Ubnd tỉnh bình dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 9.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích9.9 Kb.
#11872


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________________

Số: 302 /SGDĐT-VP

V/v nhắc nhở báo cáo thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng THTT-HSTC” năm học 2011-2012


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________

Bình Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2012.

Kính gửi:
  • Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;

  • Các trường trung học phổ thông;

  • Các trung tâm GDTX-KTHN tỉnh, huyện, thị xã;

Thực hiện công văn số 1236/SGDĐT-TrH-TX ngày 16/8/2011 và công văn số 1834/SGDĐT-VP ngày 16/11/2011 về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012,Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1/ Ngoài các đơn vị đã được kiểm tra theo lịch kiểm tra của thông báo số 128/TB-SGDĐT ngày 08/02/2012 của Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương; các đơn vị còn lại đều phải nộp báo cáo theo các nội dung của công văn số 1236/SGDĐT-TrH-TX ngày 16/8/2011 và công văn số 1834/SGDĐT-VP ngày 16/11/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2/ Các Phòng GDĐT huyện, thị xã nộp về Sở báo cáo theo phụ lục kèm theo công văn số 1834/SGDĐT-VP ngày 16/11/2011 của Sở Giáo dục Đào tạo và Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng THTT-HSTC” năm học 2011-2012 của các trường trực thuộc.

Hạn chót nộp báo cáo: Ngày 15/3/2011. Lưu ý: Các đơn vị gửi văn bản báo cáo về Văn phòng Sở GDĐT đồng thời gửi file báo cáo qua địa chỉ email: vanphongsgdbd@gmail.com.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Sở;

- Website Sở;- Lưu: VT,VP, C55.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Dương Thế PhươngКаталог: BSSUploads -> DocumentEx
DocumentEx -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 9.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương