Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảItải về 134.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích134.13 Kb.
#6463

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 1324 /ĐK-SGTVT-P1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2016


ĐĂNG KÝ DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

Tham gia Hội thao Khối thi đua kinh tế chuyên ngành năm 2016

Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thao Khối thi đua KTCN tỉnh năm 2016


Thực hiện Công văn số 07/ĐK-KTCN ngày 05/7/2016 của Khối thi đua kinh tế chuyên ngành về việc đăng ký danh sánh vận động viên tham dự Hội thao, Sở Giao thông vận tải đăng ký danh sách đoàn vận động viên (VĐV) tham gia Hội thao Khối thi đua kinh tế chuyên ngành năm 2016 như sau:

1. Trưởng đoàn

Họ và tên: Lê Quý Tiệp

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Số điện thoại: DĐ: 0916088999 CĐ: 03203.8503202. Các Đội tham gia Hội thao

2.1. Đội bóng đá: Tổng số 12 VĐV.

Đăng ký màu áo thi đấu:

Màu 1: Xanh

Màu 2: Đen

2.2. Đội kéo co: Tổng số 15 VĐV.

2.3. Đội cầu lông: Các nội dung tham gia


Nội dung

Số lượng (đôi)

Nội dung

Số lượng (đôi)

Nội dung

Số lượng (đôi)

Đôi nam

03

Đôi nữ

02

Đôi nam nữ

02

2.4. Đội bóng bàn: Các nội dung tham gia

Nội dung

Số lượng (người)

Nội dung

Số lượng (đôi)

Nội dung

Số lượng (đôi)

Đồng đội nam

04

Đôi nam

02

Đôi nam nữ

0

2.5. Đội quần vợt: Các nội dung tham gia

Nội dung

Số lượng (đôi)

Nội dung

Số lượng (người)

Đôi nam

0

Đơn nam

01

2.6. Đội cờ tướng: Tổng số 01 VĐV.

3. Đăng ký đại biểu và vận động viên tham gia giao lưu, liên hoan tổng kết Hội thao

- Tổng số người tham gia giao lưu, liên hoan: 60 (trong đó: 19 Đại biểu và 41 VĐV)

- Tiết mục tham gia giao lưu văn nghệ: 1-2 tiết mục./.


Nơi nhận:

- BTC Hội thao;

- Giám đốc Sở;

- Các Phó Giám đốc Sở;

-
email
Công đoàn Ngành GTVT;

- Các phòng, ban, đơn vị;

- Công ty CP Cầu ĐB;

- Công ty CP QLĐT;

- Đội trưởng các Đội;

- Website Sở;

- Lưu: VT, P1, Ô Hùng.01b.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Lê Đình LongDANH SÁCH

Vận động viên tham gia giải Bóng đá Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành 2016

(Kèm theo Công văn số 1324 /ĐK- SGTVT-P1

ngày 19/7/2016 của Sở Giao thông vận tải)
1. Đội trưởng


Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tácĐT di động

ĐT cơ quan

Vũ Văn Quyến

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

0983 542 931

03203 851 719

2. Phó Đội trưởng

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tácĐT di động

ĐT cơ quan

Vũ Đức Phương

Văn phòng

Ban ATGT tỉnh0908 046 666

03203 839 911
1. Họ và tên: Vũ Đức Phương

Sinh ngày: 15/02/1981

Đơn vị: Văn phòng Ban ATGT

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 9

ĐTDĐ: 09080466662. Họ và tên: Đỗ Huy Hùng

Sinh ngày: 9/10/1983

Đơn vị: Phòng QL vận tải đăng kiểm kỹ thuật

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 8

ĐTDĐ: 09793887803. Họ và tên: Đặng Bá Thọ

Sinh ngày: 8/4/1989

Đơn vị: Thanh tra Sở GTVT
[Dánh ảnh 3x4]

Số áo: 12

ĐTDĐ: 0973056800


4. Họ và tên: Nguyễn Trọng Nghiệp

Sinh ngày: 29/8/1989

Đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 6

ĐTDĐ: 016690721155. Họ và tên: Tái Văn Long

Sinh ngày: 28/8/1983

Đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 10

ĐTDĐ: 09044599186. Họ và tên: Lều Đức Duy

Sinh ngày: 5/6/1991

Đơn vị: Văn phòng Ban ATGT

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 5

ĐTDĐ: 09021709467. Họ và tên: Bùi Tuấn Đạt

Sinh ngày: 23/01/1979

Đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 4

ĐTDĐ: 09892930828. Họ và tên: Vũ Minh Thu

Sinh ngày: 29/8/1991

Đơn vị: Trạm kiểm tra TTX lưu động

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 11

ĐTDĐ: 09693288989. Họ và tên: Nguyễn Bá Đại nghĩa

Sinh ngày: 24/02/1992

Đơn vị: Ban QL các Bến xe khách HD

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 7

ĐTDĐ: 097476998910. Họ và tên: Nguyễn Đại Huy

Sinh ngày: 27/7/1988

Đơn vị: Trạm KTTTX
[Dánh ảnh 3x4]
Số áo: 3

ĐTDĐ: 096202782911. Họ và tên: Nguyễn Đức Hiệp

Sinh ngày: 7/9/1994

Đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

[Dánh ảnh 3x4]


Số áo: 1

ĐTDĐ: 0169465628412. Họ và tên: Lê Đình Đoàn

Sinh ngày: 28/11/1989

Đơn vị: Phòng KH-TC Sở GTVT

[Dánh ảnh 3x4]

Số áo: 2

ĐTDĐ: 0982727042

DANH SÁCH

Vận động viên tham gia Bộ môn kéo co Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành 2016

(Kèm theo Công văn số 1324 /ĐK- SGTVT-P1

ngày 19/7/2016 của Sở Giao thông vận tải)

1. Chỉ đạo viên, Đội trưởngHọ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

ĐT di động

ĐT cơ quan

Bùi Văn Trưởng

Giám đốc

Công ty CP QL Đường thủy0983644196

3851199
1. Nguyễn Tuấn Anh

Sinh ngày: 09/01/1980

Đơn vị: Công ty CP QL Đường thủy
ĐTDĐ: 01684916761


2. Cao Văn Huy

Sinh ngày: 04/10/1981

Đơn vị: Công ty CP QL Đường thủy
ĐTDĐ: 0904179632


3. Mạc Văn Minh

Sinh ngày: 16/01/1981

Đơn vị: Công ty CP QL Đường thủy
ĐTDĐ: 0989425668


4. Lưu Văn Ngự

Sinh ngày: 15/8/1981

Đơn vị: Thanh tra Sở

ĐTDĐ: 09822554585. Mạc Phú Thịnh

Sinh ngày: 05/12/1984

Đơn vị: Thanh tra Sở
ĐTDĐ: 0973666338


6. Đinh Văn Dương

Sinh ngày: 19/11/1990

Đơn vị: Công ty CP Cầu, Đường bộ

ĐTDĐ: 016652507897. Đinh Bá Sơn

Sinh ngày: 01/11/1984

Đơn vị: Công ty CP Cầu, Đường bộ

ĐTDĐ: 09322866258. Lê Văn Thế

Sinh ngày: 18/12/1989

Đơn vị: Công ty CP Cầu, Đường bộ

ĐTDĐ: 09788885909. Nguyễn Ngọc Minh

Sinh ngày: 29/10/1979

Đơn vị: Ban Quản lý các dự án giao thông
ĐTDĐ: 0983791029


10. Nguyễn Tiến Mạnh

Sinh ngày: 24/11/1992

Đơn vị: Trung tâm ĐKXCG
ĐTDĐ: 01665389844


11. Nguyễn Phú Nam

Sinh ngày: 26/10/1979

Đơn vị: Trung tâm ĐKXCG
ĐTDĐ: 0979752990


12. Lý Kim Thanh

Sinh ngày: 1974

Đơn vị: Ban Quản lý các dự án giao thông
ĐTDĐ: 0936380689


13. Phạm Thị Mát

Sinh ngày: 05/4/1980

Đơn vị: Công ty CP Cầu, Đường bộ

ĐTDĐ: 0973566158
14. Đặng Thị Nguộn

Sinh ngày:

Đơn vị: Công ty CP Cầu, Đường bộ
ĐTDĐ: 0906018109


15. Phan Thị Hoa

Sinh ngày: 01/4/1982

Đơn vị: Công ty CP QL Đường thủy

ĐTDĐ: 0904924065
DANH SÁCH

Vận động viên tham gia các Bộ môn: Cầu Lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng tại Hội thao Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành 2016

(Kèm theo Công văn số 1324 /ĐK- SGTVT-P1

ngày 19/7/2016 của Sở Giao thông vận tải)

1. Môn bóng bàn
Môn

thi đấu

Nội dung

thi đấu

Họ và tên (VĐV)

Chức vụ

Đơn vị công tác


I. Môn bóng bàn

Đội trưởng: Nguyễn Tá Duân

Chức vụ, đơn vị công tác: Chánh Thanh tra Sở

Số điện thoại DĐ: 0912.815.089
1. Đồng đội nam: 4 VĐV

Nguyễn Tá Duân

Chánh thanh tra

Thanh tra Sở GTVT

Bùi Quang Dương

Nhân viên

Ban Quản lý các dự án giao thông

Hoàng Đình Tuấn

Phó TP Kỹ thuật kiểm định

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Phan Nhật Trung

Đăng kiểm viên

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

2. Đôi nam:

Đôi 1: 2 VĐV


Phạm Văn Phượng

Phó Giám đốc Sở

Sở GTVT

Lê Quý Tiệp

Phó Giám đốc Sở

Sở GTVT

Đôi 2: 2 VĐV


Nguyễn Tá Duân

Chánh thanh tra

Thanh tra Sở GTVT

Phan Nhật Trung

Đăng kiểm viên

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Đôi 3: 2 VĐV

Hoàng Đình Tuấn

Phó TP Kỹ thuật kiểm định

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Bùi Quang Dương

Nhân viên

Ban Quản lý các dự án giao thông

2. Môn Cầu lông
Môn

thi đấu

Nội dung

thi đấu

Họ và tên (VĐV)

Chức vụ

Đơn vị công tác

II. Môn cầu lông

Đội trưởng: Trần Việt Khoa

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Công ty CP Cầu, Đường bộ

Số điện thoại DĐ: 09132552991. Đôi nam:

Đôi 1: 2 VĐV


Trần Việt Khoa

Phó Giám đốc

Công ty CP Cầu, Đường bộ

Trần Tân Quang

Hạt phó

Công ty CP Cầu, Đường bộ

Đôi 2: 2 VĐV


Nguyễn Duy Huy

Nhân viên

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Đặng Bá Thọ

Đội phó

Thanh tra Sở GTVT

Đôi 3: 2 VĐV


Cao Văn Huy

Trạm trưởng

Công ty CP QL Đường thủy

Vũ Xuân Phong

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở GTVT

2. Đôi nữ:

Đôi 1: 2 VĐV


Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng

Công ty CP QL Đường thủy

Kim Thanh

Cán bộ

Ban Quản lý các dự án giao thông

Đôi 2: 2 VĐV


Hà Thị Thu Hương

Cán bộ

Công Đoàn ngành

Phạm Thị Thu Thủy

Cán bộ

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

3. Đôi Nam - Nữ

Đôi 1: 2 VĐV


Trần Việt Khoa

Phó Giám đốc

Công ty CP Cầu, Đường bộ

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng

Công ty CP QL Đường thủy

Đôi 2: 2 VĐV


Đặng Bá Thọ

Đội phó

Thanh tra Sở GTVT

Phạm Thị Thu Thủy

Cán bộ

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

3. Môn quần vợt
Môn

thi đấu

Nội dung

thi đấu

Họ và tên (VĐV)

Chức vụ

Đơn vị công tác

Môn quần vợt

Đơn

Nguyễn Mạnh Hùng

Cán bộ

Thanh tra SởThanh tra Sở GTVT

4. Môn cờ tướng


Môn

thi đấu

Nội dung

thi đấu

Họ và tên (VĐV)

Chức vụ

Đơn vị công tác

Môn cờ tướng

VĐV 1

Đinh Hữu Sỹ

Trưởng phòng

Công ty CP Cầu, Đường bộ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


DANH SÁCH

Đăng ký Đại biểu, VĐV tham gia giao lưu, liên hoan tổng kết Hội thao

(Kèm theo Công văn số 1324 /ĐK- SGTVT-P1

ngày 19/7/2016 của Sở Giao thông vận tải)


TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Lê Đình Long

Giám đốc Sở

Sở GTVT

Đại biểu

2

Phạm Văn Phượng

Phó Giám đốc Sở

Sở GTVT

Đại biểu

3

Vũ Văn Tùng

Phó Giám đốc Sở

Sở GTVT

Đại biểu

4

Lê Quý Tiệp

Phó Giám đốc Sở

Sở GTVT

Đại biểu

5

Đặng Văn Hùng

Chủ tịch Công đoàn

Công đoàn Ngành

Đại biểu

6

Phạm Thanh Hoàn

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đại biểu

7

Lê Anh Tuấn

Trưởng phòng

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đại biểu

8

Bùi Đức Chính

Trưởng phòng

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Đại biểu

9

Đào Quang Hiệp

Trưởng phòng

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Đại biểu

10

Nguyễn Tá Duân

Chánh thanh tra

Thanh tra Sở GTVT

Đại biểu, VĐV

11

Vũ Đức Hạnh

Trạm trưởng

Trạm kiểm tra tải trọng xe

Đại biểu

12

Trịnh Hoài Nam

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

Đại biểu

13

Nguyễn Hùng

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP QL Đường thủy

Đại biểu

14

Lê Văn Bình

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Cầu, Đường bộ

Đại biểu

15

Nguyễn Tất Huệ

Giám đốc

Ban Quản lý các bến xe khách

Đại biểu

16

Phạm Quang Vui

Giám đốc

Trung tâm dạy nghề GTVT

Đại biểu

17

Nguyễn Đức Huấn

Giám đốc

Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn

Đại biểu

18

Lưu Văn Sơn

Giám đốc

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Đại biểu

19

Bùi Xuân Hải

Giám đốc

Ban Quản lý các dự án giao thông

Đại biểu

*

41 vận động viên không phải đại biểu


tải về 134.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương