Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảItải về 26.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích26.89 Kb.
#3384

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1074 /BC-SGTVT-P2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 08 tháng 6 năm 2016BÁO CÁO

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng

đầu năm 2016 của Sở Giao thông vận tải

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính theo quy định; Sở Giao thông vận tải tổng hợp kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan 6 tháng đầu năm 2016 như sau:I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch 2986/KH-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016; Xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 tại các phòng, ban đơn vị thuộc Sở (Kế hoạch số 2842/KH-SGTVT ngày 31/12/2015 về cải cách hành chính và Kế hoạch số 2843/KH-SGTVT ngày 31/12/2015 về kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải).


- Các cuộc họp giao ban với các phòng, ban, đơn vị hàng tháng thường xuyên quán triệt việc triển khai và thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính và giao bộ phận thường trực giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành.

2. Về kiểm tra cải cách hành chính

- Đã ban hành và triển khai xong Kế hoạch 696/KH-SGTVT ngày 19/4/2016 về kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, xử lý các văn bản đến hàng tuần, hàng tháng đảm bảo đúng thời hạn quy định.

- Ngoài ra, việc kiểm tra được thực hiện thông qua các cuộc họp giao ban, bộ phận tham mưu giúp Giám đốc Sở đôn đốc, theo dõi thực hiện kế hoạch và thông qua việc yêu cầu báo cáo hoặc xem xét báo cáo nội dung thực hiện của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

- Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương và Sở GTVT được đăng tải trên Website của Sở, đồng thời được gửi đến từng phòng, ban, đơn vị để triển khai thực hiện.

- Đã phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, mô hình công sở điện tử giúp người dân nắm bắt, thuận lợi khi có nhu cầu việc giải quyết thủ tục hành chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 và Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

            - Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; đề xuất với tỉnh Cơ chế hỗ trợ xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Về công khai thủ tục hành chính: Niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính đã được công bố, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quyết định công bố của UBND tỉnh, đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính đó. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên bảng theo quy định, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo mẫu. Thủ tục hành chính gắn trên Bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Ngoài hình thức niêm yết công khai nêu trên, sử dụng thêm các hình thức công khai khác như: Đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết; sử dụng máy tính có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đăng tải trên website của cơ quan.

- Áp dụng Bộ chỉ số cải cách thủ tục hành chính vào hoạt động của cơ quan theo Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung, thay thế 36 TTHC; trình bãi bỏ 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Tiếp tục duy trì việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và thời gian thực hiện quy trình xử lý công việc trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

- Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, không có phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính đặt ra Sở phải tiếp nhận giải quyết.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Trình UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

- Thực hiện tốt Quy chế làm việc của ngành, có kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Sở được gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Có Công văn số 227/SGTVT-VP ngày 01/02/2016 về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp học và tập huấn theo triệu tập của cấp trên và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Tiếp tục triển khai quy chế đánh giá cán bộ công chức trong ngành gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Cải cách tài chính công

Thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế tài chính và kiểm tra tài chính của các đơn vị sự ngiệp thuộc Sở theo kế hoạch.6. Hiện đại hóa hành chính

- Tiếp tục vận hành và khai thác trang thông tin điện tử và cơ sở hạ tầng thông tin như mạng internet, mạng wifi, thang máy, cổng trụ sở tự động, camera quan sát an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị … để phục vụ công tác; duy trì và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, trao đổi công việc, 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong công việc; các văn bản nội bộ của ngành được phát hành bằng file điện tử thay cho phát hành văn bản giấy.

- Vận hành phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, công chức.

- Tiếp tục áp dụng tại Sở hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Áp dụng Đề tài khoa học thực hiện Quy định về kiểm tra, xử lý vi phạm của ô tô vận tải khách (đối với phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình) thông qua thiết bị giám sát hành trình và Đề tài khoa học “Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông”./.Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Giám đốc Sở (báo cáo): email;

- PGĐ Sở Vũ Văn Tùng;

- Website Sở;- Lưu: VT, VP. Pha.03.b.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vũ Văn Tùng


tải về 26.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương