Ubnd thµnh phè h¶i phßng Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹otải về 47.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích47.34 Kb.
#3400

UBND thµnh phè h¶i phßng

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSố : 1076 /§T-GDCN

H¶i Phßng, ngày 11 th¸ng 08 năm 2008.

V/v khen th­ëng HS, SV n¨m 2008

 


        KÝnh göi :

- Tr­êng §¹i häc Hµng h¶i ViÖt Nam,

- Tr­êng §¹i häc Y H¶i Phßng,

- Tr­êng §¹i häc H¶i Phßng,

- Tr­êng §¹i häc D©n lËp H¶i Phßng,

- Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghÖ Viettronics.

- Tr­êng Cao ®¼ng Céng ®ång H¶i Phßng.Uû Ban nh©n d©n Thµnh phè H¶i Phßng chØ ®¹o Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi c¸c Ban, Ngµnh thµnh phè chuÈn bÞ tæ chøc LÔ tuyªn d­¬ng, khen th­ëng häc sinh ®¹t kÕt qu¶ xuÊt s¾c trong c¸c kú thi häc sinh giái quèc gia, quèc tÕ; thÝ sinh ®¹t ®iÓm cao trong kú thi tuyÓn sinh vµo c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2008 vµ c¸c sinh viªn thi tèt nghiÖp c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2008 ®¹t kÕt qu¶ xuÊt s¾c. LÔ tuyªn d­¬ng khen th­ëng häc sinh, sinh viªn giái dù kiÕn tæ chøc vµo ngµy 01/9/2008.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o H¶i Phßng kÝnh ®Ò nghÞ c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng ®ãng trªn ®Þa bµn lËp danh s¸ch c¸c sinh viªn cã hé khÈu H¶i Phßng ®¹t kÕt qu¶ xuÊt s¾c trong kú thi tèt nghiÖp n¨m 2008 cña tr­êng ( mÉu kÌm theo ) vµ göi vÒ Phßng §µo t¹o - GDCN cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o H¶i Phßng, sè 37 Minh Khai, quËn Hång Bµng H¶i Phßng tr­íc ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2008 ®Ó tæng hîp, b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n thµnh phè xÐt tuyªn d­¬ng, khen th­ëng.

Tr©n träng c¸m ¬n sù phèi hîp cña Quý tr­êng!


Nơi nhn:

- Nh­ trªn ;

- L­u VP, §T- GDCN.


Gi¸m ®èc

  (®· ký)

 

§ç ThÕ Hïng

Tr­êng §H, C§........................................ B¸o c¸o danh s¸ch sinh viªn®¹t kÕt qu¶ xuÊt s¾c thi tèt nghiÖp n¨m 2008

(Theo c«ng v¨n sè ........./ SGD-§TGDCN Ngµy.....th¸ng.....n¨m 2008)
S

TT


Hä vµ tªn,

Ngµy sinhQuª qu¸n

Líp,

ngµnh


Kho¸

KÕt qu¶

tèt nghiÖp§iÖn tho¹i

§iÓm

XÕp lo¹i


Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng

(ký, ®ãng dÊu )
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> GDDT
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
GDDT -> Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
GDDT -> MẪu trình bày văn bản và BẢn sao văn bảN
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Ubnd thµnh phè H¶i phßng Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

tải về 47.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương