Ubnd ph­êng minh khai Quy tr×nh thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞchtải về 51.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích51.17 Kb.
#11103

Ubnd ph­êng minh khai

Quy tr×nh thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch

M· sè: QT-UBMK-08

LÇn ban hµnh: 02

Ngµy: 09/10 /2007Theo dâi söa ®æi tµi liÖu


Ngµy

VÞ trÝ

Néi dung söa ®æi

Ghi chó

09/10/2007

Trang 5 phÇn phô lôc

BiÓu mÉu tê khai thay ®æi, bæ sung, c¶i chÝnh hé tÞch
09/10/2007

Trang 5 phÇn phô lôc

BiÓu mÉu quyÕt ®Þnh thay ®æi, bæ sung hé tÞch (b¶n chÝnh, b¶n sao)
09/10/2007

Trang 2 PhÇn tµi liÖu viÖn dÉn

C«ng v¨n sè 1764/STP-HTQT ngµy 14/4/2006 cña Së T­ ph¸p hÕt hiÖu lùc,thay thÕ b»ng quyÕt ®Þnh sè 1643/2007/Q§-UBND cña UBND thµnh phè H¶i phßng
09/10/2007

Môc m« t¶ 5.2.3

Lo¹i bá C«ng v¨n sè 1764/STP-HTQT do hÕt hiÖu lùc
ph©n phèi Tµi liÖu

1. Chñ tÞch8. §Þa chÝnh2. Phã Chñ tÞch KT-§T9. Lao ®éng-Th­¬ng binh-X· héi3. Phã Chñ tÞch v¨n x·10. V¨n hãa4. Chñ tÞch H§ND11. Tµi chÝnh-KÕ to¸n5. Phã Chñ tÞch H§ND12. Thanh tra6. V¨n phßng-Thèng kª13. Qu©n sù7. T­ ph¸p

Ng­êi viÕt


KiÓm tra

Phª duyÖt

Hä vµ tªn


§oµn Hång Th¾ng

NguyÔn Ngäc TuÊn

TrÇn Ngäc Minh

Chøc vô

C¸nbé TP-HT

Phã Chñ tÞch

Chñ tÞch

Ch÷ ký
1. Môc ®Ých

Quy ®Þnh tr×nh tù vµ néi dung cña viÖc thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung Hé tÞch t¹i UBND ph­êng Minh Khai.2. Ph¹m vi ¸p dông

- UBND ph­êng Minh Khai thùc hiÖn viÖc thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch cho ng­êi d­íi 14 tuæi vµ bæ sung hé tÞch cho mäi ®èi t­îng mµ cã tªn trong Sæ gèc hé tÞch do UBND ph­êng Minh Khai ®ang qu¶n lý.

- Ph¹m vi thay ®æi, c¶i chÝnh ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 36, Môc 7, ch­¬ng II, nghÞ ®Þnh sè 158/2005/N§-CP.

3. Tµi liÖu viÖn dÉn

- LuËt D©n sù ;

- QuyÕt ®Þnh sè: 01/2006/Q§-BTP vÒ viÖc ban hµnh sæ hé tÞch vµ biÓu mÉu hé tÞch;

- NghÞ ®Þnh sè 158/2005/N§-CP ngµy 27/12/2005 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n lý Hé tÞch;- QuyÕt ®Þnh sè 1643/2007/Q§-UBND ngµy 30/8/2007 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng quy ®Þnh møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch ;

- Quy chÕ lµm viÖc cña Uû ban nh©n d©n ph­êng Minh Khai ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 61B/2007/Q§-UBNDngµy 19/9/2007;

4. ThuËt ng÷, ký hiÖu

- Thay ®æi hé tÞch: lµ thay ®æi hä, tªn, ch÷ ®Öm ®· ®­îc ®¨ng ký ®óng trong Sæ khai sinh vµ b¶n chÝnh GiÊy khai sinh theo yªu cÇu c«ng d©n phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt D©n sù.

- C¶i chÝnh hé tÞch: lµ c¶i chÝnh nh÷ng néi dung ®· ®­îc ®¨ng ký trong Sæ Hé tÞch vµ b¶n chÝnh GiÊy hé tÞch cã sai sãt trong khi ®¨ng ký

- Bæ sung hé tÞch: lµ bæ sung néi dung ch­a ®­îc ®¨ng ký trong Sæ ®¨ng ký khai sinh vµ b¶n chÝnh GiÊy khai sinh khi ®¨ng ký

- CT/PCT : Chñ tÞch/Phã chñ tÞch

- TPHT : T­ ph¸p Hé tÞch5. Néi dung quy tr×nh

5.1. L­u ®å

Tr¸ch nhiÖm

Tr×nh tù c«ng viÖc

Tµi liÖu,

biÓu mÉu liªn quan

Thêi gian

C¸n bé TPHT
- BM-UBMK-TPHT-01

- Tê khai thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch1/2 ngµy

C¸n bé TPHT
- QuyÕt ®Þnh cho

phÐp thay ®æi, c¶i

chÝnh hé tÞch


03 ngµy

Chñ tÞch/PCT ®­îc ñy quyÒn
- QuyÕt ®Þnh cho

phÐp thay ®æi, c¶i

chÝnh hé tÞch


1/2 ngµy

C¸n bé TPHT
- Sæ ®¨ng ký thay ®æi,

c¶i chÝnh hé tÞch01 ngµy

C¸n bé TPHT

- QuyÕt ®Þnh cho phÐp thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch

- V¨n b¶nC¸n bé TPHT
Theo quy ®Þnh ë môc 6 cña quy tr×nh nµy
Tæng thêi gian thùc hiÖn:

- Thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch thùc hiÖn trong 05 ngµy lµm viÖc, tr­êng hîp cÇn x¸c minh th× thêi gian ®­îc kÐo dµi thªm kh«ng qu¸ 05 ngµy

- Bæ sung hé tÞch ®­îc gi¶i quyÕt trong ngµy lµm viÖc khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ

5.2. M« t¶:

5.2.1. TiÕp nhËn yªu cÇu:

- C¸c buæi s¸ng thø 2, thø 4, thø 6 cña ngµy lµm viÖc trong tuÇn, c¸n bé TPHT cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn lËp hå s¬, tiÕp nhËn yªu cÇu thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch cña c«ng d©n; ghi phiÕu nhËn hå s¬ theo biÓu mÉu BM-UBMK-TPHT-01.

- Thñ tôc thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch gåm:

*) XuÊt tr×nh:

+ B¶n chÝnh GiÊy khai sinh; GiÊy CMND, Sæ Hé khÈu gia ®×nh cña ng­êi cÇn thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch.

+ Thay ®æi hä tªn cho ng­êi tõ ®ñ 9 tuæi trë lªn ph¶i cã sù ®ång ý cña ng­êi ®ã.

+ Thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch cho ng­êi ch­a thµnh niªn hoÆc ng­êi mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù thùc hiÖn theo yªu cÇu cña cha, mÑ hoÆc ng­êi gi¸m hé

+ C¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch.

*) Nép:

+ Tê khai vÒ viÖc thay ®æi, c¶i chÝnh, bæ sung hé tÞch (theo biÓu mÉu quy ®Þnh)5.2.2. ThÈm xÐt:

- Trong thêi h¹n 05 ngµy, kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, C¸n bé TPHT cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, xem xÐt hå s¬. NÕu ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, th× C¸n bé TPHT dù th¶o quyÕt ®Þnh cho phÐp thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch theo biÓu mÉu STP/HT-2006-T§CC.2; tr×nh Chñ tÞch/PCT ®­îc ñy quyÒn duyÖt, ký. Tr­êng hîp cÇn ph¶i x¸c minh, thêi gian kÐo dµi thªm kh«ng qu¸ 05 ngµy.

- Trong tr­êng hîp bæ sung hé tÞch th× ®­îc gi¶i quyÕt ngay trong ngµy lµm viÖc sau khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Néi dung bæ sung ®­îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c cét, môc t­¬ng øng trong Sæ ®¨ng ký khai sinh vµ b¶n chÝnh GiÊy ®¨ng ký khai sinh hoÆc cét ghi chó cña Sæ ®¨ng ký khai sinh vµ mÆt sau b¶n chÝnh GiÊy khai sinh (ghi néi dung bæ sung; c¨n cø bæ sung; hä tªn; ch÷ ký cña ng­êi ghi bæ sung; ngµy, th¸ng, n¨m bæ sung) vµ ®ãng dÊu vµo phÇn ®· ghi bæ sung.

5.2.3. Sau khi nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh cho phÐp thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch ®· ®­îc chñ tÞch duyÖt, ký. C¸n bé TPHT cã tr¸ch nhiÖm ghi néi dung vµ c¨n cø thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch vµo cét ghi chó cña Sæ ®¨ng ký khai sinh vµ mÆt sau b¶n chÝnh GiÊy khai sinh; ghi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo Sæ ®¨ng ký thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch; lÊy dÊu, viÕt biªn lai lÖ phÝ, tr¶ cho Ng­êi yªu cÇu 01 b¶n chÝnh vµ c¸c b¶n sao.

5.2.4. L­u hå s¬: C¸n bé TPHT tËp hîp vµ l­u gi÷ hå s¬ theo môc 6 cña quy tr×nh nµy. Thêi gian l­u tr÷ l©u dµi

6. Hå s¬:

Hå s¬ l­u gåm:

- Sæ ®¨ng ký thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch;

- Tê khai thay ®æi, bæ sung, c¶i chÝnh hé tÞch;

- QuyÕt ®Þnh cho phÐp thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch;

- C¸c giÊy tê liªn quan kh¸c (nÕu cã);

7. Phô lôc:

- PhiÕu nhËn hå s¬: BM-UBMK-TPHT-01;­- Tê khai ®¨ng ký viÖc thay ®æi, caØ chÝnh, bæ sung hé tÞch;

- QuyÕt ®Þnh thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch (B¶n chÝnh)

- QuyÕt ®Þnh thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch (B¶n sao)

/5

Каталог: PortalFolders -> ImageUploads
ImageUploads -> Xác định đóng góp của khoa học và công nghệ vào Năng suất yếu tố tổng hợp (tfp)
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3

tải về 51.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương