÞ ThÓ


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 16.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương