Ubnd tỉnh bắc ninh sở lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘItải về 11.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích11.07 Kb.
#26569

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 867 /SLĐTBXH-DN

V/v tăng cường quản lý các lớp

dạy nghề cho lao động nông thôn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2013

Kính gửi:

  • Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh;

  • Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, TX,TP;

  • Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT).

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:  • Yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở dạy nghề: Chỉ mở lớp nếu đảm bảo được trên 70% người học sau khóa đào tạo có việc làm (là người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn sau khi học nghề); triển khai ngay việc nhập dữ liệu vào Hệ thống quản lý đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Bắc Ninh, thông tin về lớp học và danh sách học viên phải nhập trước ngày khai giảng, đơn vị nào nhập muộn sau ngày khai giảng để sảy ra hiện tượng đơn vị khác tuyển sinh trùng đối tượng đơn vị nhập muộn phải chịu trách nhiệm; không được thanh quyết toán các trường hợp tuyển sinh không đúng đối tượng hoặc học từ lần thứ 02 trở lên nhưng chưa được phép của cấp có thẩm quyền; chấp hành đúng các quy định pháp luật của Nhà nước về dạy nghề.

  • Trưởng phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các lớp dạy nghề cho LĐNT được mở trên địa bàn; mỗi quý báo cáo kết quả kiểm tra về Sở LĐTBXH một lần vào ngày cuối của quý đó (kèm theo biên bản kiểm tra nếu cần phải xử lý).

Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra giám sát các lớp dạy nghề cho LĐNT do Chi cục phân bổ chỉ tiêu. Sau khi kiểm tra phản ánh các vấn đề phát sinh, các trường hợp vi phạm về Sở LĐTBXH để Sở phối hợp giải quyết.

Để hỗ trợ công tác báo cáo, kiểm tra giám sát, cán bộ kiểm tra và lãnh đạo Phòng, Chi cục có thể truy cập Hệ thống quản lý đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Bắc Ninh trên Internet theo địa chỉ: sldtbxh.bacninh.gov.vn  chọn mục Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn  gõ tên đăng nhập: cbkt  nhập mật khẩu: 123456. Trong quá trình khai thác phần mềm nếu gặp khó khăn liên hệ Phòng Quản lý dạy nghề (số điện thoại 3822429, 0982246873) để được trợ giúp./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- GĐ Sở (b/c);

- Lưu: VT, QLDN.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Ngô Bá Tiến
tải về 11.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương